Warsztaty Projektowania Permakulturowego 2019

Stare olenderskie siedlisko Ewelina Knajdek-Marcinkowska | Nowe Prażuchy

Razem z mężem posia­da­my kawa­łek zie­mi (3000 m2) po sta­rym olen­der­skim sie­dli­sku w Nowych Pra­żu­chach (25 km od Kali­sza) na tere­nie Pusz­czy Pyz­dr­skiej. Jeste­śmy tam od 1,5 roku i cały czas myśli­my jak zago­spo­da­ro­wać teren. Na dział­ce są dwa budyn­ki – jeden sta­ry, nie­ste­ty w roz­pa­dzie budy­nek gli­nia­ny pamię­ta­ją­cy jesz­cze Olen­drów i dru­gi nowy, z małą gospo­dar­czą kuch­nią i sypial­nym pod­da­szem. Dział­ka leży ok. 2 km od dro­gi – z 3 stron jest oto­czo­na lasem, z jed­nej pola­mi upraw­ny­mi. Miej­sce pięk­ne (każ­dy kto przy­jeż­dża zako­chu­je się z mar­szu :) ale tro­chę jesz­cze nie mamy pomy­słu jak się za to zabrać. Chęt­nie przy­ję­li­by­śmy u sie­bie gru­pę warsz­ta­to­wą :) U nas na dział­ce z warzy­wa­mi na razie nie­we­so­ło, nie pro­wa­dzi­li­śmy żad­nych upraw, bo na co dzień miesz­ka­my w Kali­szu i tyl­ko na week­en­dy jeź­dzi­my na dział­kę, więc tra­dy­cyj­ną meto­dą nie­wie­le by się tam uda­ło, ale sąsiad­ka za lasem ma spo­ro do zaofe­ro­wa­nia – owo­ce i warzy­wa, włącz­nie ze swoj­ski­mi jaja­mi (kury podwór­ko­we oczy­wi­ście) – zaopa­tru­je­my się u niej sys­te­ma­tycz­nie. Czy­taj dalej

Krupy – Pracownia Natury Dariusz Fijałkowski | Michów, pow. Lubartów

Gospo­dar­stwo na począt­ku urzą­dza­nia. Kuch­nia, łazien­ka, sto­do­ła, pole namio­to­we; jest tro­chę drzew i prze­strzeń. W oko­li­cy roz­le­wi­sko i sta­ro­rze­cze Wie­prza, łąki, las. Obszar Natu­ra 2000 oraz obszar obję­ty nad­zo­rem arche­olo­gicz­nym (osa­da Lędzian).

Chęt­nie przyj­mie­my Was w lubel­skim.

Truskawkowe Pola Dębe, HUBY, Wielkopolska

Na pięk­nych pagór­kach More­ny Czarn­kow­skiej, nie­for­mal­na jesz­cze gru­pa kil­ku rodzin/osób two­rzy małą osa­dę per­ma­kul­tu­ro­wą. Wyj­ścio­wo mamy czy­sty eko­lo­gicz­nie teren oto­czo­ny natu­ral­nym lasem, sta­ry sad i pastwi­ska, na któ­rych cały czas pasą się jesz­cze eko-owce i kozy dzier­ża­wią­ce jesz­cze część tere­nu :)
Zaczy­na­my od 5ha i jed­ne­go gospo­dar­stwa oraz czę­ści wspól­nej i to chce­my roz­wi­jać, stop­nio­wo budu­jąc kolej­ne domy. Zapra­sza­my wszyst­kie ręce i gło­wy chęt­ne do pomo­cy, jak i udzia­łu w tym pro­jek­cie!

Stro­na web: http://truskawkowepola.pl

Ben Lazar wędrowny nauczyciel permakultury

Wędrow­ny nauczy­ciel per­ma­kul­tu­ry, ogrod­nik-filo­zof, pro­jek­tant eko­sys­te­mo­wych sie­dlisk oraz spo­łecz­no­ści, redak­tor stro­ny Permakultura.Edu.PL, nie­za­leż­ny wykła­dow­ca i dra­gon­dre­amer w twór­czych pro­ce­sach gru­po­wych.. Ani­ma­tor-agi­ta­tor Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska oraz Pol­skiej Mapy Per­ma­kul­tu­ry ini­cja­tor i koor­dy­na­tor ..Cichej Oddol­nej Zie­lo­nej Rewo­lu­cji 😛

..Jestem z uro­dze­nia ogrod­ni­kiem :) Wycho­wa­łem się w sadzie; kocham jabło­nie :-)
 Uczy­łem się w tech­ni­kum upra­wy roślin. Bra­łem wte­dy udział w ogól­no­pol­skiej olim­pia­dzie eko­lo­gii, któ­rą zaczą­łem inte­re­so­wać się już w szko­le pod­sta­wo­wej, na wsi, na tra­dy­cyj­nym gospo­dar­stwie, zanim zaczę­ła domi­no­wać je mono­kul­tu­ra i zanim wyje­cha­łem do mia­sta.
 Stu­dio­wa­łem filo­zo­fię w Kra­ko­wie. Robi­łem dok­to­rat z gno­zy. Pra­co­wa­łem jako dzien­ni­karz i redak­tor mię­dzy inny­mi w Prze­kro­ju. Potem wyje­cha­łem do Ita­lii. Spę­dzi­łem tam sie­dem lat.
 Per­ma­kul­tu­rę zaczą­łem prak­ty­ko­wać w sze­ro­kim rozu­mie­niu prze­su­wa­jąc śro­dek cięż­ko­ści ist­nie­nia w stro­nę tao­istycz­nej pro­sto­ty życia i zasad etycz­nych mistrza Epi­ku­ra.
 Pra­co­wa­łem w ogro­dach w Nervi, przy grząd­kach syner­gicz­nych w genu­eń­skich ogro­dach spo­łecz­nych (nie­in­wa­zyj­ne meto­dy upra­wy Emi­lii Haze­lip). Pra­co­wa­łem też jako murarz przy odzy­sku sta­rych kamien­nych wło­skich domów (natu­ral­ne budow­nic­two w Ligu­rii, Kala­brii i na Sar­dy­nii), rów­no­cze­śnie stu­dio­wa­łem jogę, makro­bio­ty­kę i świę­te tek­sty wszyst­kich kul­tur. Byłem w Com­po­ste­li :-)
 Prak­ty­ko­wa­łem w kopen­ha­skiej alter­na­tyw­nej Chri­stia­nii, oraz w w Indo­ne­zji, gdzie mia­łem pół rocz­ny sen na Jawie… Zro­bi­łem tam PDC w Bumi Lan­git Insti­tu­te koło Yogy­akar­ta – cie­ka­wa per­ma­kul­tu­ra w tro­pi­kach eh! tym bar­dziej w sufi eko­wio­sce.
 Teraz jestem w Rze­czy­po­spo­li­tej :-) W ostat­nich latach zaj­mu­ję się przede wszyst­kim edu­ka­cją, ale rów­nież pro­jek­to­wa­niem ogro­dów i par­ków (np kra­kow­ska Sta­cja Wisła), reali­zo­wa­łem ogród spo­łecz­ny KOS na Krze­mion­kach. Obec­nie daję wykła­dy per­ma­kul­tu­ry: histo­rii idei, zasad etycz­nych oraz eko­sys­te­mo­we­go pro­jek­to­wa­nia, orga­ni­zu­ję warsz­ta­ty i jestem redak­to­rem wydaw­nic­twa. Dzia­łam w całej Pol­sce – podró­żu­ję po kra­ju nie­ja­ko „apo­stoł“ zdro­we­go świa­to­po­glą­du :-)

ben_kosa


2019

 • Warsz­ta­ty Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go – seria
 • Warsz­ta­ty Zacho­wy­wa­nia Sta­rych Odmian – seria ogól­no­pol­ska
 • Pod­ręcz­nik przy­do­mo­wej per­ma­kul­tu­ry Ogród Gai

 • 2018

 • Warsz­ta­ty Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go – seria
 • Webi­na­ro­wy Kurs Per­ma­kul­tu­ry
 • Lek­cje kosze­nia i Klub Kosia­rzy
 • Akcja Gra­my Wodzie

 • 2017

 • Warsz­ta­ty Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go – seria
 • Objaz­do­wy Kurs Per­ma­kul­tu­ry – seria wykła­dów w mia­stach

 • 2016

  Pro­jek­ty (nagro­dy i wyróż­nie­nia):

 • Sta­cja Oran­że­ria – pro­jekt par­ku na Zabło­ciu, na tere­nie daw­nej Sta­cji kole­jo­wej Kra­ków-Wisła zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez SOS Zabło­cie, Fun­da­cję Czas Wol­ny oraz Zarząd Zie­le­ni Miej­skiej w Kra­ko­wie (trze­cia nagro­da i wyróż­nie­nie za eko­sys­te­mo­wo nowa­tor­skie podej­ście :) link do stro­ny z uza­sad­nie­niem wyni­ków

 • Reali­za­cje:

 • Ogród spo­łecz­ny KOS Krze­mion­ki

 • Wykła­dy:

  Warsz­ta­ty:

  Na Face­bo­ok:  Pry­wat­ne archi­wum:

  Silva Rerum oraz cur­ri­cu­lum vitae (tam­że)