Warsztaty Projektowania Permakulturowego 2019 w wybranych siedliskach na terenie Polski: Malinówka w lubuskim, Ptasia Dolina na Dolnym Śląsku, Zagroda Ławeczki w Lanckoronie, Gospodarstwo Esterka niedaleko Skierniewic, przedszkole leśno-domowe Na Bosaka pod Poznaniem, gospodarstwo Dobra Ziemia koło Częstochowy, Mącze na Mazurach, Zielona Perspektywa na Roztoczu oraz Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie

Nowa seria objaz­do­wych czte­ro­dnio­wych warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go sie­dli­ska (eko­sys­te­mu gospo­dar­stwa), z uwzględ­nie­niem wymia­ru spo­łecz­no­ścio­we­go; holi­stycz­ne, prak­tycz­no-filo­zo­ficz­ne podej­ście w myśl teo­rii Gai i Głę­bo­kiej Eko­lo­gii, z wyko­rzy­sta­niem zasad pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go oraz meto­dy Dra­gon Dre­aming.. (sprawdź jak było w zeszłym roku)

W tym sezo­nie mamy dwo­je pro­wa­dzą­cych; to ozna­cza zna­czą­cą roz­bu­do­wę pro­gra­mu ↓ (nie­któ­re zaję­cia będą się odby­wać rów­no­le­gle).


WARSZTATY PROJEKTOWANIA PERMAKULTUROWEGO
 W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ OBEJMUJĄ:
  PROJEKTOWANIE EKOSYSTEMU GOSPODARSTWA

  Zasa­dy pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go (per­ma­cul­tu­re design) w tym zasa­dy reten­cji (key­li­ne design) i gospo­da­ro­wa­nia wodą, zasa­dy stref i sek­to­rów, wzor­ce w przy­ro­dzie i w pro­jek­tach, oraz efekt kra­wę­dzi, czy­li wszyst­kie pod­sta­wo­we infor­ma­cje jakie potrzeb­ne są do pod­ję­cia pró­by zapro­jek­to­wa­nia wła­sne­go ogro­du: na co zwra­cać uwa­gę na star­cie, jak postę­po­wać w trak­cie i cze­go ocze­ki­wać po dobrze dzia­ła­ją­cym eko­sys­te­mie. (Ben)
  Krót­kie wykła­dy z pre­zen­ta­cja­mi

  PROJEKTOWANIE ZIELENIUPRAW

  Zasa­dy per­ma­kul­tu­ro­wych upraw i nasa­dzeń: zacho­wy­wa­nie nasion; siew, sadzon­ki i roz­sa­dy; pro­ste inspek­ty i typy wysie­wu; ter­mi­narz i suk­ce­sja sie­wu; tech­ni­ki sie­wu dla zdro­wych roślin; pro­sty prze­pis na pod­ło­że i upra­wę bez pla­sti­ku; upra­wy współ­rzęd­ne. Rodzi­ny i sąsiedz­two roślin jadal­nych i nawo­zo­wych. Upra­wa jako eko­sys­tem: bio­róż­no­rod­ność i wza­jem­ność w cza­sie i prze­strze­ni. Natu­ral­ne zabie­gi pie­lę­gna­cyj­ne i ochron­ne warzyw. Wyko­rzy­sta­nie prze­strze­ni i pozy­cjo­no­wa­nie upraw sta­łych i jed­no­rocz­nych. Chwa­sty, kwia­ty, owa­dy wśród warzyw. Typy, two­rze­nie i funk­cje grzą­dek per­ma­kul­tu­ro­wych, ściół­ko­wa­nie i zasa­dy kom­po­sto­wa­nia. Tro­ska o gle­bę oraz spo­so­by jej natu­ral­ne­go użyź­nia­nia; pro­jek­to­wa­nie upraw warzyw­nych (Joan­na). Gil­die, poli­kul­tu­ry i ogro­dy leśne (Ben).
  Krót­kie wykła­dy z pre­zen­ta­cja­mi

  PROJEKTOWANIE SPOŁECZNOŚCI

  Pro­jek­to­wa­nie spo­łecz­no­ści tzw. „gru­py wspar­cia gospo­dar­stwa“ meto­dą Dra­gon Dre­aming (Ben) oraz stra­te­gie suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej dla gospo­darstw, wsi i miast: po co upra­wiać swo­ją żyw­ność w XXI wie­ku; inno­wa­cyj­ne wyko­rzy­sta­nie per­ma­kul­tu­ry w alter­na­tyw­nych sys­te­mach żyw­no­ści w XXI wie­ku (koope­ra­ty­wy, RWS‑y, ogrod­nic­two miej­skie); współ­pra­ca i wspól­no­ta na wsi w Pol­sce – kon­tekst budo­wa­nia swo­je­go gospo­dar­stwa; agro­eko­lo­gia – jak zaini­cjo­wać wymia­ny wie­dzy z prak­tyk rol­ni­czych (Joan­na).
  Krót­kie wykła­dy z pre­zen­ta­cja­mi

Pod­czas warsz­ta­tów zale­ży nam na mini­ma­li­zo­wa­niu teo­rii i jak naj­więk­szym udzia­le nauki przez dzia­ła­nie, dla­te­go codzien­nie w nawią­za­niu do teo­rii będzie­my dzia­łać w zależ­no­ści od pogo­dy i nastro­ju gru­py.. 🍀
 W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ PROPONUJEMY:

  PRAKTYKA PROJEKTOWANIA

  • Mapo­wa­nie tere­nu i ryso­wa­nie pro­jek­tu – cała sztu­ka i sed­no warsz­ta­tów :) nauczy­my się naj­prost­sze­go spo­so­bu odwzo­ro­wa­nia inte­re­su­ją­ce­go nas tere­nu na mapie. A potem wspól­nie popra­cu­je­my pro­jek­tu­jąc teren. Pra­ca w gru­pach z uży­ciem kre­dek, fla­ma­strów i wyobraź­ni :) (Ben, Joan­na)
  Warsz­ta­ty prak­tycz­ne

  • Wspól­ne marze­nie o gospo­dar­stwie to część prak­tycz­na Dra­gon Dre­aming zazwy­czaj przy ogni­sku w sobo­tę wie­czo­rem; jest to pierw­sza część pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia tą meto­dą, tzw. wspól­ne śnienie/marzenie, czy­li uwal­nia­nie marzeń na temat per­ma­kul­tu­ro­we­go gospo­dar­stwa, domu czy sie­dli­ska.. w myśl zasa­dy: marze­nia, któ­re nie zosta­ją wypo­wie­dzia­ne nigdy się nie zisz­czą.. (Ben, Joan­na)
  Warsz­ta­ty inte­gra­cyj­ne

  PRAKTYKA RETENCJI

  • Mie­rze­nie kon­tu­ru tere­nu z uży­ciem cyr­kla i niwe­la­to­ra.. Na warsz­ta­tach nauczy­my się jak zapro­jek­to­wać a potem wymie­rzyć opty­mal­ny sys­tem reten­cji (prze­chwy­ty­wa­nia wody). Pozna­my naj­prost­sze narzę­dzia: cyr­kiel (czy­li ram­kę A) do mie­rze­nia pozio­mów tere­nu, dowie­my się jak go skon­stru­ować, zoba­czy­my też jak współ­pra­co­wać cyr­klem z pro­fe­sjo­nal­nym niwe­la­to­rem optycz­nym (Ben).
  Warsz­ta­ty prak­tycz­ne

  • Zaba­wa w minia­tur­kę obie­gu wody jeże­li pozwo­lą warun­ki i będzie czas, zaba­wi­my się też w wywo­ły­wa­nie Tęczo­we­go Węża :) (o tym szcze­gó­le wię­cej.. nie­spo­dzian­ka) (Ben)
  Wspól­na zaba­wa (opcjo­nal­nie)
  PRAKTYKA UPRAWY

  Prak­ty­ka nasien­nic­twa Wol­ne i Wspól­ne: po co potrzeb­ne są nasio­na; cykl życia rośli­ny, rola i doj­rze­wa­nie nasion; zbie­ra­nie, czysz­cze­nie i ich prze­cho­wy­wa­nie. Sta­re odmia­ny: zacho­wy­wa­nie cech i bio­róż­no­rod­no­ści. Domy nasion i wymia­ny ‑stra­te­gie nasien­nic­twa dla spo­łecz­no­ści (Joan­na).
  Warsz­ta­ty prak­tycz­ne

  Rośli­ny w ogro­dzie: Przy­go­to­wa­nie pod roz­sa­dy i siew do grun­tu (Joan­na)
  Warsz­ta­ty prak­tycz­ne

  Obieg mate­rii w gospo­dar­stwie: pozna­wa­nie swo­jej gle­by i jej wła­ści­wo­ści. Obieg i cykle prze­mia­ny mate­rii w ogro­dzie. Natu­ral­ne nawo­że­nie dla żywej, próch­ni­czej gle­by. Kom­po­sto­wa­nie i gno­jów­ki; dba­nie o kom­post i rodza­je pryzm. Zna­cze­nie i stra­te­gie zwięk­sze­nia mikro­fau­ny gle­bo­wej (Joan­na)
  Warsz­ta­ty prak­tycz­ne

  Kul­ki nasien­ne z gli­ny i roślin okry­wo­wych motyl­ko­wych.. Nie­in­wa­zyj­ne meto­dy upra­wy (Ben)
  Warsz­ta­ty prak­tycz­ne (opcjo­nal­nie)

Jako pod­su­mo­wa­nie naszej prak­ty­ki i na pamiąt­kę warsz­ta­tów moż­na by zre­ali­zo­wać coś trwa­łe­go na przy­kład spi­ra­lę zio­ło­wą – pięk­na sym­bo­li­ka i jak rów­nież per­ma­kul­tu­ro­wa wie­lo­funk­cyj­ność. Ale to zale­ży od gospo­da­rzy (muszą przy­go­to­wać mate­riał na budo­wę: cegły albo kamie­nie).. 🍀

HARMONOGRAM ZAJĘĆ


czwar­tek (pią­tek)zaczy­na­my oko­ło 13-tej i zapo­zna­niem w krę­gu
   wpro­wa­dze­nie w warsz­ta­ty i w zasa­dy pro­jek­to­wa­nia per­ma (Ben)
   meto­do­lo­gia warsz­ta­tów (Joan­na)
   Genius Loci – obchód gospo­dar­stwa (Ben, Joan­na)
   wstęp­ne mapo­wa­nie tere­nu (Ben)

wie­czo­rem
 kola­cja o 19-tej, po kola­cji film w tema­cie


pią­tek (sobo­ta)zaczy­na­my od ćwi­cze­nia czu­cia Zie­mi o siód­mej (pro­wa­dzi Joan­na)
 śnia­da­nie o 8‑mej po nim krąg
   wpro­wa­dze­nie w zasa­dy reten­cji i tro­ska o wodę (Ben)
   prak­ty­ka reten­cji – mie­rze­nie kon­tu­ru (Ben)
   wry­so­wy­wa­nie obie­gu wody w mapę (Ben)
 obiad o 13-tej i odpo­czy­nek
popo­łu­dniu
   wpro­wa­dze­nie do wie­dzy o gle­bie (Joan­na)
   zasa­dy kom­po­sto­wa­nia i obieg mate­rii (Joan­na)
   oży­wia­nie gle­by i grząd­ki (Joan­na)
   pro­jek­to­wa­nie w cza­sie – cyklicz­ność w upra­wie (Joan­na)
wie­czo­rem
 kola­cja o 19-tej
   ognisko/kino let­nie w tema­cie


sobo­ta (nie­dzie­la)zaczy­na­my od śnia­da­nia o ósmej, potem krąg
   pra­ce ręcz­ne w gru­pach: opcja 1. budo­wa spi­ra­li zio­ło­wej (Ben) opcja 2. wpro­wa­dze­nie do ogro­du, nasio­na, siew, grząd­ki (Joan­na)
   wspól­ny obchód i omó­wie­nie reali­za­cji
 obiad o 13-tej i odpo­czy­nek
popo­łu­dniu
   rodzi­ny roślin – upra­wa inten­syw­na (Joan­na)
   sady i ogro­dy leśne – upra­wa eks­ten­syw­na (Ben)
   wykład agro­eko­lo­gi i suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej (Joan­na)
wie­czo­rem
 kola­cja o 19-tej
   wyzwa­la­my marze­nia – wizja miej­sca – Dra­gon Dre­aming (Ben)


nie­dzie­la (ponie­dzia­łek)zaczy­na­my od śnia­da­nia o ósmej
   pro­jek­to­wa­nie eko­sys­te­mo­we­go gospo­dar­stwa w gru­pach
   wspól­ne omó­wie­nie pro­jek­tów
po obie­dzie
   pod­su­mo­wa­nie warsz­ta­tów i spo­koj­ny roz­jazd


ZAKWATEROWANIE. Warsz­ta­ty pro­wa­dzi­my w róż­nych miej­scach, tak więc warun­ki rów­nież będą róż­ne. Cza­sem jest to wygo­da agro­tu­ry­stycz­ne­go gospo­dar­stwa, cza­sem wygo­da sto­do­ły, a cza­sem war­to mieć namiot. Zawsze dobrze mieć wła­sny śpi­wór. Infor­ma­cje na temat lokal­nych warun­ków będą publi­ko­wa­ne na wyda­rze­niach Fb i na stro­nach miejsc.

WYŻYWIENIE. Dla uła­twie­nia orga­ni­za­cji kuch­ni (i nie tyl­ko:) na warsz­ta­tach obo­wią­zu­je wege­ta­ria­nizm – jedze­nie pro­ste i zdro­we – ze wzglę­du na pro­mo­wa­ną przez nas poli­ty­kę suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej, w mia­rę moż­li­wo­ści lokal­ne: z gospo­dar­stwa albo od sąsia­dów, lub z miej­sco­we­go tar­gu rol­no-spo­żyw­cze­go (nie z super­mar­ke­tu).
War­to mieć ze sobą suchy pro­wiant, np. muesli na wszel­ki wypa­dek, ale też z powo­dów die­te­tycz­nych.. Zdro­wa die­ta leży w kon­tek­ście warsz­ta­tów.


PROWADZĄCY: Ben Lazar wędrow­ny nauczy­ciel i ani­ma­tor per­ma­kul­tu­ry, ini­cja­tor Mapy Per­ma­kul­tu­ry, Klu­bu Kosiarzy’18 oraz akcji Gra­my Wodzie – Rusza Fala Dobrej Wibra­cji; współ­za­ło­ży­ciel Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska; wię­cej patrz Bio.

Joan­na Boj­czew­ska absol­went­ka Eko­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Ludo­we­go EUL, ini­cja­tor­ka Eko­po­let­ka, nauczy­ciel­ka w pra­cow­ni agro­eko­lo­gii Osa­dy Twór­ców 2018; współ­za­ło­ży­ciel­ka i ani­ma­tor­ka Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska; wię­cej patrz Bio.

MIEJSCADATY
Wszyst­kie daty poni­żej (poza 27–30 lip­ca i 8–11 listo­pa­da) to dni czwar­tek-nie­dzie­la 🌿 Loka­li­za­cje zazna­czo­ne na map­ce poni­żej
  Mali­nów­ka6–9 czerw­ca (już po)
  link na wyda­rze­nie Fb
  wię­cej o miej­scu

  Lista obec­nych 🌿
  1. Mag­da­le­na Moel­ler
  2. Marek Tom­sik
  3. Mał­go­rza­ta Mako­wicz Kalic­ka
  4. Agniesz­ka Pyt­kow­ska
  5. Iza­be­la Kul­czyc­ka
  6. Robert Janik
  7. Kata­rzy­na Gajew­ska
  8. Agniesz­ka Milu­niec
  9. Maciej Osmyc­ki
  10. Agniesz­ka Igna­czuk
  11. Olga Kaziń­ska
  12. Michał Pisz­cza­ła
  13. Elż­bie­ta Bogal­ska
  14. Ewa Kozłow­ska
  15. Han­na Kała­czyń­ska
  16. Joan­na Ber­nac­ka
  17. Lau­ra Pio­trow­ska
  18. Mar­ta Wary­kie­wicz
  19. Robert Wary­kie­wicz
  20. Robert Wie­czo­rek

  Pta­sia Doli­na20–23 czerw­ca (już po)
  link na wyda­rze­nie Fb
  wię­cej o miej­scu

  Lista obec­nych 🌿
  1. Zuzan­na Fili­pow­ska
  2. Kin­ga Cho­mać Pie­cho­ta
  3. Dawid Bąkow­ski
  4. Alek­san­dra Mar­chlew­ska
  5. Ewa Dłu­go­łęc­ka
  6. Sara Gür­can
  7. Kata­rzy­na Cze­kal­ska
  8. Doro­ta Glau­bert
  9. Dariusz Lech
  10. Mag­da Matu­szew­ska
  11. Moni­ka Chmie­lew­ska
  12. Mał­go­sia Per­szu­tów
  13. Prze­my­sław Sub­er­lak
  14. Karo­li­na Wysoc­ka
  15. Cyprian Szew­czak
  16. Lena Klau­del

  Zagro­da Ławecz­ki4–7 lip­ca (już po)  link na wyda­rze­nie Fb
  wię­cej o miej­scu

  Lista obec­nych 🌿
  1. Alek­san­dra Plew­niak
  2. Mate­usz Grąd­man
  3. Anna Sob­ko­wiak
  4. Alek­san­der Sob­ko­wiak
  5. Ali­na Pali­chleb
  6. Kry­stian Pali­chleb
  7. Zuzan­na Hecz­ko
  8. Iwo­na Wajs
  9. Iza­be­la Lyzwin­ska-Rylik
  10. Mar­ta Pisa­rek
  11. Mał­go­rza­ta Mul­tan
  12. Jacek Daj­da
  13. Mar­ta Gębu­ra
  14. Rena­ta Bukow­ska
  15. Kata­rzy­na Sasiń­ska
  16. Vadzim Yaku­shau
  17. Mał­go­rza­ta Tylec
  18. Kata­rzy­na Nawroc­ka-Ody­jas
  19. Mał­go­rza­ta Rze­pec­ka-Jach
  20. Mar­ta Żuraw­ska
  21. Kata­rzy­na Leszyk
  22. Doro­ta Wiśniow­ska
  23. Anna Karon­ta
  24. Łukasz Dyląg

  Gospo­dar­stwo Ester­ka18–21 lip­ca (już po)  link na wyda­rze­nie Fb
  wię­cej o miej­scu

  Lista obec­nych 🌿
  1. Jakub Łysz­kow­ski
  2. Adam Dąbrow­ski
  3. Łukasz Cie­siel­ski
  4. Joan­na Pustel­ny
  5. Ire­na Kawu­lok
  6. Nata­lia Zaj­del
  7. Joan­na Egit-Pużyń­ska
  8. Kata­rzy­na Gal­la
  9. Anna Książ­kie­wicz
  10. Tomasz Zymer
  11. Kata­rzy­na Kubi­szew­ska
  12. Mał­go­rza­ta Feder-Żukow­ska
  13. Domi­nik Siwek
  14. Wero­ni­ka Lelow­ska
  15. Leszek Gasiń­ski
  16. Aga­ta Klin­ger
  17. Halsz­ka Gasiń­ska
  18. Anna Kowal­ska
  19. Agniesz­ka Cho­łuj
  20. Anna Traut-Seli­ga
  21. Beata Jako­niuk-Woj­cie­szak
  22. Paweł Woj­cie­szak
  23. Krzysz­tof Naster­nak
  24. Mag­da­le­na Mag­dziarz
  25. Justas Bli­ūdžius

  Na Bosa­ka - przed­szko­le domo­wo-leśne27 ‑30 lip­ca (już po) 1)↓  link na wyda­rze­nie Fb
  wię­cej o miej­scu


  Lista obec­nych 🌿
  1. Moni­ka Czaj­ka
  2. Juli­ta Gola
  3. Kin­ga Cho­mać Pie­cho­ta
  4. Mar­ce­li­na Harem­za
  5. Anna Czyń­ska
  6. Mag­da­le­na Winc­kie­wicz
  7. Jacek Winc­kie­wicz
  8. Karo­li­na Caron
  9. Chri­sto­phe Caron
  10. Kata­rzy­na Zawadz­ka
  11. Patry­cja Dzie­wol­ska
  12. Moni­ka Taber­ska
  13. Miro­sław Kowa­lew­ski
  14. Mag­da­le­na Buchwald
  15. Krzysz­tof Buchwald
  16. Mate­usz Cyra­nik
  17. Michał Kopyc­ki
  18. Wisła­wa Kute­ra Nowak
  19. Syl­wia Goł­dyn
  20. Mag­da­le­na Schwarz
  21. Robert Kozłow­ski

  Dobra Zie­mia15–18 sierp­nia (już po)  link na wyda­rze­nie Fb
  wię­cej o miej­scu

  Lista obec­nych 🌿
  1. Lidia Zie­liń­ska
  2. Michał Zie­liń­ski
  3. Piotr Nie­dziel­ski
  4. Wio­let­ta Ole­jar­czyk
  5. Joan­na Bis
  6. Joan­na Rayss
  7. Woj­ciech Kosma­ła
  8. Anna Majew­ska
  9. Ani­ta Bla­chu­cik
  10. Karo­li­na Pro­koc­ka
  11. Kata­rzy­na Kowa­lów­ka
  12. Zeno­na Lewek
  13. Emi­lia Pachol­czyk
  14. Domi­ni­ka Zub
  15. Marek Nowic­ki
  16. Alek­san­dra Jurasz­czyk
  17. Ire­na Jarzyń­ska
  18. Joan­na Paniec
  19. Mar­ta Gębu­ra
  20. Elż­bie­ta Zim­nic­ka
  21. Bar­tosz Zim­nic­ki
  22. Beata Wój­cik
  23. Eliasz Matu­ła

  Mącze(odwo­ła­ne)
  (warsz­ta­ty odwo­ła­ne, prze­nie­sio­ne na następ­ny rok)
  wię­cej o miej­scu
  link na wyda­rze­nie Fb

  Lista potwier­dzo­nej obec­no­ści 🌿
  1. Joan­na Pogoń­ska

  Eko­lo­gicz­ny Uni­wer­sy­tet Ludo­wy8–11 listo­pa­da (brak miejsc) 2)↓
  Ostat­nie warsz­ta­ty koń­czą­ce i pod­su­mo­wu­ją­ce sezon 2019
  Adres: Grzy­bów 1/2, 09–533 Słu­bi­ce
  wię­cej o miej­scu
  zasa­dy opłat i finan­so­wa­nia
  link na wyda­rze­nie Fb

  Lista potwier­dzo­nej obec­no­ści 🌿
  1. Mał­go­rza­ta Gur­dziel
  2. Gabrie­la Kozłow­ska
  3. Dariusz Kozłow­ski
  4. Aga­ta Pru­sa­kow­ska
  5. Ludwi­ka Wykurz
  6. Michał Wer­ner
  7. Mar­ce­li Maniak
  8. Beata Lubec­ka
  9. Mar­ta Zając
  10. Mar­ta Woj­ty­siak
  11. Jakub Eichel­ber­ger
  12. Piotr Macie­ja
  13. Moni­ka Izdeb­ska
  14. Andrzej Paw­ło­wicz
  15. Nata­lia Szpa­kow­ska
  16. Oli­wia Brzusz­czak
  17. Krzysz­tof Cza­plic­ki
  18. Edy­ta Cie­ślik-Moczek
  19. Krzysz­tof Moczek
  20. Julia Łazic­ka
  21. Joan­na Jacel
  22. Bar­ba­ra Cio­sek
  23. Mał­go­rza­ta Plich­ta
  24. Justy­na Bie­niek
  25. Michał Bie­niek
  lista rezer­wo­wa:
  26. Kata­rzy­na Koło­dziej­czyk
  27. Jur­gi­ta Krauż­lis
  28. Justy­na Zającz­kow­ska
  29. Rafał Knopppinez­ka­mi zazna­czo­ne miej­sca tego­rocz­nych warsz­ta­tówZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Przyj­mu­je­my zgło­sze­nia uczest­nic­twa – oso­bom zare­je­stro­wa­nym będą wysy­ła­ne infor­ma­cje zasa­dach finan­so­wa­nia i meto­dach płat­no­ści 🍀

Zapo­zna­łæm się z zasa­da­mi warsz­ta­tów i poli­ty­ką pry­wat­no­ści.
Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
Chcę otrzy­my­wać dal­sze infor­ma­cje.

(for­mu­larz wysy­ła treść na adres: kurs@permakultura.edu.pl)


perma_mapa_polski_logo

Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go są czę­ścią pro­jek­tu sie­cio­wa­nia i mapo­wa­nia per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Zapra­sza­my do udzia­łu! Łącz­my się na mapie, ale też w realu 🍀


🍀 Masz pyta­nie? Napisz!

   [ + ]

1. sobo­ta-wto­rek
2. pią­tek-ponie­dzia­łek

Komentarze

 1. RABAT NA NARZĘDZIA W SKLEPIE UPRAWIAJ.PL
  Uczest­ni­cy i uczest­nicz­ki Warsz­ta­tów Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go po wpła­cie zalicz­ki otrzy­ma­ją kupon raba­to­wy 7% zniż­ki na zakup wyso­kiej kla­sy narzę­dzi ogro­do­wych w skle­pie uprawiaj.pl.

 2. ZASADY OPŁAT i FINANSOWANIA
  na Eko­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­cie Ludo­wym


  Cena pod­sta­wo­wa warsz­ta­tów wyno­si 560 zł.
  Jeże­li czu­jesz się na siłach, by wes­przeć pro­jekt wie­lo­wy­mia­ro­we­go roz­wo­ju per­ma­kul­tu­ry w naszym kra­ju oraz Eko­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Ludo­we­go w szcze­gól­no­ści zachę­ca­my do ceny soli­dar­no­ścio­wej 700 zł.

  Oso­by towa­rzy­szą­ce nie bio­rą­ce udzia­łu w warsz­ta­tach pro­szo­ne będą o opła­tę posił­ków oraz noc­le­gów.. 🍀

  Podział przy­cho­dów z warsz­ta­tów: kasę dzie­li­my nastę­pu­ją­co: na pokry­cie ponie­sio­nych kosz­tów, na posił­ki i noc­le­gi 46,42% dosta­je EUL (tj. 260 zł od oso­by), pro­wa­dzą­cy rów­no po 21,42% (tj. 120 zł od oso­by), a pozo­sta­łe 10,74% tra­fia do PermaKultura.Edu za admi­ni­stra­cję wyda­rze­nia ..oczy­wi­ście swo­ją część dosta­je rów­nież Rzecz­po­spo­li­ta w podat­kach 🍀

  Cały dochód PermaKultura.Edu prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej.

Odpowiedz na „Ben Lazar - organizator i prowadzącyAnuluj pisanie odpowiedzi

Bill Mollison & Reny Mia Slay
WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY


Zależy Ci na rozwoju ekosystemowego myślenia i działania w Polsce?  ..na podnoszeniu własnych kompetencji?  Wesprzyj inicjatywę wydania po polsku podręcznika charyzmatycznego prekursora permakultury.  Książka już w przedsprzedaży!

..więcej o autorze, książce i projekcie wydania pod linkiem →