Aktualności z Ogrodu na Podlesiu

Aktu­al­no­ści z Ogro­du na Pod­le­siu – sezo­no­wej sie­dzi­by szko­ły i ogro­du koope­ra­ty­wy. Na tere­nie sie­dli­sko edu­ka­cyj­ne w trak­cie tworzenia..


PermaBlitz w Ogrodzie Gai Podlesie – siedziba Permakultura Edu..

Zapra­sza­my do pomo­cy przy two­rze­niu gospo­dar­stwa – sie­dzi­by Per­ma­kul­tu­ra Edu.. żeby nie było wąt­pli­wo­ści – to nie zapro­sze­nie na waka­cje, to jest „call to action“, wezwa­nie do pra­cy!! Szu­ka­my chęt­nych, któ­rzy nie boją zdro­wo zmę­czyć w ogrodzie.

Nasz Per­ma­Blitz będzie odby­wał się w każ­dy week­end – w trak­cie będzie­my robić to, co koniecz­ne w celu utrzy­ma­nia i roz­wo­ju gospo­dar­stwa: pie­lę­gna­cja szkó­łek, przy­go­to­wy­wa­nie miejsc pod nowe nasa­dze­nia, i co nie­zwy­kle istot­ne – budo­wa infra­struk­tu­ry warsz­ta­to­wej, tak by kolej­ne edy­cje Per­ma­Bliz­tu mia­ły lep­sze zaplecze.

W tym momen­cie ogło­sze­nie adre­su­je­my przede wszyst­kim do osób, któ­re miesz­ka­ją w nie­da­le­kiej oko­li­cy Per­ma­kul­tu­ry Pole­sie naszej sie­dzi­by 1)↓, dla­te­go że nie mamy nie­ste­ty jesz­cze moż­li­wo­ści noc­le­go­wych, ale te jeśli dobrze pój­dzie, mogą zostać zor­ga­ni­zo­wa­ne w tym sezonie..

WYNAGRODZENIE:
W zamian za pra­cę (dniów­kę 6h, ewen­tu­al­nie pół­d­niów­kę 3h) uczestniczki/uczestnicy Per­ma­Blit­zu otrzy­ma­ją obli­ga­cje wyemi­to­wa­ne przez szko­łę Permakultura.Edu.. Obli­ga­cje będzie moż­na zre­ali­zo­wać w przy­szło­ści kupu­jąc za nie towa­ry (pło­dy rol­ne wypro­du­ko­wa­ne na gospo­dar­stwie) lub usłu­gi (kur­sy i warsz­ta­ty orga­ni­zo­wa­ne przez szko­łę), a po upły­wie roku będzie je moż­na (obli­ga­cje) rów­nież wymie­nić na gotów­kę po kur­sie usta­la­nym wedle uśred­nio­nej dobrej pła­cy praw­dzi­wych robot­ni­czek i robot­ni­ków rolnych.

TERMINY:
20 czerw­ca, 27 czerw­ca, 4 lip­ca, 11 lip­ca, 18 lip­ca, 25 lip­ca, 1 sierp­nia, 8 sierpnia…


Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o każ­dej edy­cji nasze­go Per­ma­Blitz na wyda­rze­niu Fb i po zgło­sze­niu przez for­mu­larz kon­tak­to­wy ↓↓↓ Skon­tak­tu­je­my się z Tobą tele­fo­nicz­nie. Do zobaczenia.

Pra­wie wszyst­ko o miej­scu pod linkiem:
https://permakultura.edu.pl/siedziba/


POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA/PRACY4 lip­ca – ple­wie­nie żywo­pło­tu, obka­sza­nie orzechów:
 Anel Ramić – pół dnia

6 lip­ca – pra­ce cie­siel­skie przy budo­wie stodółki:
 Artur Kral – pół dnia
 Anel Ramić – pół dnia


14 lip­ca – usta­wia­nie toa­le­ty i koszenie:
 Anel Ramić – pół dnia

15 lip­ca – pra­ce ziem­ne – mean­der dla sza­rej wody:
 Anel Ramić – pół dnia

22 lip­ca – pra­ce ziem­ne – dwa oczka wodne:
 Anel Ramić – dzień

23 lip­ca – pra­ce ziem­ne – dokoń­cze­nie pierw­sze­go oczka:
 Anel Ramić – pół dnia

30 lip­ca – przy­go­to­wy­wa­nie „liścia“ pod grząd­ki- kosze­nie i ple­wie­nie szkółki:
 Anel Ramić – pół dnia

6 sierp­nia – zakła­da­nie osło­nek na drzewka:
 Anel Ramić – dzień

7 sierp­nia – ple­wie­nie szkół­ki pod sad:
 Anel Ramić – pół dnia

14 sierp­nia – usta­wia­nie dom­ku na fundamencie:
 Artur Kral – cały dzień
 Anel Ramić – pół dnia

20 sierp­nia – osłon­ki na drzewka:
 Anel Ramić – pół dnia

21 sierp­nia – podnoszenie/wyrównanie dachu stodółki:
 Anel Ramić – cały dzień

29 sierp­nia – pra­ce przy domku:
 Anel Ramić – pół dnia

SPRAWDŹ POGODĘ
Pra­cu­je­my w ład­ną pogo­dę, jeże­li pada mamy wol­ne :) sprawdź pro­gno­zę pogo­dy na naj­bliż­sza sobotę ↓↓↓ 


  ZAGŁOŚ SIĘ NA PERMABLITZ

  Zapo­zna­łæm się z zasa­da­mi i poli­ty­ką pry­wat­no­ści.
  Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
  Pro­szę o kontakt.

  (for­mu­larz wysy­ła treść na adres: kontakt@permakultura.edu.pl)

  Refe­ren­ces
  1 oko­li­ce Ustro­nia, Cie­szy­na, Biel­ska, Kato­wic – ogól­nie region śląska

  Ogród na Podlesiu siedziba szkoły Permakultura.Edu.PL | Podlesie, Kiczyce, Skoczów, Śląsk Cieszyński

  Sezo­no­wa sie­dzi­ba szko­ły PermaKultura.Edu.Pl i ogród koope­ra­ty­wy. Na tere­nie sie­dli­sko edu­ka­cyj­ne i w trak­cie two­rze­nia. 1)↓

  Sie­dli­sko skła­da się z dom­ku-biu­ra, sto­dół­ki, w sezo­nie roz­kła­da­ny duży namiot warsz­ta­to­wy. Na tere­nie sze­ścio­hek­ta­ro­we­go ogro­du znaj­du­ją się głów­nie pozo­sta­ło­ści szkó­łek drze­wek owo­co­wych (m.in. 20 odmian jabło­ni) prze­kształ­ca­ne stop­nio­wo w sad i ogród leśny (nowe nasa­dze­nia orze­cha wło­skie­go i lesz­czy­ny). Ogród warzyw­ny w roz­wo­ju we współ­pra­cy z biel­ską koope­ra­ty­wą spo­żyw­czą Beskidz­ka Pacz­ka. Resz­ta zie­mi tym­cza­so­wo prze­zna­czo­na pod łąki kwietne.

  Oko­li­ca spo­koj­na, po sąsiedz­ku kil­ka gospo­darstw. Wygod­ny dojazd wąską asfal­tów­ką. Ogród poło­żo­ny 7 kilo­me­trów do mia­stecz­ka Sko­czo­wa (ład­ny mały rynek) — dro­ga rowe­ro­wa na skró­ty wałem prze­ciw­po­wo­dzio­wym wzdłuż Wisły. W pobli­żu (2km) sta­cja kole­jo­wa Pier­ściec z bez­po­śred­nim połą­cze­niem do Kato­wic i Wisły (góry Beski­dy w zasię­gu wzroku) 🍀

  Od pół­no­cy duży las cią­gną­cy się aż po zalew Goczał­ko­wic­ki, za lasem naj­star­sze na Ślą­sku Cie­szyń­skim sta­wy 2)↓ ze wspa­nia­łą róż­no­rod­no­ścią ptac­twa wod­ne­go. Poza tym w pobli­żu stad­ni­na koni w Próch­nej-Ocha­bach (sta­ra nie­prze­rwa­na tra­dy­cja hodow­li koni anglo­arab­skich), no i Cze­chy – do gra­ni­cy 15 km.

  ↓ pinez­ka zna­czy Ogród na Pod­le­siu; na mapie zazna­czo­ne rów­nież: sta­cja PKP i stad­ni­na koni.. (zmniejsz mapę – zoba­czysz całą oko­li­cę: Sko­czów, Ustroń, Wisłę i Cie­szyn..); dostęp­na opcja Stre­et View

  Doce­lo­wo chce­my, by na tere­nie powstał ośro­dek edu­ka­cyj­ny per­ma­kul­tu­ry oraz pogłę­bio­nej eko­lo­gii rozu­mia­nej jako ścież­ka świec­kie­go roz­wo­ju duchowego.

  Ośro­dek będzie począt­ko­wo sezonowy.

  Pla­no­wa­ne źró­dła docho­du gospo­dar­stwa: przede wszyst­kim z dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej (z orga­ni­zo­wa­nych warsz­ta­tów), a tak­że z upra­wy zie­mi (jest jej wystar­cza­ją­co dużo pod grząd­ki zdro­wych warzyw lub owo­ców 🌿 albo z innej dzia­łal­no­ści rze­mieśl­ni­czo-arty­stycz­nej, bo z hodow­li zwie­rząt raczej nie, chy­ba że pod animaloterapię.

  Refe­ren­ces
  1 W sezo­nie 2021 pla­no­wa­ne pierw­sze warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go, wcze­śniej majów­ka z Koope­ra­ty­wą Beskidzką.
  2 miej­sce zna­ne od XVI w – obec­nie m. in. znaj­du­je się tam gospo­dar­stwo i zakład doświad­czal­ny PAN Gołysz