Permakultura Podlesie

PermaBlitz w Ogrodzie Gai Podlesie – siedziba Permakultura Edu..

Zapra­sza­my do pomo­cy przy two­rze­niu gospo­dar­stwa – sie­dzi­by Per­ma­kul­tu­ra Edu.. żeby nie było wąt­pli­wo­ści – to nie zapro­sze­nie na waka­cje, to jest „call to action”, wezwa­nie do pra­cy!! Szu­ka­my chęt­nych, któ­rzy nie boją zdro­wo zmę­czyć w ogrodzie.

Nasz Per­ma­Blitz będzie odby­wał się w każ­dy week­end – w trak­cie będzie­my robić to, co koniecz­ne w celu utrzy­ma­nia i roz­wo­ju gospo­dar­stwa: pie­lę­gna­cja szkó­łek, przy­go­to­wy­wa­nie miejsc pod nowe nasa­dze­nia, i co nie­zwy­kle istot­ne – budo­wa infra­struk­tu­ry warsz­ta­to­wej, tak by kolej­ne edy­cje Per­ma­Bliz­tu mia­ły lep­sze zaplecze.

W tym momen­cie ogło­sze­nie adre­su­je­my przede wszyst­kim do osób, któ­re miesz­ka­ją w nie­da­le­kiej oko­li­cy Per­ma­kul­tu­ry Pole­sie naszej sie­dzi­by 1)↓, dla­te­go że nie mamy nie­ste­ty jesz­cze moż­li­wo­ści noc­le­go­wych, ale te jeśli dobrze pój­dzie, mogą zostać zor­ga­ni­zo­wa­ne w tym sezonie..

WYNAGRODZENIE:
W zamian za pra­cę (dniów­kę 6h, ewen­tu­al­nie pół­d­niów­kę 3h) uczestniczki/uczestnicy Per­ma­Blit­zu otrzy­ma­ją obli­ga­cje wyemi­to­wa­ne przez szko­łę Permakultura.Edu.. Obli­ga­cje będzie moż­na zre­ali­zo­wać w przy­szło­ści kupu­jąc za nie towa­ry (pło­dy rol­ne wypro­du­ko­wa­ne na gospo­dar­stwie) lub usłu­gi (kur­sy i warsz­ta­ty orga­ni­zo­wa­ne przez szko­łę), a po upły­wie roku będzie je moż­na (obli­ga­cje) rów­nież wymie­nić na gotów­kę po kur­sie usta­la­nym wedle uśred­nio­nej dobrej pła­cy praw­dzi­wych robot­ni­czek i robot­ni­ków rolnych.

TERMINY:
20 czerw­ca, 27 czerw­ca, 4 lip­ca, 11 lip­ca, 18 lip­ca, 25 lip­ca, 1 sierp­nia, 8 sierpnia…


Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o każ­dej edy­cji nasze­go Per­ma­Blitz na wyda­rze­niu Fb i po zgło­sze­niu przez for­mu­larz kon­tak­to­wy ↓↓↓ Skon­tak­tu­je­my się z Tobą tele­fo­nicz­nie. Do zobaczenia.

Pra­wie wszyst­ko o miej­scu pod linkiem:
https://permakultura.edu.pl/siedziba/


POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA/PRACY4 lip­ca – ple­wie­nie żywo­pło­tu, obka­sza­nie orzechów:
 Anel Ramić – pół dnia

6 lip­ca – pra­ce cie­siel­skie przy budo­wie stodółki:
 Artur Kral – pół dnia
 Anel Ramić – pół dnia


14 lip­ca – usta­wia­nie toa­le­ty i koszenie:
 Anel Ramić – pół dnia

15 lip­ca – pra­ce ziem­ne – mean­der dla sza­rej wody:
 Anel Ramić – pół dnia

22 lip­ca – pra­ce ziem­ne – dwa oczka wodne:
 Anel Ramić – dzień

23 lip­ca – pra­ce ziem­ne – dokoń­cze­nie pierw­sze­go oczka:
 Anel Ramić – pół dnia

30 lip­ca – przy­go­to­wy­wa­nie „liścia” pod grząd­ki- kosze­nie i ple­wie­nie szkółki:
 Anel Ramić – pół dnia

6 sierp­nia – zakła­da­nie osło­nek na drzewka:
 Anel Ramić – dzień

7 sierp­nia – ple­wie­nie szkół­ki pod sad:
 Anel Ramić – pół dnia

14 sierp­nia – usta­wia­nie dom­ku na fundamencie:
 Artur Kral – cały dzień
 Anel Ramić – pół dnia

20 sierp­nia – osłon­ki na drzewka:
 Anel Ramić – pół dnia

21 sierp­nia – podnoszenie/wyrównanie dachu stodółki:
 Anel Ramić – cały dzień

29 sierp­nia – pra­ce przy domku:
 Anel Ramić – pół dnia

SPRAWDŹ POGODĘ
Pra­cu­je­my w ład­ną pogo­dę, jeże­li pada mamy wol­ne :) sprawdź pro­gno­zę pogo­dy na naj­bliż­sza sobotę ↓↓↓ 


  ZAGŁOŚ SIĘ NA PERMABLITZ

  Zapo­zna­łæm się z zasa­da­mi i poli­ty­ką pry­wat­no­ści.
  Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
  Pro­szę o kontakt.

  (for­mu­larz wysy­ła treść na adres: kontakt@permakultura.edu.pl)

  Refe­ren­ces
  1 oko­li­ce Ustro­nia, Cie­szy­na, Biel­ska, Kato­wic – ogól­nie region śląska