Magdalena Górska

Ostoja Biodomek Gniewoszów, Kotlina Kłodzka

Bio­Do­mek to pierw­szy pre­fa­bry­ko­wa­ny eko­do­mek mobil­ny w Pol­sce. Jego pro­to­typ sta­nął w Gnie­wo­szo­wie, w prze­pięk­nej oko­li­cy gór bystrzyc­kich. Na dział­ce powsta­je ogród per­ma­kul­tu­ro­wy. Pierw­sze przy­go­to­wa­nia były wyko­na­ne trzy lata temu (nie kosze­nie, pierw­sze nasa­dze­nia, obser­wa­cje). Nowe nasa­dze­nia wyko­na­no na jesień. W przy­szłych latach będą regu­lar­nie tu orga­ni­zo­wa­ne spo­tka­nia i warsz­ta­ty z zagad­nień natu­ral­ne­go budow­nic­twa i per­ma­kul­tu­ry i będzie roz­wi­ja­ny natu­ral­ny ogród. Ser­decz­nie Was zapra­szam. :) eKo­da­ma

Stro­na web: https://www.facebook.com/biodomek

18 – 20 sierpnia’17 w Bio­Dom­ku i w pobli­skim Gnie­wo­szo­wie odbę­dzie się kurs mini warsz­ta­ty: Wpro­wa­dze­nie do pro­jek­to­wa­nia natu­ral­ne­go – poni­żej link na wyda­rze­nie Fb :) Zapraszamy.


Zakręt permakulturowy Magdalena Górska

Na co dzień jestem archi­tek­tem, pro­jek­tu­ję budyn­ki eko, ele­men­ty per­ma­kul­tu­ry uży­wam też w projektowaniu :)
Ogród jest ogro­dem przy remon­to­wa­nym, sta­rym budyn­ku na mój dom. Prze­bu­do­wa domu jesz­cze się nie zakoń­czy­ła, pro­wa­dzo­na jest z uży­ciem tech­nik natu­ral­nych, tyn­ki gli­nia­ne, eko ocie­ple­nie ze sło­my, pie­cyk… i chy­ba jed­ne z pierw­szych w Pol­sce kle­pisk (2014 rok). Pozo­sta­ło jesz­cze ocie­ple­nie i wykoń­cze­nie ele­wa­cji. Tym­cza­sem ogród rośnie, peł­ny ziół, owo­ców i warzyw. Wszyst­ko upra­wia­ne według zasad per­ma­kul­tu­ry, bez che­mii. Wynie­sio­ne grząd­ki, kom­post, miko­ry­za, nastur­cje, dobre sąsiedz­two, suszo­ne zio­ła i zja­da­nie wszyst­kie­go co zie­lo­ne :). Natu­ral­nie! Zapra­szam na fili­żan­kę mię­ty na mój mały zie­lo­ny zakręt.

Stro­na web: Eko­da­ma

Leśny ogród Jeziorko Magdalena Górska

Ogród został zało­żo­ny w 2012 roku. Ma powierzch­nię 2,5ha, znaj­du­je się na nim jezior­ko oraz łąka. Łąka jest prze­kształ­ca­na w ogród leśny. Od począt­ku pro­wa­dzo­ny jest według zasad per­ma­kul­tu­ry. Pierw­sze nasa­dze­nia drzew pio­nier­skich były w 2012 roku. Nie­któ­re drze­wa two­rzą gil­die. Ogród leśny rośnie powo­li, w mię­dzy­cza­sie dosa­dza­ne są nowe gatun­ki, jezior­ko zasi­la­ne jest w gatun­ki jadal­ne. W jezior­ku woda jest czy­sta, moż­na się kąpać :) W przy­szło­ści pla­no­wa­ne: alta­na z wierz­by i pomost. Dumą moich drze­wek cedr :) hima­laj­ski z jadal­ny­mi szyszeczkami.

Stro­na web: Eko­da­ma