Warsztaty projektowania permakulturowego 2017 na terenie Polski :) wybrane siedliska: Kacze Bagno w Kurzętniku, Urodzajnia na Średniówce, Ekopoletko, Stańkowa, Nowina, Belna Górna, Jabłonkowy Gaj w Jabłonce, Purda, Farma Czerniec oraz Rusinowo koło Świdwina

Trzy­dnio­we (z okła­dem na dojazd) warsz­ta­ty per­ma­kul­tu­ro­we­go pro­jek­to­wa­nia eko­sys­te­mu sie­dli­ska (gospo­dar­stwa), z uwzględ­nie­niem wymia­ru spo­łecz­no­ścio­we­go – holi­stycz­ne nauko­wo-filo­zo­ficz­ne podej­ście w myśl teo­rii Gai i głę­bo­kiej eko­lo­gii, z wyko­rzy­sta­niem meto­dy Dra­gon Dre­aming, zasad pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go i ćwi­czeń Ani­ma­te Earth Ste­pha­na Har­din­ga… :)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com – zale­ca­ne otwar­cie w nowej kar­cie

WYDARZENIE obej­mu­je:

 • Warsz­ta­ty (trzy tema­ty głów­ne):
  1. pro­jek­to­wa­nie eko­lo­gicz­ne­go gospo­dar­stwa (per­ma­cul­tu­re design – key­li­ne) w tym zasa­dy reten­cji: część teo­re­tycz­na (pre­zen­ta­cje-inspi­ra­cje) + część prak­tycz­na w tere­nie, przy dobrej pogo­dzie mie­rzy­my pro­fil, znaj­du­je­my key point – dla reten­cji, dalej grząd­ki, kom­post itd…)
  2. pro­jek­to­wa­nie spo­łecz­no­ści tzw. „gru­py wspar­cia“ w tym stra­te­gie suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej (w tej czę­ści pomo­że nam meto­da Dra­gon Dre­aming – o co cho­dzi? o to jak spraw­nie pro­wa­dzić gru­po­we pro­jek­ty, co jest czę­ścią nie­odzow­ną utrzy­ma­nia każ­de­go gospo­dar­stwa, tym bar­dziej eko­sys­te­mo­we­go..
  3. ćwi­cze­nia Ani­ma­te Earthczu­cia Zie­mi meto­dą opra­co­wa­ną na pod­sta­wie pro­po­zy­cji Ste­pha­na Har­din­ga – chwi­la warsz­ta­to­we­go odde­chu :)
 • Opcjo­nal­ne zaję­cia prak­tycz­ne – patrz komen­tarz :)
   ∗ Lepie­nie kulek nasien­nych
   ∗ Budo­wa zio­ło­wej spi­ra­li
   ∗ Lek­cje kosze­nia i wie­dzy o kosie  – wię­cej
 • Trzy noc­le­gi, skrom­ne, nie wszę­dzie zapew­nio­ny dach nad gło­wą, tam nie obej­dzie się bez wła­sne­go namio­tu. zawsze dobrze mieć wła­sny śpi­wór :), jeśli miej­sce na to pozwo­li, będzie moż­li­wość „doku­pie­nia“ wygod­ne­go łóż­ka :)
 • Wyży­wie­nie też skrom­ne, ale zdro­we :) zakła­da­my, że będzie z gospo­dar­stwa: lokal­ne i makro­bio­tycz­ne.. np: ziem­nia­ki z koper­kiem i kwa­śnym mle­kiem (dla nie-vegan :) Waż­ne! Śnia­da­nia we wła­snym zakre­sie, z powo­dów die­te­tycz­nych pro­si­my o wła­sny poran­ny suchy pro­wiant: płat­ki, musli itp… Zdro­wa die­ta będzie rów­nież przed­mio­tem warsz­ta­tów.


PROWADZĄCY: Ben Lazar wędrow­ny nauczy­ciel per­ma­kul­tu­ry (objaz­do­wy Kurs per­ma­kul­tu­ry), pro­jek­tant i ani­ma­tor ogro­du spo­łecz­no­ścio­we­go KOS na Krze­mion­kach i Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyeleni.PL oraz zapro­sze­ni goście

MIEJSCA WARSZTATÓW: szcze­gó­ło­we opi­sy w osob­nych postach (pod kafel­ka­mi na mar­gi­ne­sie – patrz: side­bar powy­żej lub lin­ki poni­żej)

 1. KACZE BAGNO w Kurzęt­ni­ku – już po war­sza­tach :)
  KIEDY: 25–28 maja’17 (czwar­tek-nie­dzie­la)
  lista zain­te­re­so­wa­nych:  1)↓
 2. URODZAJNIA w Kolo­nii Śred­niów­ce – już po warsz­ta­tach :)
  KIEDY: 8–11 czerw­ca 2017 (czwar­tek-nie­dzie­la)
  lista zain­te­re­so­wa­nych:  2)↓
 3. EKOPOLETKO w Stry­szo­wie – już po warsz­ta­tach :)
  KIEDY: 15–18 czerwca’17 (czwar­tek-nie­dzie­la)
  lista zain­te­re­so­wa­nych:  3)↓
 4. STAŃKOWA – Beskid Wyspo­wy – już po warsz­ta­tach :)
  KIEDY: 20–23 lipca’17 (czwar­tek-nie­dzie­la)
  lista zain­te­re­so­wa­nych:  4)↓
 5. NOWINA pod Wro­cła­wiem – już po warsz­ta­tach :)
  KIEDY: 3–6 sierpnia’17 (czwar­tek-nie­dzie­la)
  lista zain­te­re­so­wa­nych:  5)↓
 6. BELNA GÓRNA koło Bie­cza – już po warsz­ta­tach :)
  KIEDY: 24–27 sierpnia’17 (czwar­tek-nie­dzie­la)
  lista zain­te­re­so­wa­nych:  6)↓
 7. JABŁONKA na Pod­kar­pa­ciu – już po warsz­ta­tach :)
  KIEDY: 29–31 sierpnia’17 (wto­rek-czwar­tek)
  lista zain­te­re­so­wa­nych:  7)↓
 8. PURDA pod Olsz­ty­nem – po warsz­ta­tach :)
  KIEDY: 7–10 września’17 (czwar­tek-nie­dzie­la)
  lista zain­te­re­so­wa­nych:  8)↓
 9. FARMA CZERNIEC – po warsz­ta­tach :)
  KIEDY: 14–17 września’17 (czwar­tek-nie­dzie­la)
  lista zain­te­re­so­wa­nych:  9)↓
 10. RUSINOWO koło Świ­dwi­na – warsz­ta­ty odwo­ła­ne
  KIEDY: 21–24 września’17 (czwar­tek-nie­dzie­la)
  lista zain­te­re­so­wa­nych:  10)↓

mapa Pol­ski z zazna­czo­ny­mi miej­sca­mi (klik­nij pinez­kę z kieł­kiem :)


 • POCZEKALNIA poszu­ki­wa­ne dobre miej­sca we wszyst­kich zakąt­kach Pol­ski z moż­li­wo­ścią zakwa­te­ro­wa­nia i wykar­mie­nia 12 osób :) jeśli pro­wa­dzisz miej­sce gdzie moż­na by zor­ga­ni­zo­wać warsz­ta­ty albo znasz takie, pro­si­my o kon­takt.
   Lista zain­te­re­so­wa­nych  11)↓

KIEDY i jak: lato tego roku AD 2017 :) od maja… czer­wiec, lipiec, sier­pień, wrze­sień? Dokład­ne ter­mi­ny powy­żej, przy miej­scach.
week­end z okła­dem, by łatwiej było uczest­ni­czyć oso­bom pra­cu­ją­cym :) przy­jazd na miej­sce w czwar­tek rano, do połu­dnia, po połu­dniu począ­tek wyda­rze­nia i pierw­sze warsz­ta­ty. W pią­tek i sobo­tę zaję­cia cało­dnio­we z prze­rwa­mi (warsz­ta­ty: pro­jek­to­wa­nie spo­łecz­no­ści, pro­jek­to­wa­nie gospo­dar­stwa, czu­cie Zie­mi i inne zaję­cia prak­tycz­ne). W nie­dzie­lę rano i do połu­dnia ostat­nie lek­cje, popo­łu­dniu zakoń­cze­nie wyda­rze­nia a wie­czo­rem roz­jazd… Wyda­rze­nie może być prze­su­nię­te w tygo­dniu, jeśli taka będzie wola gospo­da­rzy lub uczest­ni­ków :)

HARMONOGRAM DZIENNYNOCNY – patrz pod lin­kiem :)

OPIS WYDARZENIA:
…zaczy­na­my od wspól­ne­go „śnie­nia“ (dra­gon dre­aming) na temat wyma­rzo­ne­go eko-gospo­dar­stwa, uru­cha­mia­my inte­li­gen­cję gru­po­wą, pro­jek­tu­je­my sie­dli­sko począw­szy od mię­dzy­ludz­kich rela­cji, spo­łecz­no­ścio­we­go, rodzin­ne­go, wspól­no­to­we­go eko­sys­te­mu gospo­dar­stwa – uwzględ­nia­my aspekt spo­łecz­ny i eko­no­micz­ny – umiej­sco­wie­nie gospo­dar­stwa w szer­szym kon­tek­ście lokal­no-geo­gra­ficz­no-eko­no­micz­nym :) potem zie­mia i bio­top, reko­ne­sans i mapo­wa­nie tere­nu, pro­jek­to­wa­nie zgod­nie z pro­fi­lem key­li­ne design – reten­cja… gospo­dar­ka odpa­da­mi. kom­po­stow­nik.. zdro­wie nasze i pla­ne­ty, wspól­ne goto­wa­nie, itd. Ele­men­tem łączą­cym warsz­ta­ty – inte­gru­ją­cym na głę­bo­kim eko-pozio­mie będą ćwi­cze­nia „glo­bal­ne­go“ albo ina­czej „pla­ne­tar­ne­go“ czu­cia Zie­mi, Ani­ma­te Earth… :)


CENA WARSZTATÓW:  Jak zwy­kle na wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych przez szko­łę Permakultura.Edu.PL obo­wią­zu­je zasa­da ceny suge­ro­wa­nej(o co cho­dzi?)
 W przy­pad­ku niniej­szych, trzy­dnio­wych warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go suge­ro­wa­na cena wyno­si 300 zł.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
(for­mu­larz wysy­ła treść na adres: kurs@permakultura.edu.pl)

Wybierz miej­sce (klik­nij w nazwę):

Zapo­zna­łæm się z pro­gra­mem i zasa­da­mi warsz­ta­tów.
Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
Chcę otrzy­my­wać dal­sze infor­ma­cje.


perma_mapa_polski_logoWarsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go są roz­wi­nię­ciem objaz­do­we­go Kur­su per­ma­kul­tu­ry ponad­to są czę­ścią pro­jek­tu sie­cio­wa­nia i mapo­wa­nia per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Zapra­sza­my do udzia­łu! Łącz­my się na mapie, ale też w realu :)


Masz pyta­nie? Napisz!

   [ + ]

1. warsz­ta­ty w Kaczym Bagnie 25–28 maja:
1. Marek Kamiń­ski Fb
2. Bar­tosz Chle­bow­ski
3. Agniesz­ka Kozłow­ska
4. Joan­na Sumiń­ska
5. Klau­dia Łosiew­ska
6. Nata­lia Jat­czak Fb
7. Darek Szpak
8. Fry­de­ryk Bruc­ki
9. Jola Sze­re­chan
10. Robert Schmidt
11. Dina Schmidt
12. Artur Pie­cyk Fb
13. Mag­da­le­na Wiń­czew­ska
14. Jakub Dombrow­ski Fb
15. Anna Dombrow­ska
16. Nata­lia Jabłoń­ska
17. Agniesz­ka Zamoj­ska-King Fb
18. Karo­li­na Piąt­kow­ska
19. Leszek Piąt­kow­ski
20. Mar­cin Wygoc­ki
21. Justy­na Skier­ka Fb
2. warsz­ta­ty w Uro­dzaj­ni 8–11 czerw­ca:
1. Maja Gęgo­tek
2. Ani­ta Sobie­chow­ska
3. Kaja Kie­tliń­ska
4. Mar­ta Swi­ta­la
5. Jusz­ka Kap­tur­ni­ca Fb
6. Karo­li­na Bor­kow­ska
7. Ane­ta Dobrosz
8. Mar­ta Hand­sch­ke
9. Rafał Otwi­now­ski
10. Justy­na Chmie­lew­ska
11. Jacek Maty­szew­ski
12. Bar­ba­ra Gla­now­ska
13. Bar­tosz Przy­byś Fb
14. Justy­na Osu­chow­ska
15. Kac­per Wodziń­ski
16. Paweł Haj­da­ra
17. Moni­ka Jezior
18. Artur Kocięc­ki
19. Marek Kar­wac­ki
20. Mar­cin Miel­nik
21. Agniesz­ka Pszo­nak Fb
22. Jolan­ta Masio­nek Fb
23. Mate­usz Steb­nic­ki
24. Nad­ia Góźdź Fb
25. Ali­cja Cykow­ska
26. Mate­usz Nowak
27. Mar­cin Marek
3. warsz­ta­ty w Eko­po­let­ku 15–18 czerw­ca:
1. Ali­cja Sewe­ryn
2. Aga­ta Wala
3. Moni­ka Jur­czak
4. Marek Bła­żyt­ko
5. Anna Smierz­chal­ska
6. Alek­san­dra Kos Fb
7. Adam Kos
8. Krzysz­tof Jan­kow­ski
9. Anna Jawor­ska
10. Mar­ty­na Łuka­siak Fb
11. Rena­ta Kol­ton
12. Anna Paw­luk
13. Kata­rzy­na Kozak
14. Patryk Koł­tow­ski Fb
15. Tere­sa Piwo­war­czyk
16. Ire­na Woź­niak
17. Karol Gaw­ron
18. Karo­li­na Majo­wicz-Cza­szyń­ska
19. Anna Połto­wicz
20. Kari­na Ani­muc­ka
21. Bar­tosz Sem­po­wicz
22. Dariusz Cie­mie­lew­ski
23. Mate­usz Ter­li­kow­ski
24. Kac­per Wodziń­ski
25. Dariusz Lech
26. Judy­ta Rychlew­ska Fb
27. Kamil Kru­kow­ski
28. Marek Dun­kel
29. Marek Nawra­caj
30. Jolan­ta Grub­ka
31. Maciej Boń­czak
32. Este­ra Sob­czyk Fb
33. Dariusz Tym­czy­szyn Fb
4. warsz­ta­ty w Stań­ko­wej 20–23 lip­ca:
1. Leszek Mzyk
2. Moni­ka Jaku­biak
3. Mar­cin Skow­ron­ski
4. Maj­ka Rózga
5. Krzysz­tof Kuś
6. Paweł Guba­ła
7. Kata­rzy­na Świę­ty Fb
8. Anna Druzd
9. Ostap Nożak Fb
10. Mar­ta Chmie­lec­ka Fb
11. Rado­sław Kamiń­ski
12. Michał Repe­le­wicz
13. Iwo­na Rybar­czyk
14. Kata­rzy­na Leh­nert
15. Alek­san­dra Panak Fb
16. Aga­ta Dzia­dzic
17. Mal­wi­na Jarosz
18. Lena Klau­del
19. Pau­la Racz­kow­ska Fb
20. Beata Koło­czek
21. Alek­san­dra Haraz
22. Justy­na Der­lat­ka
23. Kasia Walet­ko
5. warsz­ta­ty w Nowi­nie 3–6 sierp­nia:
1. Kami­la Pawel­ska
2. Kata­rzy­na Cze­kal­ska
3. Tomasz Badu­ra
4. Mar­ta Choj­nac­ka
5. Elż­bie­ta Szy­ma­niak
6. Sła­wo­mir Śli­wa
7. Wio­la Osta­sie­wicz
8. Tomasz Strzał­kow­ski
9. Piotr Chmiel
10. Ola Janik
11. Dariusz Lech
12. Patryk Koł­tow­ski Fb
13. Samia Gra­bow­ska Fb
14. Anna Bre­slau­er
15. Aga­ta Kuź­niak
16. Damian Gat­kow­ski
17. Woj­ciech Kacz­ma­rek
18. Han­na Motłoch
19. Mar­ta Łysiak
20. Bar­tło­miej Babicz
21. Ada Majo­cha
22. Kata­rzy­na Doro­ta Fb
23. Joan­na Cio­łek Fb
24. Grze­gorz Sagań­ski
25. Aga Pyt­kow­ska Fb
6. warsz­ta­ty w Bel­nej Gór­nej 24–27 sierp­nia:
1. Ire­na Luch­ko
2. Kata­rzy­na Zdeb
3. Jolan­ta Chyc­ka
4. Anto­ni­na Chyc­ka Fb
5. Agniesz­ka Soboń
6. Beata Cyga­nek
7. Gabrie­la Pawiak
8. Alek­san­der Wro­na
9. Dariusz Pra­łat
10. Piotr Hus
11. Bar­ba­ra Kapi­ca
12. Arle­ta Kaniew­ska
13. Mał­go­rza­ta Mar­kie­wicz
14. Hele­na Kalan­dyk-Buła­ty
15. Domi­ce­la Dłu­gosz Fb
16. Beata Cykow­ska-Marzenc­ka
17. Mał­go­rza­ta Cza­pla
18. Anna Kory­ciń­ska Fb
19. Iwo­na Fron­czyk
20. Domi­nik Strze­lec­ki
21. Klau­dia Ziem­kie­wicz
22. Klau­dia Kawec­ka
23. Adam Per­nal Fb
24. Mag­da­le­na Mytych
25. Michał Mytych
26. Judy­ta Lute­rek
7. warsz­ta­ty w Jabłon­ce 29–31 sierp­nia:
1. Woj­ciech Nowak
2. Ali­cja Grusz­ka-Nowak
3. Hubert Zdu­nek
4. Anna Przy­by­szew­ska
5. Piotr Rogow­ski
6. Piotr Hus
7. Alek­san­dra Sło­wiń­ska
8. Jaro­sław Stad­nik
8. warsz­ta­ty w Pur­dzie 6–10 wrze­śnia:
1. Aga­ta Sidz
2. Syl­wia Woje­wo­da
3. Kata­rzy­na Sosin­ska
4. Mari­ta Pie­tra­szew­ska
5. Tomasz Szcze­pu­ra
9. warsz­ta­ty na Far­mie Czer­niec 14–17 wrze­śnia:
1. Mar­ta Prze­strzel­ska
2. Maciej Dyżew­ski
3. Damian War­szaw­ski
4. Witold Dwo­rak
5. Agniesz­ka Lan­dow­ska-Franc­kie­wicz
6. Agniesz­ka Szym­ko­wiak
7. Anna Cemel­jić
8. Andrzej Toma­sze­wicz *
9. Mar­ta Łukom­ska *
10. Iwo­na Bał­dy­ga *
11. Mag­da Mucha *
12. Mag­da­le­na Gra­ba­la
13. Andrzej Len­kie­wicz
14. Ewu­ska Kosciel­na
15. Anna Sta­szew­ska
16. Agniesz­ka Tama
17. Alek­san­dra Hara­zin
10. warsz­ta­ty w Rusi­no­wie 21–24 wrze­śnia:
1. Kuba Buba
2. Roma­na Elmer
11. inne miej­sca: oso­by z listy zosta­ną poin­for­mo­wa­ne o nowych miej­scach – jest już kil­ka pro­po­zy­cji, wkrót­ce się wyja­śni :)
1. Mar­ta Bie­nek
2. Maja Piskor­ska
3. Mał­go­rza­ta Sta­ni­szew­ska Fb
4. Marek Mar­cus
5. Mag­da­le­na Wiń­czew­ska
6. Aga Pyt­kow­ska Fb
7. Piotr Jarec­ki
8. Kami­la Bobin­ska
9. Alek­san­dra Arma­tyn­ska
11. Ire­ne­usz Rychliń­ski
12. Doro­ta Gor­ba­sze­wicz
13. Aisza Kuchar­ska
14. Mar­ta Grun­dwald
15. Mag­da­le­na Szpecht
16. Wero­ni­ka Radzi­kow­ska
17. Joan­na Cio­łek
18. Joan­na Muniow­ska Fb
19. Nata­lia Sze­mis
20. Tia­go Cruz

legen­da:
 • Żół­te – wyróżnienie/potwierdzenie :)
 • Komentarze

  1. ZASADY OPŁAT i FINANSOWANIA

   Cena WARSZTATÓW PROJEKTOWANIA PERMAKULTUROWEGO, jak zwy­kle w szko­le Permakultura.Edu.PL, jest suge­ro­wa­na i wyno­si 300 zł.

   Cena suge­ro­wa­na ozna­cza, że są prze­wi­dzia­ne zniż­ki, ale to zale­ży od miej­sca i cza­su, i będzie uzgad­nia­ne indy­wi­du­al­nie :) Zasa­da suge­ro­wa­nej ceny dzia­ła rów­nież w dru­gą stro­nę, tzn: jeśli w oce­nie uczestniczki/ka 300 zł to za mało, bo warsz­ta­ty oka­żą się bar­dziej war­to­ścio­we, orga­ni­za­to­rzy nie będą zgła­szać sprze­ci­wu i chęt­nie przyj­mą wię­cej :)

   Oso­by, któ­re zde­cy­du­ją się wziąć udział w warsz­ta­tach będą pro­szo­ne o prze­sła­nie z wyprze­dze­niem zalicz­ki w celu potwier­dze­nia rezer­wa­cji w wyso­ko­ści 1/2 ceny (tzn. 150 zł) na kon­to poda­ne w mailu otrzy­ma­nym po zgło­sze­niu.

   Oso­by towa­rzy­szą­ce nie bio­rą­ce udzia­łu w warsz­ta­tach pro­szo­ne będą o dat­ki za posił­ki, noc­le­gi, zaan­ga­żo­wa­nie.. Proś­ba wahać się będzie w zależ­no­ści od sytu­acji i miej­sca :)

   Podział kasy wyglą­da nastę­pu­ją­co: w zależ­no­ści od ponie­sio­nych kosz­tów mniej wię­cej jed­ną trze­cią dosta­ją gospo­dar­stwa :) ..oczy­wi­ście swo­ją część dosta­je rów­nież Rzecz­po­spo­li­ta.

   Cały dochód szko­ły Permakultura.Edu.PL prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej..

  2. ZAPROSZENI GOŚCIE w warsz­ta­tach w róż­nych miej­scach (pro­szę spraw­dzać szcze­gó­ło­wo) wezmą udział i popro­wa­dzą zaję­cia zna­mie­ni­te spe­cja­list­ki i zna­ni fachow­cy :)

   Kasia Don­ner z Teatru Srebr­na Góra, popro­wa­dzi część warsz­ta­tów czu­cia Zie­mi ANIMATE EARTH w Kaczym Bagnie.. i praw­do­po­dob­nie pozo­sta­łych miej­scach z wyjąt­kiem…

   Robert Palu­siń­ski psy­cho­log i psy­cho­te­ra­peu­ta spo­łecz­no­ści, spe­cja­li­sta od Dra­gon Dre­aming i głę­bo­kiej demo­kra­cji, popro­wa­dzi część pro­jek­to­wa­nia spo­łecz­no­ści na warsz­ta­tach w Eko­po­let­ku.

   Julia Gmo­siń­ska instruk­tor­ka jogi i akro­jo­gi popro­wa­dzi inte­gru­ją­ce zaję­cia rucho­we w Stań­ko­wej.

   Joan­na Boj­czew­ska z Eko­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Ludo­we­go i Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska przed­sta­wi nam spo­sób na opła­cal­ną eko­lo­gicz­ną upra­wę warzyw oraz jak zbie­rać i prze­cho­wać nasio­na. Joan­na poja­wi się jako gospo­dy­ni na warsz­ta­tach w Eko­po­let­ku i jako gość w Bel­nej Gór­nej.

   Mag­da­le­na Gór­ska (eKo­da­ma) archi­tekt­ka i człon­ki­ni OSBN (Ogól­no­pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Budow­nic­twa Natu­ral­ne­go) opo­wie nam o budow­nic­twie natu­ral­nym na warsz­ta­tach w Nowi­nie :)

   Ala Jul­ka Pękal­ska spe­cja­list­ka od kom­po­sto­wa­nia z cer­ty­fi­ka­ta­mi per­ma :)

   Woj­ciech Gór­ny Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa i per­ma forum Per­mi­sie

   (Obec­ność zapro­szo­nych nie jest do koń­ca potwier­dzo­na – Ben)

  3. HARMONOGRAM DZIENNY ZAJĘĆ :)
   propozycja do uzgodnienia


   czwar­tek
   do połu­dnia:
     zjazd. zaczy­na­my o 13-tej roz­pa­le­niem pod kocioł­kiem :)
   14-ta, 15-ta:
     1. zapo­zna­nie w krę­gu uczest­ni­ków
     2. wpro­wa­dze­nie w warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go
      pre­zen­ta­cja
     3. Ani­ma­te Earth – ćwi­cze­nia czu­cia Zie­mi i kon­tak­tu z Bios­fe­rą
      wyciecz­ka do lasu
   19-ta:
     kola­cja
   wie­czo­rem:
      ogni­sko

   pią­tek
     po śnia­da­niu
   9-ta:
     1. wpro­wa­dze­nie w Pro­jek­to­wa­nie per­ma­kul­tu­ro­we wykład-pre­zen­ta­cja
     2. Dra­gon Dre­aming – wpro­wa­dze­nie w meto­dę
      wspól­nej reali­za­cji pro­jek­tów – pre­zen­ta­cja
   13-ta:
     obiad
     po obie­dzie obej­ście gospo­dar­stwa :)
   15-ta:
     1. lepie­nie z gli­ny i nasion inne dzia­ła­nie prak­tycz­ne
     2. Ani­ma­te Earth
   19-ta:
     kola­cja
   wie­czo­rem:
     film – per­ma inspi­ra­cja


   sobo­ta
   rano:
     ulu­bio­ne śnia­da­nie :) po śnia­da­niu lek­cje
   9-ta:
     1. zasa­dy reten­cji i kom­po­sto­wa­nia
      wykład i pre­zen­ta­cja
     2. ćwi­cze­nia Ani­ma­te Earth
   13-ta:
     obiad
   15-ta:
     1. zaba­wa Key­li­ne Design
     2. mie­rze­nie pro­fi­lu tere­nu (zaję­cia prak­tycz­ne reten­cji)
   19-ta
     kola­cja
   wie­czo­rem:
     prak­ty­ka Dra­gon Dre­aming przy ogni­sku marzy­my o eko­wio­sce na przy­kła­dzie Jur­tow­ni.


   nie­dzie­la
   po śnia­da­niu:
     1. pro­jek­to­wa­nie per­ma­kul­tu­ro­we
      (mapo­wa­nie tere­nu) (rysu­nek)
     2. Ani­ma­te Earth
   po obie­dzie: koń­czy­my warsz­ta­ty..
     poże­gna­nie w krę­gu
     15-ta, 16-ta, 17-ta roz­jazd
  4. OPCJONALNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :)
   Codzien­nie do wybo­ru jed­no z opcjo­nal­nych, prak­tycz­nych roz­sze­rzeń warsz­ta­tów w zależ­no­ści od pogo­dy, chę­ci i nastro­ju gru­py..

     ∗  Zaba­wa Key­li­ne Designw mia­rę moż­li­wo­ści i ocho­ty zaba­wi­my się w budo­wę sys­te­mu reten­cji opar­te­go na key­li­ne design w małej ska­li, na przy­kład w pia­skow­ni­cy :-) wyzna­czy­my punk­ty klu­czo­we, zbu­du­je­my sta­wek i zepnie­my całość wała­mi kon­tu­ro­wy­mi (swa­les), w celu uwi­docz­nie­nia reguł funk­cjo­no­wa­nia pra­wi­dło­we­go sys­te­mu reten­cji

     ∗  Lepie­nie kulek nasien­nych z gli­ny i nasion roślin mio­do­daj­nych.. Goto­we kul­ki roz­sie­je­my na miej­scu wska­za­nym przez gospo­da­rzy pod­no­sząc bio­róż­no­rod­ność na tere­nie sie­dli­ska i w oko­li­cy. Nauczy­my się przy oka­zji sta­ro­żyt­nej nie­in­wa­zyj­nej meto­dy zasie­wu – wię­cej o lepie­niu kulek pod lin­kiem tytu­ło­wym.

     ∗  Budo­wa zio­ło­wej spi­ra­lijeśli taka wola gospo­da­rzy i gru­py zbu­du­je­my spi­ra­lę zio­ło­wą, man­da­lę albo inną sym­bo­licz­ną grząd­kę :) budo­wa spi­ra­li i jej roz­wój na stro­nie ogro­du KOS pod lin­kiem tytu­ło­wym

     ∗  Lek­cje kosze­nia i wie­dzy o kosieczy­li kle­pa­nia, nabi­ja­nia, ostrze­nia i obcho­dze­nia się z narzę­dziem :) wię­cej pod lin­kiem tytu­ło­wym.

     ∗  Makro­bio­tycz­ne jed­no­da­niów­kimoże­my przy­go­to­wać wspól­ny posi­łek zgod­nie z zasa­da­mi makro­bio­ty­ki z roz­mo­wą o die­cie i zasa­dach zdro­we­go odżyw­nia­nia :-) wię­cej pod lin­kiem tytu­ło­wym

     ∗  Pro­ste kom­po­sto­wa­nieprzy oka­zji przy­rzą­dza­nia posił­ków.. jeśli na gospo­dar­stwie jest kom­po­stow­nik.. jeśli nie ma, moż­na kom­po­stow­nik zro­bić, a całe dzia­ła­nie poprze­dzić wykła­dem zasad kom­po­sto­wa­nia

     ∗  Per­ma­gim­na­sty­ka powi­ta­nie Słoń­ca :) – w ramach pogłę­bia­nia kon­tak­tu z Przy­ro­dą pro­po­nu­je­my pra­cę z wła­snym cia­łem, w kon­tek­ście tro­ski o zdro­wie oraz BHPra­cy na gospo­dar­stwie :-) zaję­cia obej­mą naukę pro­stych ćwi­czeń zaczerp­nię­tych z sys­te­mów jogi i relak­su­ją­ce­go odde­chu meto­dą Chan 3−1−5.

  5. może Choj­nów koło Legni­cy? Far­ma Mar­ty­ni­ka? koniecz­nie coś w dol­no­ślą­skim, lubu­skim trze­ba, coś po tej stro­nie Pol­ski

  Dodaj komentarz