Rebel Garden

Warsztaty Permakultury’18 Rebel Garden w Brzezinkach

W Rebel Gar­den w Brze­zin­kach 9–12 sierpnia’18 (czwar­tek-nie­dzie­la) odby­ły się Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go :) Było napraw­dę super i takich warsz­ta­tów jak naj­wię­cej życzy­my uczest­ni­kom, gospo­da­rzom i prowadzącym!

Zre­ali­zo­wa­li­śmy cały pro­gram jak w pre­zen­ta­cji na stro­nie głów­nej warsz­ta­tów z jed­nym cie­ka­wym roz­sze­rze­niem. W ramach zajęć prak­tycz­nych zbu­do­wa­li­śmy spi­ra­lę zio­ło­wą – wyszła bar­dzo ład­nie „extra­kla­sa” :) odda­li­śmy ją do użyt­ku „w sta­nie suro­wym” – nie­ob­sa­dzo­ną by nie robić tego w pośpie­chu – rośli­ny tego nie lubią :) nary­so­wa­li­śmy też cie­ka­we dwa pro­jek­ty, pierw­szy oczy­wi­ście dla Rebel Gar­den a dru­gi dla hipo­te­tycz­ne­go sie­dli­ska per­ma­kul­tu­ro­we­go po sąsiedz­ku ze świę­tą geo­me­trią u pod­staw całe­go zało­że­nia.. Poza tym oczy­wi­ście wszyst­kie sta­łe punk­tu pro­gra­mu czy­li obsłu­ga kosy ręcz­nej i nauka kosze­nia, nie­in­wa­zyj­ne meto­dy upra­wy przy oka­zji kulek nasien­nych Masa­no­bu Fuku­oka i temat suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej, oraz oczy­wi­ście nie­odzow­ny temat reten­cji, więc mie­rze­nie cyr­klem kon­tu­ru i suge­styw­na minia­tur­ka tere­nu pod wpły­wem ule­wy albo ina­czej pro­jek­to­wa­ne zbio­ru wody w 3D :)
 Bar­dzo dobre jedze­nie goto­wa­ne meto­dą Pię­ciu Prze­mian rów­nież nale­ży wspo­mnieć i doce­nić, zwłasz­cza, że goto­wa­ne z warzyw pro­sto z ogro­du.. A po kola­cji kino let­nie per­ma­kul­tu­ro­we na ścia­nie domu z gwiaz­da­mi nad gło­wą! Tak!

Był też spa­cer po oko­li­cy i wyjazd nad wodę, a wszyst­ko okra­szo­ne cie­ka­wy­mi roz­mo­wa­mi oraz wza­jem­ny­mi inspi­ra­cja­mi, bo tam gdzie spo­ty­ka­ją się ludzie otwar­ci na eko­sys­tem spo­dzie­wać się moż­na całej gamy, pale­ty czy też spek­trum pomy­słów, idei i marzeń.. któ­re uwol­ni­li­śmy w prze­strzeń pod­czas peł­ne­go mocy krę­gu Dra­gon Dre­aming: Niech tak będzie, niech tak się sta­nie. Już jest! Czy­taj dalej

Ogród permakulturowy w Brzezinkach Kamila Pawelska

PERMAKULTUROWY EKSPERYMENT
Ogród w Brze­zin­kach pod Wro­cła­wiem powsta­je na dział­ce, któ­ra nie­gdyś była łąką. Nie prze­ko­pu­je­my zie­mi. Posta­wi­li­śmy na grzę­dy podniesione.
– Powsta­ło już 9 grząd z desek w for­mie mandali.
– Grząd­ka zio­ło­wa i kil­ka mniej­szych grzą­dek w sta­rych skrzy­niach i nad­staw­kach paletowych
– Mały sad
– Domek dla owa­dów z zie­lo­nym dachem i poidłem
– Kompostownik
– Domek narzę­dzio­wy z sys­te­mem zbie­ra­ją­cym deszczówkę
Część tere­nu prze­zna­czy­łam na dzi­ką łąkę gdzie tra­wa nie jest koszo­na. Łąka ta jest sie­dli­skiem dla drob­nych zwie­rząt i owadów.
Przy budo­wie grzą­dek i dom­ku dla owa­dów sta­ra­łam się wyko­rzy­stać mate­ria­ły z recy­klin­gu jak sta­re pale­ty, skrzy­nie drew­nia­ne, deski, sta­rą sło­mę a nawet koło od roweru.
W przy­szłym roku pla­nu­je­my powięk­szyć ogród o kur­nik dla kil­ku kur i kaczek – potrzeb­na pomoc przy śli­ma­kach a kurzy nawóz rów­nież bar­dzo się przy­da, nie wspo­mi­na­jąc o jajkach ;)
W pla­nach jest tak­że jagod­nik i grzę­dy z kwia­ta­mi i zio­ła­mi dla zapylaczy.
Ogród słu­ży nam jako źró­dło wła­snej, zdro­wej żyw­no­ści, miej­sce roz­wo­ju, zaba­wy, edu­ka­cji i relak­su a tak­że miej­sce gdzie uty­li­zu­je­my zie­lo­ne odpa­dy z gospo­dar­stwa domowego.

Stro­na Fb: Rebel Gar­de­ner