spirala ziołowa

Spirala ziołowa “Ogród Gai” Nowy Podręcznik Permakultury

Jeśli nie zna­cie tego cie­ka­we­go zało­że­nia ogro­do­we­go, zachę­cam do przej­rze­nia gale­rii zdjęć i prze­czy­ta­nia opi­sów. Znaj­dzie­cie tam wszyst­ko co powinnyście/powinniście wie­dzieć o spi­ra­li zio­ło­wej ;) któ­rej szcze­gó­ło­we omó­wie­nie znaj­dzie­cie rów­nież w pod­ręcz­ni­ku 📗 „Ogród Gai“ Toby Hemen­waya, jaki wkrót­ce będzie­cie mogły/mogli mieć w ręce!
💜💙💚♻️💛🧡❤️

Ogłoszenie Wydawcy
UWAGA! OBSUWA! Nie­daw­ne zapew­nie­nia, że „Ogród Gai“ wyj­dzie przed świę­ta­mi, oka­za­ły się fal­star­tem (patrz: http://bit.ly/OgrodGai_komplikacje) tym samym zachę­ty do kup­na pod­ręcz­ni­ka na pre­zent pod cho­in­kę speł­zły.. Książ­ki nie będzie na czas, ale chce­my Was uspo­ko­ić zapew­nia­jąc że panu­je­my nad sytu­acją, zastęp­cy Kasi tłu­macz­ki już pra­cu­ją nad dal­szy­mi czę­ścia­mi „Ogro­du“ :)
 Książ­ka na pew­no uka­że się w tym roku kalen­da­rzo­wym, przed­sprze­daż pozo­sta­je aktu­al­na, tyle że ter­min zosta­nie wydłu­żo­ny :)

____________
Przej­rzyj gale­rię ↓ pod każ­dym zdję­ciem szcze­gó­ło­wy opis.

———
Wszyst­ko o pro­jek­cie wyda­nia pod­ręcz­ni­ka per­ma­kul­tu­ry Gaia’s Gar­den po pol­sku: https://permakultura.edu.pl/ogrod-gai/

Czy­taj dalej