Warsztaty projektowania permakulturowego 2017 na terenie Polski :) wybrane siedliska: Kacze Bagno w Kurzętniku, Urodzajnia na Średniówce, Ekopoletko, Stańkowa, Nowina, Belna Górna, Jabłonkowy Gaj w Jabłonce, Purda, Farma Czerniec oraz Rusinowo koło Świdwina

Trzy­dnio­we (z okła­dem na dojazd) warsz­ta­ty per­ma­kul­tu­ro­we­go pro­jek­to­wa­nia eko­sys­te­mu sie­dli­ska (gospo­dar­stwa), z uwzględ­nie­niem wymia­ru spo­łecz­no­ścio­we­go – holi­stycz­ne nauko­wo-filo­zo­ficz­ne podej­ście w myśl teo­rii Gai i głę­bo­kiej eko­lo­gii, z wyko­rzy­sta­niem meto­dy Dra­gon Dre­aming, zasad pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go i ćwi­czeń Ani­ma­te Earth Ste­pha­na Hardinga… :)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com – zale­ca­ne otwar­cie w nowej karcie

WYDARZENIE obejmuje:

 • Warsz­ta­ty (trzy tema­ty głów­ne):
  1. pro­jek­to­wa­nie eko­lo­gicz­ne­go gospo­dar­stwa (per­ma­cul­tu­re design – key­li­ne) w tym zasa­dy reten­cji: część teo­re­tycz­na (pre­zen­ta­cje-inspi­ra­cje) + część prak­tycz­na w tere­nie, przy dobrej pogo­dzie mie­rzy­my pro­fil, znaj­du­je­my key point – dla reten­cji, dalej grząd­ki, kom­post itd…)
  2. pro­jek­to­wa­nie spo­łecz­no­ści tzw. „gru­py wspar­cia” w tym stra­te­gie suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej (w tej czę­ści pomo­że nam meto­da Dra­gon Dre­aming – o co cho­dzi? o to jak spraw­nie pro­wa­dzić gru­po­we pro­jek­ty, co jest czę­ścią nie­odzow­ną utrzy­ma­nia każ­de­go gospo­dar­stwa, tym bar­dziej ekosystemowego..
  3. ćwi­cze­nia Ani­ma­te Earthczu­cia Zie­mi meto­dą opra­co­wa­ną na pod­sta­wie pro­po­zy­cji Ste­pha­na Har­din­ga – chwi­la warsz­ta­to­we­go oddechu :)
 • Opcjo­nal­ne zaję­cia prak­tycz­ne – patrz komen­tarz :)
   ∗ Lepie­nie kulek nasiennych
   ∗ Budo­wa zio­ło­wej spirali
   ∗ Lek­cje kosze­nia i wie­dzy o kosie  – wię­cej
 • Trzy noc­le­gi, skrom­ne, nie wszę­dzie zapew­nio­ny dach nad gło­wą, tam nie obej­dzie się bez wła­sne­go namio­tu. zawsze dobrze mieć wła­sny śpi­wór :), jeśli miej­sce na to pozwo­li, będzie moż­li­wość „doku­pie­nia” wygod­ne­go łóżka :)
 • Wyży­wie­nie też skrom­ne, ale zdro­we :) zakła­da­my, że będzie z gospo­dar­stwa: lokal­ne i makro­bio­tycz­ne.. np: ziem­nia­ki z koper­kiem i kwa­śnym mle­kiem (dla nie-vegan :) Waż­ne! Śnia­da­nia we wła­snym zakre­sie, z powo­dów die­te­tycz­nych pro­si­my o wła­sny poran­ny suchy pro­wiant: płat­ki, musli itp… Zdro­wa die­ta będzie rów­nież przed­mio­tem warsztatów.


PROWADZĄCY: Ben Lazar wędrow­ny nauczy­ciel per­ma­kul­tu­ry (objaz­do­wy Kurs per­ma­kul­tu­ry), pro­jek­tant i ani­ma­tor ogro­du spo­łecz­no­ścio­we­go KOS na Krze­mion­kach i Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyeleni.PL oraz zapro­sze­ni goście


MIEJSCA WARSZTATÓW: szcze­gó­ło­we opi­sy w osob­nych postach (pod kafel­ka­mi na mar­gi­ne­sie – patrz: side­bar powy­żej lub lin­ki poni­żej)

 1. KACZE BAGNO w Kurzęt­ni­ku – już po warszatach :)
  KIEDY: 25–28 maja’17 (czwar­tek-nie­dzie­la)
 2. URODZAJNIA w Kolo­nii Śred­niów­ce – już po warsztatach :)
  KIEDY: 8–11 czerw­ca 2017 (czwar­tek-nie­dzie­la)
 3. EKOPOLETKO w Stry­szo­wie – już po warsztatach :)
  KIEDY: 15–18 czerwca’17 (czwar­tek-nie­dzie­la)
 4. STAŃKOWA – Beskid Wyspo­wy – już po warsztatach :)
  KIEDY: 20–23 lipca’17 (czwar­tek-nie­dzie­la)
 5. NOWINA pod Wro­cła­wiem – już po warsztatach :)
  KIEDY: 3–6 sierpnia’17 (czwar­tek-nie­dzie­la)
 6. BELNA GÓRNA koło Bie­cza – już po warsztatach :)
  KIEDY: 24–27 sierpnia’17 (czwar­tek-nie­dzie­la)
 7. JABŁONKA na Pod­kar­pa­ciu – już po warsztatach :)
  KIEDY: 29–31 sierpnia’17 (wto­rek-czwar­tek)
 8. PURDA pod Olsz­ty­nem – po warsztatach :)
  KIEDY: 7–10 września’17 (czwar­tek-nie­dzie­la)
 9. FARMA CZERNIEC – po warsztatach :)
  KIEDY: 14–17 września’17 (czwar­tek-nie­dzie­la)
 10. RUSINOWO koło Świ­dwi­na – warsz­ta­ty odwołane
  KIEDY: 21–24 września’17 (czwar­tek-nie­dzie­la)

mapa Pol­ski z zazna­czo­ny­mi miej­sca­mi (klik­nij pinez­kę z kiełkiem :)


 • POCZEKALNIA poszu­ki­wa­ne dobre miej­sca we wszyst­kich zakąt­kach Pol­ski z moż­li­wo­ścią zakwa­te­ro­wa­nia i wykar­mie­nia 12 osób :) jeśli pro­wa­dzisz miej­sce gdzie moż­na by zor­ga­ni­zo­wać warsz­ta­ty albo znasz takie, pro­si­my o kon­takt.

KIEDY i jak: lato tego roku AD 2017 :) od maja… czer­wiec, lipiec, sier­pień, wrze­sień? Dokład­ne ter­mi­ny powy­żej, przy miejscach.
week­end z okła­dem, by łatwiej było uczest­ni­czyć oso­bom pra­cu­ją­cym :) przy­jazd na miej­sce w czwar­tek rano, do połu­dnia, po połu­dniu począ­tek wyda­rze­nia i pierw­sze warsz­ta­ty. W pią­tek i sobo­tę zaję­cia cało­dnio­we z prze­rwa­mi (warsz­ta­ty: pro­jek­to­wa­nie spo­łecz­no­ści, pro­jek­to­wa­nie gospo­dar­stwa, czu­cie Zie­mi i inne zaję­cia prak­tycz­ne). W nie­dzie­lę rano i do połu­dnia ostat­nie lek­cje, popo­łu­dniu zakoń­cze­nie wyda­rze­nia a wie­czo­rem roz­jazd… Wyda­rze­nie może być prze­su­nię­te w tygo­dniu, jeśli taka będzie wola gospo­da­rzy lub uczestników :)

HARMONOGRAM DZIENNYNOCNY – patrz pod lin­kiem :)

OPIS WYDARZENIA:
…zaczy­na­my od wspól­ne­go „śnie­nia” (dra­gon dre­aming) na temat wyma­rzo­ne­go eko-gospo­dar­stwa, uru­cha­mia­my inte­li­gen­cję gru­po­wą, pro­jek­tu­je­my sie­dli­sko począw­szy od mię­dzy­ludz­kich rela­cji, spo­łecz­no­ścio­we­go, rodzin­ne­go, wspól­no­to­we­go eko­sys­te­mu gospo­dar­stwa – uwzględ­nia­my aspekt spo­łecz­ny i eko­no­micz­ny – umiej­sco­wie­nie gospo­dar­stwa w szer­szym kon­tek­ście lokal­no-geo­gra­ficz­no-eko­no­micz­nym :) potem zie­mia i bio­top, reko­ne­sans i mapo­wa­nie tere­nu, pro­jek­to­wa­nie zgod­nie z pro­fi­lem key­li­ne design – reten­cja… gospo­dar­ka odpa­da­mi. kom­po­stow­nik.. zdro­wie nasze i pla­ne­ty, wspól­ne goto­wa­nie, itd. Ele­men­tem łączą­cym warsz­ta­ty – inte­gru­ją­cym na głę­bo­kim eko-pozio­mie będą ćwi­cze­nia „glo­bal­ne­go” albo ina­czej „pla­ne­tar­ne­go” czu­cia Zie­mi, Ani­ma­te Earth… :)


perma_mapa_polski_logoWarsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go są roz­wi­nię­ciem objaz­do­we­go Kur­su per­ma­kul­tu­ry ponad­to są czę­ścią pro­jek­tu sie­cio­wa­nia i mapo­wa­nia per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Zapra­sza­my do udzia­łu! Łącz­my się na mapie, ale też w realu :)


Masz pyta­nie? Napisz!

Komentarze

 1. ZAPROSZENI GOŚCIE w warsz­ta­tach w róż­nych miej­scach (pro­szę spraw­dzać szcze­gó­ło­wo) wezmą udział i popro­wa­dzą zaję­cia zna­mie­ni­te spe­cja­list­ki i zna­ni fachowcy :)

  Kasia Don­ner z Teatru Srebr­na Góra, popro­wa­dzi część warsz­ta­tów czu­cia Zie­mi ANIMATE EARTH w Kaczym Bagnie.. i praw­do­po­dob­nie pozo­sta­łych miej­scach z wyjątkiem…

  Robert Palu­siń­ski psy­cho­log i psy­cho­te­ra­peu­ta spo­łecz­no­ści, spe­cja­li­sta od Dra­gon Dre­aming i głę­bo­kiej demo­kra­cji, popro­wa­dzi część pro­jek­to­wa­nia spo­łecz­no­ści na warsz­ta­tach w Ekopoletku.

  Julia Gmo­siń­ska instruk­tor­ka jogi i akro­jo­gi popro­wa­dzi inte­gru­ją­ce zaję­cia rucho­we w Stańkowej.

  Joan­na Boj­czew­ska z Eko­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Ludo­we­go i Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska przed­sta­wi nam spo­sób na opła­cal­ną eko­lo­gicz­ną upra­wę warzyw oraz jak zbie­rać i prze­cho­wać nasio­na. Joan­na poja­wi się jako gospo­dy­ni na warsz­ta­tach w Eko­po­let­ku i jako gość w Bel­nej Górnej.

  Mag­da­le­na Gór­ska (eKo­da­ma) archi­tekt­ka i człon­ki­ni OSBN (Ogól­no­pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Budow­nic­twa Natu­ral­ne­go) opo­wie nam o budow­nic­twie natu­ral­nym na warsz­ta­tach w Nowinie :)

  Ala Jul­ka Pękal­ska spe­cja­list­ka od kom­po­sto­wa­nia z cer­ty­fi­ka­ta­mi perma :)

  Woj­ciech Gór­ny Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa i per­ma forum Permisie

  (Obec­ność zapro­szo­nych nie jest do koń­ca potwier­dzo­na – Ben)

 2. HARMONOGRAM DZIENNY ZAJĘĆ :)
  propozycja do uzgodnienia


  czwar­tek
  do połu­dnia:
    zjazd. zaczy­na­my o 13-tej roz­pa­le­niem pod kociołkiem :)
  14-ta, 15-ta:
    1. zapo­zna­nie w krę­gu uczestników
    2. wpro­wa­dze­nie w warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia permakulturowego
     prezentacja
    3. Ani­ma­te Earth – ćwi­cze­nia czu­cia Zie­mi i kon­tak­tu z Biosferą
     wyciecz­ka do lasu
  19-ta:
    kolacja
  wie­czo­rem:
     ognisko


  pią­tek
    po śniadaniu
  9‑ta:
    1. wpro­wa­dze­nie w Pro­jek­to­wa­nie per­ma­kul­tu­ro­we wykład-prezentacja
    2. Dra­gon Dre­aming – wpro­wa­dze­nie w metodę
     wspól­nej reali­za­cji pro­jek­tów – prezentacja
  13-ta:
    obiad
    po obie­dzie obej­ście gospodarstwa :)
  15-ta:
    1. lepie­nie z gli­ny i nasion inne dzia­ła­nie praktyczne
    2. Ani­ma­te Earth
  19-ta:
    kolacja
  wie­czo­rem:
    film – per­ma inspiracja


  sobo­ta
  rano:
    ulu­bio­ne śnia­da­nie :) po śnia­da­niu lekcje
  9‑ta:
    1. zasa­dy reten­cji i kompostowania
     wykład i prezentacja
    2. ćwi­cze­nia Ani­ma­te Earth
  13-ta:
    obiad
  15-ta:
    1. zaba­wa Key­li­ne Design
    2. mie­rze­nie pro­fi­lu tere­nu (zaję­cia prak­tycz­ne retencji)
  19-ta
    kolacja
  wie­czo­rem:
    prak­ty­ka Dra­gon Dre­aming przy ogni­sku marzy­my o eko­wio­sce na przy­kła­dzie Jurtowni.


  nie­dzie­la
  po śnia­da­niu:
    1. pro­jek­to­wa­nie permakulturowe
     (mapo­wa­nie tere­nu) (rysu­nek)
    2. Ani­ma­te Earth
  po obie­dzie: koń­czy­my warsztaty..
    poże­gna­nie w kręgu
    15-ta, 16-ta, 17-ta rozjazd

 3. OPCJONALNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :)
  Codzien­nie do wybo­ru jed­no z opcjo­nal­nych, prak­tycz­nych roz­sze­rzeń warsz­ta­tów w zależ­no­ści od pogo­dy, chę­ci i nastro­ju grupy..

    ∗  Zaba­wa Key­li­ne Designw mia­rę moż­li­wo­ści i ocho­ty zaba­wi­my się w budo­wę sys­te­mu reten­cji opar­te­go na key­li­ne design w małej ska­li, na przy­kład w pia­skow­ni­cy :-) wyzna­czy­my punk­ty klu­czo­we, zbu­du­je­my sta­wek i zepnie­my całość wała­mi kon­tu­ro­wy­mi (swa­les), w celu uwi­docz­nie­nia reguł funk­cjo­no­wa­nia pra­wi­dło­we­go sys­te­mu retencji

    ∗  Lepie­nie kulek nasien­nych z gli­ny i nasion roślin mio­do­daj­nych.. Goto­we kul­ki roz­sie­je­my na miej­scu wska­za­nym przez gospo­da­rzy pod­no­sząc bio­róż­no­rod­ność na tere­nie sie­dli­ska i w oko­li­cy. Nauczy­my się przy oka­zji sta­ro­żyt­nej nie­in­wa­zyj­nej meto­dy zasie­wu – wię­cej o lepie­niu kulek pod lin­kiem tytułowym.

    ∗  Budo­wa zio­ło­wej spi­ra­lijeśli taka wola gospo­da­rzy i gru­py zbu­du­je­my spi­ra­lę zio­ło­wą, man­da­lę albo inną sym­bo­licz­ną grząd­kę :) budo­wa spi­ra­li i jej roz­wój na stro­nie ogro­du KOS pod lin­kiem tytułowym

    ∗  Lek­cje kosze­nia i wie­dzy o kosieczy­li kle­pa­nia, nabi­ja­nia, ostrze­nia i obcho­dze­nia się z narzę­dziem :) wię­cej pod lin­kiem tytułowym.

    ∗  Makro­bio­tycz­ne jed­no­da­niów­kimoże­my przy­go­to­wać wspól­ny posi­łek zgod­nie z zasa­da­mi makro­bio­ty­ki z roz­mo­wą o die­cie i zasa­dach zdro­we­go odżyw­nia­nia :-) wię­cej pod lin­kiem tytułowym

    ∗  Pro­ste kom­po­sto­wa­nieprzy oka­zji przy­rzą­dza­nia posił­ków.. jeśli na gospo­dar­stwie jest kom­po­stow­nik.. jeśli nie ma, moż­na kom­po­stow­nik zro­bić, a całe dzia­ła­nie poprze­dzić wykła­dem zasad kompostowania

    ∗  Per­ma­gim­na­sty­ka powi­ta­nie Słoń­ca :) – w ramach pogłę­bia­nia kon­tak­tu z Przy­ro­dą pro­po­nu­je­my pra­cę z wła­snym cia­łem, w kon­tek­ście tro­ski o zdro­wie oraz BHPra­cy na gospo­dar­stwie :-) zaję­cia obej­mą naukę pro­stych ćwi­czeń zaczerp­nię­tych z sys­te­mów jogi i relak­su­ją­ce­go odde­chu meto­dą Chan 3−1−5.

 4. może Choj­nów koło Legni­cy? Far­ma Mar­ty­ni­ka? koniecz­nie coś w dol­no­ślą­skim, lubu­skim trze­ba, coś po tej stro­nie Polski

Leave a Reply