Joanna Szulc

Joanna Szulc

Uro­dzo­na i wycho­wa­na na gospo­dar­stwie rol­no-hodow­la­nym w Wielkopolsce.
 Znacz­ną część życia spę­dzi­łam w nie­miec­kiej Kolo­nii gdzie stu­dio­wa­łam, aktyw­nie dzia­ła­łam w ruchu wegań­skim Vega­ne Power­frau­en e. V i pie­lę­gno­wa­łam moją fascy­na­cję przy­ro­dą w Carls Gar­ten.
 Moja przy­go­da z per­ma­kul­tu­rą zaczę­ła się dopie­ro w 2015 roku w Uru­gwa­ju gdzie spę­dzi­łam kil­ka mie­się­cy na 60 ha gospo­dar­stwie samowystarczalnym.
 Po tej przy­go­dzie jesz­cze raz zanio­sło mnie do mia­sta, aby za chwi­lę budo­wać ze sło­my i kopać doły pod „hüge­kul­tu­ry” w moich rodzin­nych stronach.
 Od 2018 współ­two­rzę prze­strzeń Sere­ni­ty-Agu­ata­var na hisz­pań­skiej wyspie kana­ryj­skiej i dążę do samo­wy­star­czal­no­ści żywie­nio­wej, w czym poma­ga mi wegań­ska die­ta i kli­mat wyspy wiecz­nej wiosny.
 2020 Kurs PDC Autar­ca Matri­cul­tu­ra La Palma

kon­takt: jowa8905@gmail.com