permakulturowe miejsce pokazowe

Ostoja – permakulturowe miejsce pokazowe Wojciech Górny

W ser­cu Pusz­czy Boli­mow­skiej powsta­je Osto­ja – per­ma­kul­tu­ro­we miej­sce poka­zo­we, gdzie od 2013 roku wpro­wa­dzam zasa­dy pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go. Osto­ja leży na skra­ju pra­do­li­ny rze­ki Raw­ki, na suchych piasz­czy­stych gle­bach oto­czo­nych lasem sosno­wym, gdzie warun­ki upra­wy roślin i gospo­da­ro­wa­nia są bar­dzo trud­ne. Jest to więc nie­ła­twy, nie­mniej dosko­na­ły poli­gon doświad­czal­ny dla roz­wią­zań permakulturowych.
Pomi­mo, że miej­sce jest w fazie two­rze­nia, już teraz moż­na w Ostoi zoba­czyć wie­le cie­ka­wych roz­wią­zań z zakre­su per­ma­kul­tu­ry i eko­lo­gii, mię­dzy innymi:
– grząd­ki per­ma­kul­tu­ro­we róż­ne­go typu
– świe­żo zało­żo­ny mini ogród leśny
– spi­ra­lę ziołową
– małą hugelkulturę
– róż­ne for­my kom­po­sto­wa­nia, nawo­że­nia, ściółkowania
– polikultury
– upra­wy w kost­kach sło­my, wor­kach i doni­cach pod­sią­ko­wych z mate­ria­łów z recyclingu
– pro­ste urzą­dze­nia do ogrze­wa­nia i goto­wa­nia przy uży­ciu ener­gii sło­necz­nej, z mate­ria­łów z recyclingu
– piec na drew­no z pale­ni­skiem Kuznie­co­wa i ławą grzewczą
– zbior­ni­ki wody deszczowej
– dom­ki dla owa­dów i wie­le innych drob­nych uspraw­nień przy­ja­znych dla ludzi i środowiska

ostoja-ziola

W Ostoi cza­sa­mi orga­ni­zo­wa­ne są warsz­ta­ty per­ma­kul­tu­ro­we, aktu­al­ne wyda­rze­nia w Ostoi przed­sta­wiam na blo­gu. Pro­wa­dzę rów­nież stro­nę Per­mi­sie na Face­bo­oku i w Inter­ne­cie.

Zapra­szam rów­nież do mojej Szko­ły Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go Onli­ne.

otoja-pomidory