mapa permakultury

wszyst­kie wpi­sy pod tagiem: mapa permakultury

Osada Młyńska Roztoka-Brzeziny Brzeziny | Michał Winiarski 

Zabyt­ko­wa Osa­da Młyń­ska to zespół budyn­ków drew­nia­nych w skład któ­rych wcho­dzi dom mły­na­rza, budy­nek daw­nej sto­do­ły i staj­ni oraz młyn i tar­tak. Na tere­nie zagro­dy utwo­rzo­no w 2016 roku muzeum reje­stro­wa­ne, a całość jest pod ochro­ną kon­ser­wa­tor­ską od 2010 roku. Osa­da znaj­du­je się w obsza­rze 3,5 hek­ta­ro­we­go gospo­dar­stwa poło­żo­ne­go wzdłuż poto­ku. Upra­wia­my orkisz, w pla­nach jest odtwo­rze­nie sadu ze sta­ry­mi odmia­na­mi drzew owo­co­wych i pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa według zasad per­ma­kul­tu­ry. Na miej­scu ist­nie­je moż­li­wość zaku­pu mąki orki­szo­wej. Zaj­mu­je­my się tak­że edu­ka­cją w zakre­sie dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go wsi.

The Działks! Wrocław, Heweliusza 5 | Bruno Zachariasiewicz

Dział­ka spo­łecz­no­ścio­wa. Uczy­my się pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go poprzez dba­łość o rege­ne­ra­cję gle­by (ściół­ka, kom­post, bez­or­ki, motyl­ko­we), łapa­nie i gro­ma­dze­nie wody (desz­czów­ka, ściół­ka), bio­róż­no­rod­ność i bio­ma­sę, wyko­rzy­sta­nie efek­tu kra­wę­dzi i nisz, pro­jek­to­wa­nie gil­dii, czy wresz­cie dzie­le­nie się nad­mia­rem plonów.

kon­takt: The Działks!

Akademia Przyziemnych Umiejętności Wilkowice, Magurka Łodygowicka | Igor Bokun

Dzie­sięć lat temu posta­no­wi­łem zmie­nić tryb życia. Ze sta­no­wi­ska pre­ze­sa pręż­nie roz­wi­ja­ją­cej się, noto­wa­nej na GPW spół­ki IT zosta­łem mało­rol­nym hodow­cą kur, owiec i psz­czół. Opie­ku­nem warzyw­ni­ka i sadu. Miesz­kań­cem środ­ka lasu na „koń­cu świata”.

Sto­so­wa­ne prze­ze mnie meto­dy cechu­je współ­dzia­ła­nie z natu­rą oraz brak nasta­wie­nia na mak­sy­mal­ną wydaj­ność. Jeśli potrzeb­ne jest zaszu­flad­ko­wa­nie, to naj­cel­niej­szym sło­wem klu­czo­wym jest permakultura.

Prze­tar­łem te szla­ki i chęt­nie podzie­lę się z Wami moimi doświad­cze­nia­mi. W ramach Aka­de­mii Przy­ziem­nych Umie­jęt­no­ści pro­wa­dzę szko­le­nia i warsz­ta­ty na tema­ty zwią­za­ne z hodow­lą zwie­rząt, upra­wą roślin, prze­twa­rza­nia i prze­cho­wy­wa­nia jedze­nia oraz ogól­nie prze­pro­wadz­ką „na wieś”.

Ogród Gai na Podlesiu siedziba szkoły Permakultura.Edu.PL | Podlesie, gmina Skoczów, Śląsk Cieszyński

Sie­dzi­ba PermaKultura.Edu.Pl i sezo­no­wy ogród edu­ka­cyj­ny. Sie­dli­sko w trak­cie two­rze­nia we współ­pra­cy z biel­ską koope­ra­ty­wą spo­żyw­czą Beskidz­ka Pacz­ka. 1)↓

Sie­dli­sko skła­da się z dom­ku-biu­ra, sto­dół­ki, w sezo­nie roz­kła­da­ny duży namiot warsz­ta­to­wy. Na tere­nie sze­ścio­hek­ta­ro­we­go ogro­du znaj­du­ją się głów­nie pozo­sta­ło­ści szkó­łek drze­wek owo­co­wych (m.in. 20 odmian jabło­ni) prze­kształ­ca­ne stop­nio­wo w sad i ogród leśny (nowe nasa­dze­nia orze­cha wło­skie­go i lesz­czy­ny). Ogród warzyw­ny w roz­wo­ju we współ­pra­cy z biel­ską koope­ra­ty­wą spo­żyw­czą Beskidz­ka Pacz­ka. Resz­ta zie­mi tym­cza­so­wo prze­zna­czo­na pod łąki kwietne.

Oko­li­ca spo­koj­na, po sąsiedz­ku kil­ka gospo­darstw. Wygod­ny dojazd wąską asfal­tów­ką. Ogród poło­żo­ny 7 kilo­me­trów do mia­stecz­ka Sko­czo­wa (ład­ny mały rynek) — dro­ga rowe­ro­wa na skró­ty wałem prze­ciw­po­wo­dzio­wym wzdłuż Wisły. W pobli­żu (2km) sta­cja kole­jo­wa Pier­ściec z bez­po­śred­nim połą­cze­niem do Kato­wic i Wisły (góry Beski­dy w zasię­gu wzroku) 🍀

Od pół­no­cy duży las cią­gną­cy się aż po zalew Goczał­ko­wic­ki, za lasem naj­star­sze na Ślą­sku Cie­szyń­skim sta­wy 2)↓ ze wspa­nia­łą róż­no­rod­no­ścią ptac­twa wod­ne­go. Poza tym w pobli­żu stad­ni­na koni w Próch­nej-Ocha­bach (sta­ra nie­prze­rwa­na tra­dy­cja hodow­li koni anglo­arab­skich), no i Cze­chy – do gra­ni­cy 15 km.

↓ pinez­ka zna­czy Ogród na Pod­le­siu; na mapie zazna­czo­ne rów­nież: sta­cja PKP i stad­ni­na koni.. (zmniejsz mapę – zoba­czysz całą oko­li­cę: Sko­czów, Ustroń, Wisłę i Cie­szyn..); dostęp­na opcja Stre­et View

Doce­lo­wo chce­my, by na tere­nie powstał ośro­dek edu­ka­cyj­ny per­ma­kul­tu­ry oraz pogłę­bio­nej eko­lo­gii rozu­mia­nej jako ścież­ka świec­kie­go roz­wo­ju duchowego.

Ośro­dek będzie począt­ko­wo sezonowy.

Pla­no­wa­ne źró­dła docho­du gospo­dar­stwa: przede wszyst­kim z dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej (z orga­ni­zo­wa­nych warsz­ta­tów), a tak­że z upra­wy zie­mi (jest jej wystar­cza­ją­co dużo pod grząd­ki zdro­wych warzyw lub owo­ców 🌿 albo z innej dzia­łal­no­ści rze­mieśl­ni­czo-arty­stycz­nej, bo z hodow­li zwie­rząt raczej nie, chy­ba że pod animaloterapię.


Aktu­al­no­ści | Blog
Sprawdź co dzia­ło się w ubie­głym sezo­nie i co dzie­je się teraz!
Zobacz: Ogród na Pod­le­siu w postach

Refe­ren­ces
1 W sezo­nie 2022 pla­no­wa­ne pierw­sze warsztaty.
2 miej­sce zna­ne od XVI w – obec­nie m. in. znaj­du­je się tam gospo­dar­stwo i zakład doświad­czal­ny PAN Gołysz

Ziemioluby Katarzyna Rączka-Bilińska i Ryszard Biliński | Stare Litewniki

Jeste­śmy na wstęp­nym eta­pie zakła­da­nia ogro­du per­ma­kul­tu­ro­we­go, po kil­ku latach małych krocz­ków. Na razie mamy i koń­czy­my bazę miesz­ka­nio­wą – domek straw­ba­le, warsz­tat hemp­cre­te, domek drew­nia­ny, umy­wal­nie, toa­le­ty kompostowe.
 Miej­sce jest na skra­ju lasu, jest łąka, staw choć wszyst­ko wyma­ga zaopiekowania…
 Zaj­mu­je­my się budow­nic­twem natu­ral­nym i na wszyst­ko nie­ste­ty nie wystar­cza sezo­nu, ale już jest cudow­nie więcej :)
 Zapra­sza­my do pomo­cy, do udzia­łu w warsz­ta­tach, do róż­nych form wymia­ny wie­dzą i pra­cą w sze­ro­kim zakre­sie samowystarczalności :)

ROD Nowe Sady Permakulturowy Ogród i Społeczność Samorozwoju w praktyce | Łódź

Pro­wa­dzi­my orga­nicz­ną per­ma­kul­tu­rę na zręb­kach BTE (back to eden), upra­wa współ­rzęd­na, ściół­ko­wa­nie oraz wio­sen­ny start face­lią. Z roku na rok nasza gle­ba jest bogat­sza i przy­no­si więk­sze plo­ny a ilość chwa­stów i pra­cy jest mniej­sza. Dzie­li­my się plo­na­mi z pta­ka­mi i zwie­rzę­ta­mi lokal­nie żyją­cy­mi. Zbie­ra­my nasio­na z naszych plo­nów. Spo­ży­wa­my na wspól­nych obia­dach to co aktu­al­nie rośnie na grząd­kach. Tak­że budu­je­my spo­łecz­ność miej­ską (ogród jest 20 min. od cen­trum rowe­rem) opar­tą na kon­sen­su­sie, pra­cy w ogro­dzie, wza­jem­nej pomo­cy i wspól­nym roz­wo­ju ducho­wym. Zapra­sza­my do kon­tak­tu. Woj­ciech Nowak