KOS

KOS na Krzemionkach permakulturowy Ogród społecznościowy

Ogród spo­łecz­no­ścio­wy KOS na Krze­mion­kach zało­żo­ny w zeszłym roku (2015) w na tere­nie opusz­czo­ne­go ogro­du w otu­li­nie zabyt­ko­we­go Par­ku Bed­nar­skie­go na Pod­gó­rzu, opusz­czo­nym ogro­dzie któ­re­go histo­ria się­ga pana Szczy­gła, kon­ser­wa­to­ra w przed­szko­lu Zakła­dów Tram­wa­jo­wych na Krze­mion­kach. Nasz ogród pro­wa­dzi­my meto­dą per­ma­kul­tu­ry, eko­lo­gicz­ne­go miej­skie­go rol­nic­twa, kła­dąc nacisk na budo­wę eko­sys­te­mu uwzględ­nia­ją­ce­go spo­łecz­ność. W ogro­dzie mamy wspól­ny kom­po­stow­nik, grząd­ki, sadek, spi­ra­lę ziół, ule i zbior­nik na wodę desz­czów­kę, a w nimi ryb­ki na koma­ry i na ucie­chę nie tyl­ko dzie­ci :) Jak za cza­sów ogrod­ni­ka Szczy­gła współ­pra­cu­je­my z przed­szko­lem po sąsiedz­ku – w zamian za wodę dawa­li­śmy dzie­ciom lek­cje przy­ro­dy, mię­dzy inny­mi posa­dzi­li­śmy fasol­ki.. W ogro­dzie odby­wa­ją się warsz­ta­ty, lek­cje (np. kosze­nia kosą) a tak­że czy­ny spo­łecz­ne (w ten spo­sób powsta­ła ziel­na spi­ra­la i kom­po­stow­nik. Okrą­gła grząd­ka man­da­la powsta­ła we współ­pra­cy z uni­wer­sy­te­tem peda­go­gicz­nym, razem malo­wa­li­śmy mchem, sadzi­li­śmy i sia­li­śmy kwia­ty. W edu­ka­cję wpro­wa­dza­my ele­men­ty hor­ti­te­ra­pi roz­cią­gnię­tej na cały oko­licz­ny wymiar spo­łecz­no-miej­ski :) Nasze dzia­ła­nia kon­cen­tru­je­my na edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej poprzez uka­zy­wa­nie prak­tycz­nych reali­za­cji i otwie­ra­nie moż­li­wo­ści czyn­ne­go w nich udzia­łu ku popra­wie śro­do­wi­ska na naszej pla­ne­cie i domostwie.
W tego­rocz­nych pla­nach ogro­du jest zaan­ga­żo­wa­nie w two­rze­nie zde­cen­tra­li­zo­wa­ne­go, spo­łecz­no­ścio­we­go ban­ku eko­lo­gicz­nych nasion, któ­re­go ogród KOS mógł­by być kra­kow­skim punk­tem w ramach Ruchu na rzecz Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej.

permakulturowy ogród społecznościowy KOS 2

nasza stro­na KOS na Krzemiokach

Krakowski Ogród Społeczny Krzemionki perma projekt

per­ma­kul­tu­ro­we prio­ry­te­ty:

 • woda (prze­chwy­ty­wa­nie i zmniej­sze­nie strat)
 • upra­wa żywności
 • zago­spo­da­ro­wy­wa­nie odpa­dów (kom­post)

pro­po­zy­cje:

 • upra­wa żywności
 • 1. grząd­ka synergiczna

  Orto-sinergico-bancali-pacciamatura

  Syner­gia (efekt syner­gicz­ny, z gr. συνεργία „współ­pra­ca”) – współ­dzia­ła­nie róż­nych czyn­ni­ków, któ­re­go efekt jest więk­szy niż suma poszcze­gól­nych oddziel­nych dzia­łań. Ter­min ten jest poję­ciem ogól­nym, mają­cym zasto­so­wa­nie w wie­lu róż­nych dzie­dzi­nach, patrz rów­nież sym­bio­za (wiki)

  Syner­gi­stic Gar­den – Emi­lia Haze­lip (Masa­no­bu Fukuoka)

  Czy­taj dalej