Warsztaty Projektowania Permakulturowego 2019 w wybranych siedliskach na terenie Polski

Nowa seria objaz­do­wych czte­ro­dnio­wych warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go sie­dli­ska (eko­sys­te­mu gospo­dar­stwa), z uwzględ­nie­niem wymia­ru spo­łecz­no­ścio­we­go – holi­stycz­ne nauko­wo-filo­zo­ficz­ne podej­ście w myśl teo­rii Gai i głę­bo­kiej eko­lo­gii, z wyko­rzy­sta­niem meto­dy Dra­gon Dre­aming, zasad pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go i ćwi­czeń Ani­ma­te Earth.. :-)
(sprawdź jak było w zeszłym roku: Warsz­ta­ty PP’18)


Szu­ka­my gospo­darstw chęt­nych do zor­ga­ni­zo­wa­nia warsz­ta­tów – patrz niżej.


Przyj­mu­je­my zapi­sy uczest­ni­czek i uczest­ni­ków zain­te­re­so­wa­nych warsz­ta­ta­mi – patrz niżej.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com – zale­ca­ne otwar­cie w nowej kar­cie

WYDARZENIE obej­mu­je:

 1. Warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne:

  Pro­jek­to­wa­nie eko­lo­gicz­ne­go gospo­dar­stwa (per­ma­cul­tu­re design) w tym zasa­dy reten­cji (key­li­ne design): część teo­re­tycz­na (pre­zen­ta­cje-inspi­ra­cje) + część prak­tycz­na w tere­nie, przy dobrej pogo­dzie mie­rzy­my pro­fil, znaj­du­je­my key point – dla reten­cji, dalej grząd­ki, spi­ra­la zio­ło­wa, i zasa­dy kom­po­sto­wa­nia itd…)

  • Pro­jek­to­wa­nie spo­łecz­no­ści tzw. „gru­py wspar­cia“ w tym stra­te­gie suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej (w tej czę­ści pomo­że nam meto­da Dra­gon Dre­aming – o co cho­dzi? o to jak spraw­nie pro­wa­dzić gru­po­we pro­jek­ty (gospo­dar­stwo rodzin­ne to też wspól­no­ta), co jest czę­ścią nie­odzow­ną utrzy­ma­nia każ­de­go gospo­dar­stwa, tym bar­dziej eko­sys­te­mo­we­go..

  • Ćwi­cze­nia Ani­ma­te Earthczu­cia Zie­mi meto­dą opra­co­wa­ną Ste­pha­na Har­din­ga co jest czę­ścią naszej akcji Gra­my Wodzie – będzie chwi­la warsz­ta­to­we­go odde­chu i relak­su :)

  Pod­czas warsz­ta­tów zale­ży nam na mini­ma­li­zo­wa­niu teo­rii i jak naj­więk­szym udzia­le nauki przez dzia­ła­nie, dla­te­go codzien­nie będzie­my dzia­łać w zależ­no­ści od pogo­dy chę­ci i nastro­ju gru­py.. :)

  • Zaję­cia prak­tycz­ne - pod lin­kiem szcze­gó­ło­wo omó­wio­ne poniż­sze pro­po­zy­cje:
   ∗ Mapo­wa­nie tere­nu i prak­ty­ka pro­jek­to­wa­nia per­ma
   ∗ Zaba­wa Key­Li­ne Design – budo­wa minia­tur­ki sys­te­mu reten­cji
   ∗ Mie­rze­nie pro­fi­lu tere­nu z uży­ciem cyr­kla
   ∗ Lepie­nie kulek nasien­nych – prak­ty­ka nie­in­wa­zyj­nej meto­dy upra­wy
   ∗ Lek­cje kosze­nia i wie­dzy o kosie
   ∗ Pro­ste kom­po­sto­wa­nie, poza tym..

  Chce­my, by na warsz­ta­tach zosta­ło zre­ali­zo­wa­ne coś trwa­łe­go, w zależ­no­ści od woli gospo­da­rzy może to być część sys­te­mu reten­cji np: wał kon­tu­ro­wy swa­le, spi­ra­la zio­ło­wa, czy kom­po­stow­nik.. Co i gdzie będzie­my ogła­szać w postach miejsc i na wyda­rze­niach Fb :)  – wię­cej

  PEŁNY HARMONOGRAM

 2. Trzy noc­le­gi, skrom­ne, nie wszę­dzie zapew­nio­ny dach nad gło­wą, tam nie obej­dzie się bez wła­sne­go namio­tu. Zawsze dobrze mieć wła­sny śpi­wór. Jeśli miej­sce na to pozwo­li, będzie moż­li­wość „doku­pie­nia“ wygod­ne­go łóż­ka :)
 3. Wyży­wie­nie pro­ste, ale zdro­we :) zakła­da­my, że będzie z gospo­dar­stwa: lokal­ne i makro­bio­tycz­ne.. np: ziem­nia­ki z koper­kiem i kwa­śnym mle­kiem (dla nie-vegan :) Waż­ne! Śnia­da­nia we wła­snym zakre­sie, z powo­dów die­te­tycz­nych pro­si­my o wła­sny poran­ny suchy pro­wiant: płat­ki, musli itp… Zdro­wa die­ta będzie rów­nież przed­mio­tem warsz­ta­tów.


PROWADZĄCY: Ben Lazar wędrow­ny nauczy­ciel i ani­ma­tor per­ma­kul­tu­ry (webi­na­ro­wy Kurs Permakultury’19 i Pol­ska Mapa Per­ma­kul­tu­ry) oraz Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyeleni.PL, ini­cja­tor akcji Gra­my Wodzie – Rusza Fala Dobrej Wibra­cji..

CENA WARSZTATÓW:  Jak zwy­kle na wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych przez szko­łę Permakultura.Edu.PL obo­wią­zu­je zasa­da ceny suge­ro­wa­nej(o co cho­dzi?)
 W przy­pad­ku niniej­szych, czte­ro­dnio­wych warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go suge­ro­wa­na cena wyno­si 400 zł.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Na razie nie zna­my dokład­nych loka­li­za­cji, ale już przyj­mu­je­my zgło­sze­nia uczest­nic­twa – tra­fią tym­cza­sem do „Pocze­kal­ni“ – oso­bom zare­je­stro­wa­nym będą wysy­ła­ne szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w mia­rę roz­wo­ju sytu­acji :)

(for­mu­larz wysy­ła treść na adres: kurs@permakultura.edu.pl)

Zapo­zna­łæm sięzasa­da­mi warsz­ta­tów i poli­ty­ką pry­wat­no­ści.
Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
Chcę otrzy­my­wać dal­sze infor­ma­cje.


ZGŁOSZENIE GOSPODARSTWA
Szu­ka­my dobrych miejsc we wszyst­kich zakąt­kach Pol­ski z moż­li­wo­ścią zakwa­te­ro­wa­nia i wykar­mie­nia 12 osób :) jeśli pro­wa­dzisz gospo­dar­stwo, w któ­rym moż­na zor­ga­ni­zo­wać warsz­ta­ty..
..pro­si­my o kon­takt.

perma_mapa_polski_logo

Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go są czę­ścią pro­jek­tu sie­cio­wa­nia i mapo­wa­nia per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Zapra­sza­my do udzia­łu! Łącz­my się na mapie, ale też w realu :)


PROPOZYCJE LOKALIZACJI WARSZTATÓW :-)


Masz pyta­nie? Napisz!

Komentarze

 1. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :)
  Na warsz­ta­tach zale­ży nam na mini­ma­li­zo­wa­niu teo­rii i jak naj­więk­szym udzia­le nauki przez dzia­ła­nie, dla­te­go codzien­nie będzie­my dzia­łać w zależ­no­ści od pogo­dy chę­ci i nastro­ju gru­py.. :)

  ∗  Mapo­wa­nie tere­nu i prak­ty­ka pro­jek­to­wa­nia.. - cała sztu­ka i sed­no warsz­ta­tów :)

  ∗  Zaba­wa Key­li­ne Designw mia­rę moż­li­wo­ści i ocho­ty zaba­wi­my się w budo­wę sys­te­mu reten­cji opar­te­go na key­li­ne design w małej ska­li, na przy­kład w pia­skow­ni­cy :-) wyzna­czy­my punk­ty klu­czo­we, zbu­du­je­my sta­wek i zepnie­my całość wała­mi kon­tu­ro­wy­mi (swa­les), w celu uwi­docz­nie­nia reguł funk­cjo­no­wa­nia pra­wi­dło­we­go sys­te­mu reten­cji.. Będzie to przy oka­zji prak­ty­ka pro­jek­to­wa­nia sie­dli­ska

  ∗  Mie­rze­nie kon­tu­ru tere­nu z uży­ciem cyr­kla - prak­ty­ka reali­za­cji sys­te­mu reten­cji opar­te­go na pro­jek­to­wa­niu pro­fi­lo­wym

  ∗  Lepie­nie kulek nasien­nych z gli­ny i nasion roślin mio­do­daj­nych.. Goto­we kul­ki roz­sie­je­my na miej­scu wska­za­nym przez gospo­da­rzy pod­no­sząc bio­róż­no­rod­ność na tere­nie sie­dli­ska i w oko­li­cy. Będzie to prak­ty­ka nie­in­wa­zyj­nej meto­dy zasie­wu, po któ­rej.. przyj­dzie czas na:

  ∗  Lek­cje kosze­nia i wie­dzy o kosieczy­li kle­pa­nia, nabi­ja­nia, ostrze­nia i obcho­dze­nia się z narzę­dziem :) Jest to pro­po­zy­cja odświe­że­nia wymie­ra­ją­cej tra­dy­cji ręcz­ne­go kosze­nia..

  ∗  Pro­ste kom­po­sto­wa­nieprzy oka­zji przy­rzą­dza­nia posił­ków.. jeśli na gospo­dar­stwie jest kom­po­stow­nik.. jeśli nie ma, moż­na kom­po­stow­nik zro­bić, a całe dzia­ła­nie poprze­dzić wykła­dem zasad kom­po­sto­wa­nia. Poza tym..

  Chce­my, by na warsz­ta­tach zosta­ło zre­ali­zo­wa­ne coś trwa­łe­go, w zależ­no­ści od woli gospo­da­rzy może to być część sys­te­mu reten­cji np: wał reten­cyj­ny swa­le albo grząd­ka pod­nie­sio­na, spi­ra­la zio­ło­wa, czy kom­po­stow­nik.. Co i gdzie będzie­my ogła­szać w postach miejsc i na wyda­rze­niach Fb :)
   Na warsz­ta­tach prak­ty­ko­wać będzie­my nie tyl­ko fizycz­nie z moty­ką czy kosa, podzia­ła­my rów­nież spo­łecz­no­ścio­wo, na tym polu :) pro­po­nu­je­my Wam:

  ∗  Dra­gon Dre­amingjest to bli­sko spo­krew­nio­na z per­ma­kul­tu­rą (austra­lij­ska) meto­da pro­jek­to­wa­nia i reali­za­cji: wspól­no­to­we­go speł­nia­nia marzeń a tak­że zarzą­dza­nia spo­łecz­no­ścią i pro­wa­dze­nia gru­py.. Dra­gon D. jest rów­nież meto­dą roz­wo­ju oso­bi­ste­go.. Wię­cej o D.D pod lin­kiem.

  Nato­miast w prze­rwach i dla relak­su cał­kiem serio zapro­si­my na:

  ∗  Ćwi­cze­nia czu­cia Zie­mi Ani­ma­te Earth i Gra­nie Wodzie :) – w ramach pogłę­bia­nia kon­tak­tu z Przy­ro­dą pro­po­nu­je­my kil­ka ćwi­czeń Ani­ma­te Earth Ste­pha­na Har­din­ga

  Zaś na wypa­dek desz­czu mamy:

  ∗  Makro­bio­tycz­ne jed­no­da­niów­kimoże­my przy­go­to­wać wspól­ny posi­łek zgod­nie z zasa­da­mi makro­bio­ty­ki z roz­mo­wą o die­cie i zasa­dach zdro­we­go odżyw­nia­nia :-) wię­cej pod lin­kiem tytu­ło­wym

 2. ZASADY OPŁAT i FINANSOWANIA

  Cena WARSZTATÓW PROJEKTOWANIA PERMAKULTUROWEGO, jak zwy­kle w szko­le Permakultura.Edu.PL, jest suge­ro­wa­na i wyno­si 400 zł.

  Cena suge­ro­wa­na ozna­cza, że są prze­wi­dzia­ne zniż­ki, ale to zale­ży od miej­sca i cza­su, i będzie uzgad­nia­ne indy­wi­du­al­nie :) Zasa­da suge­ro­wa­nej ceny dzia­ła rów­nież w dru­gą stro­nę, tzn: jeśli w oce­nie uczestniczki/ka 400 zł to za mało, bo warsz­ta­ty oka­żą się bar­dziej war­to­ścio­we, orga­ni­za­to­rzy nie będą zgła­szać sprze­ci­wu i chęt­nie przyj­mą wię­cej :)

  Oso­by, któ­re zde­cy­du­ją się wziąć udział w warsz­ta­tach będą pro­szo­ne o prze­sła­nie z wyprze­dze­niem zalicz­ki w celu potwier­dze­nia rezer­wa­cji w wyso­ko­ści 1/2 ceny (tzn. 200 zł) na kon­to poda­ne w mailu otrzy­ma­nym po zgło­sze­niu.

  Oso­by towa­rzy­szą­ce nie bio­rą­ce udzia­łu w warsz­ta­tach pro­szo­ne będą o dat­ki za posił­ki, noc­le­gi, zaan­ga­żo­wa­nie.. Proś­ba wahać się będzie w zależ­no­ści od sytu­acji i miej­sca :)

  Podział kasy wyglą­da nastę­pu­ją­co: na pokry­cie ponie­sio­nych kosz­tów jed­ną trze­cią dosta­ją gospo­dar­stwa :) ..oczy­wi­ście swo­ją część dosta­je rów­nież Rzecz­po­spo­li­ta w podat­kach.

  Cały dochód szko­ły Permakultura.Edu.PL prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej..

  powrót

 3. HARMONOGRAM DZIENNY ZAJĘĆ :)
  będą w nim prze­su­nię­cia i zmia­ny w zależ­no­ści od pogo­dy..


  czwar­tek
  do połu­dnia:
    zjazd. zaczy­na­my o 13-tej roz­pa­le­niem pod kocioł­kiem :)
  14-ta, 15-ta:
    1. zapo­zna­nie w krę­gu uczest­ni­ków
    2. wpro­wa­dze­nie w warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go
    3. obchód gospo­dar­stwa i oko­li­cy
     (ćwi­cze­nie czu­cia zie­mi i miej­sca)
    4. wstęp­ne mapo­wa­nie tere­nu
  19-ta:
    kola­cja
  wie­czo­rem:
     ogni­sko


  pią­tek
  rano:
    ulu­bio­ne śnia­da­nie :)
  9-ta:
    1. wpro­wa­dze­nie w zasa­dy reten­cji i prze­chwy­ty­wa­nia wody
    2. obser­wa­cja tere­nu, pra­ca z cyr­klem – mie­rze­nie kon­tu­ru
    3. wry­so­wa­nie sys­te­mu reten­cji w mapę
  13-ta:
    obiad
  15-ta:
    1. zaba­wa Key­li­ne Design w minia­tur­kę tere­nu
     (lek­cja dzia­ła­nia sys­te­mu reten­cji)
     (pro­jek­to­wa­nie sie­dli­ska)
    2. wspól­ne pro­jek­to­wa­nie gospo­dar­stwa w krę­gu
     (Dra­gon Dre­aming)
  19-ta:
    kola­cja
  wie­czo­rem:
    film – per­ma inspi­ra­cja


  sobo­ta
    po śnia­da­niu
  9-ta:
    pra­ce ręcz­ne
     (trwa­ła reali­za­cja w gospo­dar­stwie)
     (wał kon­tu­ro­wy?)
  13-ta:
    obiad
  15-ta:
    1. lepie­nie z gli­ny i nasion
     (lek­cja metod upra­wy i suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej)
    2. nie­in­wa­zyj­ny zasiew kulek seed bombs :)
    3. lek­cje kosze­nia i wie­dzy o kosie :)
  19-ta
    kola­cja
  wie­czo­rem:
    prak­ty­ka Dra­gon Dre­aming przy ogni­sku
     (marzy­my o eko­sys­te­mo­wym gospo­dar­stwie)


  nie­dzie­la
  po śnia­da­niu:
    domy­ka­nie pro­jek­tu (Dra­gon Dre­aming)
     (mapo­wa­nie tere­nu) (rysu­nek)
  po obie­dzie: koń­czy­my warsz­ta­ty..
    poże­gna­nie w krę­gu
    15-ta, 16-ta, 17-ta roz­jazd

Dodaj komentarz