plener społeczny

Plener Społeczny Wierzba Bez Granic 7–13.03.2016

Pole­cam Wam Ple­ner Spo­łecz­ny Wierz­by bez Gra­nic 7–13.03.2016. Z pew­no­ścią będzie wyjąt­ko­wo, nie­po­wta­rzal­nie, ale przede wszyst­kim nie­prze­wi­dy­wal­ne. Bo takie jest życie … żywe.

Moż­na będzie się kon­kret­nie pod­szko­lić, sprak­ty­ko­wać, roz­wi­nąć i zoba­czyć jak to jest zara­zem pro­ste, miłe i przy­jem­ne a szcze­gól­nie przy współ­pra­cy z innymi.

Ja po takim ple­ne­rze zawierz­bo­wa­łam swój ogród. Mam cud­ne żywe ogro­dze­nie, żywą alta­nę i 1000 m² żywych roślin, któ­re rosną bym mogła budo­wać dalej.

Czy­taj dalej