świadomość roślin

Bananowiec Laura Romano – mądrość z Jawy

…po chwi­li powie­dział: „Wiesz, powin­ni­śmy wię­cej uczyć się od natu­ry; natu­ra jest peł­na mądro­ści. Na przy­kład, każ­da rośli­na nie­sie dla nas prze­sła­nie, a jed­nym z naj­waż­niej­szych dla ludz­kie­go ist­nie­nia dzie­li się z nami bana­no­wiec. Wiesz cze­go nas uczy?”
 Powie­dzia­łam o sile dużych, ela­stycz­nych liści, jakie pozwa­la­ją by szar­pał je wiatr, o mocy jego peł­ne­go wody pnia i słod­kiej hoj­no­ści owoców.
 „Tak, to też” odpo­wie­dział. „Ponad­to bana­no­wiec jest rośli­ną, któ­rą możesz kar­czo­wać set­ki razy, wyci­nać aż do korze­ni, a on zawsze będzie odra­stał – w słoń­cu czy w cie­niu, na każ­dej gle­bie, aż przy­naj­mniej raz zaowo­cu­je. Tyl­ko wte­dy, jeśli go zetniesz, już nie odrośnie.”
Lau­ra Roma­no Suma­rah – Spi­ri­tu­al Wis­dom from Java