Siedlisko Zdrojewo

Siedlisko Permakultury Zdrojewo Marta Kulczyńska i Bartłomiej Lindner | Zdrojewo

Sie­dli­sko to miej­sce wystę­po­wa­nia dane­go gatun­ku roślin, zwie­rząt lub ich zespo­łów. Posłu­ży­li­śmy się tym wyra­że­niem two­rząc Sie­dli­sko Per­ma­kul­tu­ry Zdro­je­wo. Z jed­nej stro­ny to nasz wyma­rzo­ny wiej­ski dom, miej­sce nasze­go życia. Z dru­giej to tak­że dom wszyst­kich istot żywych, z któ­ry­mi dzie­li­my się wspól­ną przestrzenią.

Gospo­dar­stwo poło­żo­ne na obsza­rze Nad­wi­ślań­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go stwo­rzo­ne w mar­cu 2019 roku przez pasjo­na­tów per­ma­kul­tu­ry Mar­tę i Bart­ka. Sie­dli­sko­wy sad owo­co­wy ze sta­ry­mi odmia­na­mi drzew oraz sad orze­chów lasko­wych prze­kształ­ca­my na ogród leśny. Ogród warzyw­ny zapro­jek­to­wa­li­śmy przy wyko­rzy­sta­niu róż­nych per­ma­kul­tu­ro­wych tech­nik na VI kla­sie ziemi.

Wytwa­rza­my wie­le prze­two­rów według sta­rych recep­tur w pie­cu opa­la­nym drew­nem, a powsta­łe nad­wyż­ki sprze­da­je­my na lokal­nych bazar­kach i rynkach.

Gro­ma­dzi­my wodę desz­czo­wą i korzy­sta­my z ener­go­osz­częd­nej infra­struk­tu­ry w posta­ci kom­po­stu­ją­cych toa­let i prysz­ni­ca solar­ne­go. Sta­rą cha­łu­pę remon­tu­je­my z wyko­rzy­sta­niem natu­ral­nych mate­ria­łów budow­la­nych. Pla­nu­je­my budo­wę szklar­ni oraz sys­te­mu zago­spo­da­ro­wa­nia wody szarej.

Dys­po­nu­je­my miej­scem dla wolon­ta­riu­szy. Zapraszamy :)

dane kon­tak­to­we:
Zdro­je­wo 49, 86–170 Nowe
Tele­fon: 577 822 443
E‑mail: siedliskozdrojewo@gmail.com