Rudolf Steiner

Rudolf Steiner Biodynamika i alternatywna edukacja

Do pre­kur­so­rów per­ma­kul­tu­ry z Austra­lii (Bill Mol­li­son, David Hol­gren) czy z Japo­nii (Masa­no­bu Fuku­oka – rol­nic­two natu­ral­ne)) dodać nale­ży Rudol­fa Ste­ine­ra, któ­ry u nas 1)↓ w Euro­pie jest oso­bą odpo­wie­dzial­ną za zwrot uwa­gi na pro­blem prze­my­sło­we­go rol­nic­twa, był Rudolf Ste­iner antro­po­zof, twór­ca bio­dy­na­mi­ki i pre­kur­sor edu­ka­cji alter­na­tyw­nej 2)↓.

Steiner Rudolf 11a-1916

WYKŁADY Z ROLNICTWA
Na począt­ku czerw­ca 1924 w Kobie­rzy­cach na Ślą­sku, obec­nie w powie­cie wro­cław­skim zor­ga­ni­zo­wa­ny został kurs Pod­sta­wy wie­dzy ducho­wej dla powo­dze­nia w rol­nic­twie, któ­ry popro­wa­dził Rudolf Ste­iner. Było to osiem wykła­dów dla zain­te­re­so­wa­nych pro­ble­mem postę­pu­ją­cej degra­da­cji w rol­nic­twie, spad­kiem jako­ści pło­dów rol­nych i pogor­sze­niem zdro­wia zwierząt…
 Fol­war­ku opo­dal pała­cu gdzie odby­wa­ły się wykła­dy, stał się nowa­tor­skim na owe cza­sy bio­dy­na­micz­nym gospo­dar­stwem rol­no-ogrod­ni­czym. Upra­wę i hodow­lę pro­wa­dzo­no z naci­skiem na ochro­nę śro­do­wi­ska i zdro­we żywie­nie jako alter­na­ty­wę rol­nic­twa prze­my­sło­we­go i żyw­no­ści przetworzonej…
W 75 rocz­ni­cę pierw­sze­go na tere­nie obec­nej Pol­ski „kur­su per­ma­kul­tu­ry” :) czy­li wykła­dów Ste­ine­ra o rol­nic­twie w ścia­nę pała­cu gdzie obec­nie znaj­du­je się Urząd Gmi­ny, wmu­ro­wa­no sto­sow­ną tabli­cę pamiąt­ko­wą.
 Bio­dy­na­mi­ka jako astro­lo­gicz­no-alche­micz­na odmia­na rol­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go mie­ści się dobrze w per­ma­kul­tu­rze, cho­ciaż nie­któ­rzy per­ma­kul­tu­ry­ści :) nie­chęt­nie to przy­zna­ją. Waż­ne, by wie­dzieć, że w Pol­sce, a to prze­cież naj­bliż­sza nam oko­li­ca, rol­nic­two eko­lo­gicz­ne wywo­dzi się wła­śnie z biodynamiki.


WIĘCEJ O BIODYNAMICE

Refe­ren­ces
1 dosłow­nie, na tere­nie obec­nej Pol­ski, w Kobie­rzy­cach pod Wro­cła­wiem – na zdję­ciu w nagłów­ku labi­rynt w kuku­ry­dzy w Kobie­rzy­cach w 2015 roku… na ile mi wia­do­mo labi­rynt ten nie­wie­le wspól­ne­go ma ze Ste­ine­rem, bio­dy­na­mi­ką i per­ma­kul­tu­rą, jest nato­miast nie­wąt­pli­wą oso­bli­wo­ścią przy­po­mi­na­ją­cą Crop Circ­les.
2 o eku­ka­cji alter­na­tyw­nej Rudol­fa Ste­ine­ra w sen­sie per­ma­kul­tu­ro­wym niżej

Przemiana wewnętrzna i poszerzanie świadomości moralna percepcja

Kon­spekt wykładu:
1. Trans­i­tion Towns – prze­mia­na wewnętrzna
2. Moral­na per­cep­cja – Rudolf Steiner
3. Doświad­cze­nia gra­nicz­ne i prze­ży­cia mistycz­ne – Jakub Böh­me i Masa­no­bu Fukuoka
4. Alan Watts – misty­cy i poczu­cie jed­no­ści z Wszechświatem
5. prak­ty­ki ducho­we: medy­ta­cja, posty, ćwi­cze­nia odde­cho­we, joga, tantra…
6. halu­cy­no­ge­ny i szamanizm
7. głę­bo­kie związ­ki z rośli­na­mi i grzy­ba­mi… rów­nież fauną.
8. kościół AjaŁaski


↑ The Secret Life of Plants is a book writ­ten by Peter Tomp­kins and Chri­sto­pher Bird, publi­shed in 1973. It is descri­bed as „a fasci­na­ting acco­unt of the phy­si­cal, emo­tio­nal, and spi­ri­tu­al rela­tions betwe­en plants and man.” Essen­tial­ly, the sub­ject of the book is the idea that plants may be sen­tient, despi­te the­ir lack of a nervo­us sys­tem and a brain…
 It was the basis for this 1979 Docu­men­ta­ry of the same name, with a sound­track espe­cial­ly recor­ded by Ste­vie Wonder.

Edukacja alternatywna Webinary oraz permakulturowe PDC

Coha­bi­tat WEBINARY – kanał YouTu­be, poni­żej ↓ webi­nar z Richar­dem Per­kin­sem: Jak zapro­jek­to­wać i zbu­do­wać auto­no­micz­ną farmę…

↑ Per­ma­kul­tu­ra w prak­ty­ce – Richard Per­kins, pre­zen­ta­cja pdf

perkins_pres-500x376

PDC w Kopańcu


LINKI, LITERATURA