Szkoła permakultury

Rośliny w ogrodzie permakulturowym Warsztaty projektowania permakulturowego 2019

Ogro­dy per­ma­kul­tu­ro­we wsła­wi­ły się filo­zo­fią wie­lo­funk­cyj­no­ści i zna­ko­mi­tym wyko­rzy­sta­niem małych prze­strze­ni upraw­nych. Sta­ło się tak m.in. dzię­ki zasto­so­wa­niu tech­nik two­rze­nia gęstej sie­ci współ­za­leż­no­ści mię­dzy rośli­na­mi. Jeśli do tej pory, nie myśle­li­ście o rośli­nach jak o dyna­micz­nych, aktyw­nych akto­rach w teatrze ogro­du, te warsz­ta­ty pomo­gą Wam doj­rzeć kre­atyw­ne meto­dy ich łącze­nia w bio­róż­no­rod­ny i wydaj­ny eko­sys­tem, któ­ry nie raz zasko­czy Was swy­mi moż­li­wo­ścia­mi.

Na Warsz­ta­tach Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go omó­wi­my funk­cje roślin w upra­wach jadal­nych jako źró­dła mate­rii orga­nicz­nej, np. do mul­czo­wa­nia; roz­pa­trzy­my aspek­ty kuli­nar­ne i zio­ło-lecz­ni­cze; wyko­rzy­sta­nie roślin dla oży­wia­nia i użyź­nia­nia gle­by, two­rze­nia mikro­kli­ma­tów, pod­no­sze­nia bio­róż­no­rod­no­ści przez przy­cią­ga­nie poży­tecz­nych owa­dów.. zasta­no­wi­my się rów­nież nad natu­ral­ny­mi meto­da­mi wzmac­nia­nia odpor­no­ści eko­sys­te­mu a więc rów­nież roślin.

Wie­lo­let­nie upra­wy i rośli­ny jed­no­rocz­ne łączo­ne są czę­sto w pro­jek­tach per­ma­kul­tu­ro­wych w eko­sys­te­my wzo­ro­wa­ne na wie­lo­pię­tro­wo­ści lasu, w tzw. Leśne Ogro­dy (albo Laski Owo­co­we). Na warsz­ta­tach, w ramach szki­co­wa­nia pro­jek­tu gospo­dar­stwa i budo­wy gil­dii 1)↓ prze­ana­li­zu­je­my czyn­ni­ki jakie powin­ni­śmy brać pod uwa­gę roz­miesz­cza­jąc rośli­ny ze wzglę­du na peł­nio­ne przez nie funk­cje w eko­sys­te­mie sie­dli­ska.

Zale­ży nam rów­nież, aby uczest­nicz­ki i uczest­ni­cy wyszli z warsz­ta­tów z pod­sta­wo­wą wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi zało­że­nia upra­wy jadal­nej, pro­ste­go warzyw­ni­ka czy ogro­du zio­ło­we­go w naj­le­piej zlo­ka­li­zo­wa­nej, przy­do­mo­wej stre­fie gospo­dar­stwa. Nie jest to łatwe w tak krót­kim cza­sie (!), ale posta­ra­my się podzie­lić spraw­dzo­nym ‘zaczy­nem’ dla dal­sze­go zgłę­bia­nia wie­dzy i zachę­cić do odważ­ne­go, twór­cze­go, eks­pe­ry­men­tal­ne­go podej­ścia, bo ogród to dzie­ło autor­skie każ­de­go ogrod­ni­ka.

Dla­te­go w czę­ści prak­tycz­nej sku­pi­my się na naj­waż­niej­szych kwe­stiach zakła­da­nia ‘owoc­ne­go’ warzyw­ni­ka, zade­mon­stru­je­my i omó­wi­my: wybór i dosto­so­wa­nie róż­nych typów grzą­dek oraz dobre prak­ty­ki sie­wu, opie­ki nad sadzon­ka­mi, uru­cho­mie­nia suk­ce­sji i upra­wy współ­rzęd­nej w ogro­dzie dla cią­gło­ści plo­no­wa­nia i bio­róż­no­rod­no­ści, przy rów­no­cze­snym mini­ma­li­zo­wa­niu pra­cy. Przy­bli­ży­my też jak pra­co­wać z rośli­na­mi od nasio­na do nasio­na, na przy­kła­dzie kil­ku roślin warzyw­nych, któ­re mają naj­wię­cej funk­cji i zasto­so­wań w ogro­dzie i kuch­ni w naszym kli­ma­cie.

   [ + ]

1. gil­dia w ter­mi­no­lo­gii per­ma­kul­tu­ro­wej jest to gru­pa roślin rosną­ca razem, uło­żo­na i wza­jem­nie się wspie­ra­ją­ca ze wzglę­du na peł­nio­ne przez nie eko­sys­te­mo­we funk­cje.

Warsztaty Permakultury’18 Rebel Garden w Brzezinkach

W Rebel Gar­den w Brze­zin­kach 9–12 sierpnia’18 (czwar­tek-nie­dzie­la) odby­ły się Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go :) Było napraw­dę super i takich warsz­ta­tów jak naj­wię­cej życzy­my uczest­ni­kom, gospo­da­rzom i pro­wa­dzą­cym!

Zre­ali­zo­wa­li­śmy cały pro­gram jak w pre­zen­ta­cji na stro­nie głów­nej warsz­ta­tów z jed­nym cie­ka­wym roz­sze­rze­niem. W ramach zajęć prak­tycz­nych zbu­do­wa­li­śmy spi­ra­lę zio­ło­wą – wyszła bar­dzo ład­nie „extra­kla­sa“ :) odda­li­śmy ją do użyt­ku „w sta­nie suro­wym“ – nie­ob­sa­dzo­ną by nie robić tego w pośpie­chu – rośli­ny tego nie lubią :) nary­so­wa­li­śmy też cie­ka­we dwa pro­jek­ty, pierw­szy oczy­wi­ście dla Rebel Gar­den a dru­gi dla hipo­te­tycz­ne­go sie­dli­ska per­ma­kul­tu­ro­we­go po sąsiedz­ku ze świę­tą geo­me­trią u pod­staw całe­go zało­że­nia.. Poza tym oczy­wi­ście wszyst­kie sta­łe punk­tu pro­gra­mu czy­li obsłu­ga kosy ręcz­nej i nauka kosze­nia, nie­in­wa­zyj­ne meto­dy upra­wy przy oka­zji kulek nasien­nych Masa­no­bu Fuku­oka i temat suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej, oraz oczy­wi­ście nie­odzow­ny temat reten­cji, więc mie­rze­nie cyr­klem kon­tu­ru i suge­styw­na minia­tur­ka tere­nu pod wpły­wem ule­wy albo ina­czej pro­jek­to­wa­ne zbio­ru wody w 3D :)
 Bar­dzo dobre jedze­nie goto­wa­ne meto­dą Pię­ciu Prze­mian rów­nież nale­ży wspo­mnieć i doce­nić, zwłasz­cza, że goto­wa­ne z warzyw pro­sto z ogro­du.. A po kola­cji kino let­nie per­ma­kul­tu­ro­we na ścia­nie domu z gwiaz­da­mi nad gło­wą! Tak!

Był też spa­cer po oko­li­cy i wyjazd nad wodę, a wszyst­ko okra­szo­ne cie­ka­wy­mi roz­mo­wa­mi oraz wza­jem­ny­mi inspi­ra­cja­mi, bo tam gdzie spo­ty­ka­ją się ludzie otwar­ci na eko­sys­tem spo­dzie­wać się moż­na całej gamy, pale­ty czy też spek­trum pomy­słów, idei i marzeń.. któ­re uwol­ni­li­śmy w prze­strzeń pod­czas peł­ne­go mocy krę­gu Dra­gon Dre­aming: Niech tak będzie, niech tak się sta­nie. Już jest! Czy­taj dalej

Warsztaty Permakultury’18 Centrum Akama w Mazańcowicach koło Bielska-B.

W Cen­trum Makro­bio­tycz­nym Aka­ma w Mazań­co­wi­cach koło Biel­ska-Bia­łej 5–8 lipca’18 (czwar­tek-nie­dzie­la) odby­ły się Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go, któ­re może­my zgod­nie uznać za wyjąt­ko­wo uda­ne :-) pięk­na pogo­da, nie­wiel­ka gru­pa, kame­ral­na atmos­fe­ra, miej­sce – Cen­trum Aka­ma oraz wyjąt­ko­wi gospo­da­rze Ola i Adam, a tak­że oko­li­ca z pięk­nym wido­kiem na Beskid Ślą­ski – wszyst­ko to nie­wąt­pli­wie pomo­gło nam zre­ali­zo­wać cały pro­gram warsz­ta­tów jak w pre­zen­ta­cji na stro­nie głów­nej warsz­ta­tów wzbo­ga­co­ny dodat­ko­wo o jed­no cie­ka­we i kon­tek­sto­we roz­sze­rze­nie.. W ramach zajęć prak­tycz­nych w Cen­trum Aka­ma mie­li­śmy warsz­tat zdro­we­go goto­wa­nia według Pię­ciu Prze­mian, któ­ry został poprze­dzo­ny wykła­dem zasad makro­bio­ty­ki i jej związ­ków z per­ma­kul­tu­rą!! Tak więc było dobre i zdro­we jedze­nie, a mię­dzy posił­ka­mi zaję­cia pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ry, zakoń­czo­ne wspól­nym ład­nie nary­so­wa­nym pro­jek­tem i oczy­wi­ście roz­da­niem świa­dectw :-) Czy­taj dalej

Warsztaty Permakultury’18 Jabłonkowy Gaj w Jabłonce na Podkarpaciu

W gospo­dar­stwie Jabłon­ko­wy Gaj (Jabłon­ka Eco­vil­la­ge Col­lec­ti­ve) w Jabłon­ce na Pod­kar­pa­ciu w dniach 30.VIII — 2.IX’18 odbę­dą się Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go – poni­żej warun­ki miej­sco­we :) Czy­taj dalej

Warsztaty Permakultury’18 Janov w Czechach niedaleko Prudnika

W Jano­vie w Cze­chach nie­da­le­ko Prud­ni­ka, 21–24 czerwca’18 (czwar­tek-nie­dzie­la) odbę­dą się Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go – poni­żej warun­ki miej­sco­we :)

O MIEJSCU: Na gospo­dar­stwie jest jur­ta w któ­rej mogą odby­wać się zaję­cia wykła­dy itd. jest też kur­nik po poprzed­nim wła­ści­cie­lu, kury będą nie­ba­wem. Obok domu pły­nie stru­myk. Jest też wiel­ki zbior­nik prze­le­wo­wy. Miej­sce jest malow­ni­cze a warun­ki bar­dzo dobre. Regu­lar­nie orga­ni­zu­je­my tu warsz­ta­ty jogi kun­da­li­ni.

SPANIE: Noc­le­gi w poko­jach 4–5 oso­bo­wych przy każ­dym poko­ju toa­le­ta z prysz­ni­cem.

WYŻYWIENIE: Na miej­scu przy­go­to­wy­wa­na będzie obia­do­ko­la­cja. Mile widzia­ne pro­duk­ty na wspól­ny stół warzy­wa, owo­ce itd. Czy­taj dalej

Warsztaty Permakultury’18 Osada Gaj

W Osa­dzie Gaj 14–17 czerwca’18 (czwar­tek-nie­dzie­la) odbę­dą się Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go – poni­żej warun­ki miej­sco­we :) Czy­taj dalej