Warsztaty zachowywania starych odmian warsztaty „szczepienia“ drzew

W tra­dy­cyj­nym żar­go­nie ogrod­ni­czym powie­dzie­li­by­śmy po pro­stu: warsz­ta­ty szcze­pie­nia jed­nak sło­wo szcze­pie­nie sta­ło się ostat­nio na tyle kon­tro­wer­syj­ne, że zde­cy­do­wa­li­śmy nasze zaję­cia nazwać Warsz­ta­ta­mi zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian 🌿 przede wszyst­kim drzew owo­co­wych, ale rów­nież innych roślin i nie tyl­ko sta­rych.. Nie­któ­re nowe eko­lo­gicz­ne odmia­ny są rów­nie dobre, a czę­sto lep­sze od tych legen­dar­nych na przy­kład Kosz­te­li ↓

KIEDYGDZIE: Warsz­ta­ty odbę­dą się będą week­en­do­wo (sobo­ta, nie­dzie­la), w mar­cu 2019 roku – musi­my zakoń­czyć przed star­tem wege­ta­cji (zanim ruszą soki), by szcze­pie­nie się przy­ję­ło 🌿 Pro­po­no­wa­ne loka­li­za­cje poni­żej.

COJAK: Na warsz­ta­tach nauczy­my się i poćwi­czy­my „szcze­pie­nie“ drze­wek, czy­li jed­ną z metod zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian drzew owo­co­wych. Dowie­my się przy oka­zji o innych meto­dach i spo­so­bach roz­mna­ża­nia roślin, gene­ra­tyw­nych (płcio­wych) i wege­ta­tyw­nych („klo­no­wań“). Na warsz­ta­ty zapew­nia­my zra­zy dobrych odmian, tak samo jak pod­kład­ki (dzicz­ki).

PROWADZĄCY: Ben Lazar wędrow­ny nauczy­ciel i ani­ma­tor per­ma­kul­tu­ry, ini­cja­tor Mapy Per­ma­kul­tu­ry, Klu­bu Kosiarzy’18 oraz akcji Gra­my Wodzie – Rusza Fala Dobrej Wibra­cji; współ­za­ło­ży­ciel Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska; wię­cej patrz Bio.

CZAS: Warsz­ta­ty jed­no­dnio­we.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Po przy­ję­ciu zgło­sze­nia wysy­ła­my infor­ma­cje o spo­so­bie potwier­dze­nia obec­no­ści. W tej chwi­li for­mu­larz nie­do­stęp­ny.


LOKALIZACJE / MAPA
  Bio_Arka2 mar­ca (już po)

  Adres: Gaje­wo 54a, 64–700 Czarn­ków
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obec­no­ści 🌿
  1. Agniesz­ka Igna­czuk
  2. Marek Igna­czuk
  3. Mar­ta Domi­ni­kow­ska
  4. Agniesz­ka Macie­jew­ska
  5. Marek Peda
  6. Mar­ce­li Kwa­śniew­ski
  7. Halsz­ka
  8. Seba­stian Zie­liń­ski
  9. Agniesz­ka Klu­za
  10. Jacek Winc­kie­wicz
  11. Joan­na Łogło­za
  12. Anna Łogło­za
  13. Piotr Mar­ci­niak
  14. Emil Leh­wark
  15. Iwet­ta Kacz­ma­rek

  Pasie­ka Darz Ul3 mar­ca (już po)

  Adres: Trzu­sko­łoń 64, 62–220 Trzu­sko­łoń
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obec­no­ści 🌿
  1. 2. Joan­na Wenska + dru­ga oso­ba
  3. Szy­mon Siko­ra
  4. Kata­rzy­na Klich
  5. Mar­ta Kul­czyń­ska
  6. Bar­tło­miej Lind­ner
  7. Moni­ka Kli­mek
  8. Bar­tosz Chle­bow­ski
  9. Tomasz Pobie­dziń­ski
  10. Patryk Soro­czyń­ski
  11. Rita Szi­łaj­tis-Obie­gło
  12. Susan­na Aal­to
  13. Janek
  14. Ewa Wiśniew­ska
  15. 16. Joan­na Rataj­czyk + dru­ga oso­ba
  17. Maciej Sucho­las

  Owo­co­wy Raj – Pra­ce Duże9 mar­ca (już po)

  Adres: 05–504 Pra­ce Duże, ul. Głów­na..
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obec­no­ści 🌿
  1. Kata­rzy­na Pac-Raszew­ska
  2. Elż­bie­ta Kuba­jek
  3. Daniel Kęska
  4. Mag­da
  5. Anto­ni­na Zalew­ska
  6. Michał Śpie­wak
  7. Domi­nik Siwek
  8. Lidia Zie­liń­ska
  9. Justy­na Kar­ska
  10. Karo­li­na Bubet­ty-Kopeć
  11. Fla­vio Anusz
  12. Ali­cja Gach
  13. Grze­gorz Stru­tyń­ski
  14. Lena Klau­del

  Kru­py – Pra­cow­nia Natu­ry10 mar­ca (już po)

  Adres: Kru­py 22, 21–140 Kru­py
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obec­no­ści 🌿
  1. Jaro­sław Woliń­ski
  2. Anna Cygan
  3. Doro­ta Ponia­tow­ska-Mań­ka
  4. Iwo­na Zie­liń­ska-Buta
  5. Agniesz­ka Żół­kow­ska
  6. Adam Żół­kow­ski
  7. Grze­gorz Kwia­tek
  8. Eli­za Pie­la­cha
  9. Marek Poli­chań­czuk
  10. Kata­rzy­na Przy­tu­ła
  11. Mar­ty­na Próch­niak
  12. Grze­gorz Haw­ry­ło
  13. Mał­go­rza­ta Sudoł
  14. Wacław Pie­del
  15. Moni­ka Bia­łek
  16. Mar­cin Wygoc­ki
  17. Miko­łaj Macie­jew­ski
  18. Ane­ta Habz­da

  Śred­niak16 mar­ca (już po)

  Adres: 34–460 Szczaw­ni­ca
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obec­no­ści 🌿
  1. Tomasz Wie­trzyk
  2. Woj­ciech Kup­czak
  3. Aga­ta Ada­mus
  4. Zenon Ada­mus
  5. Anna Kup­czak
  6. Ali­cja Soł­tys
  7. Boże­na Tobiasz
  8. Mał­go­rza­ta Mul­tan
  9. Moni­ka Simp­son
  10. Scott Simp­son
  11. Mar­ta Miry­now­ska
  12. Kata­rzy­na Bli­tek
  13. Miro­sła­wa Chę­ciń­ska
  14. Krzysz­tof Knap­czyk *
  15. Arek Stręk
  16. Maciej Wierz­chow­ski
  17. Joan­na Albin
  18. Darek Szyb­ka
  19. 20. Moni­ka Radoń + dru­ga oso­ba
  21. Piotr Mar­ci­szuk
  22. Doro­ta Kunz *

  Gospo­dar­stwo Gar­tex17 mar­ca (już po)

  Adres: Gaj ul. Myśle­nic­ka 15 – 3 km od gra­nic Kra­ko­wa
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obec­no­ści 🌿
  1. Kata­rzy­na Zdeb
  2. Mał­go­rza­ta Kisiel-Doro­hi­nic­ka
  3. Ali­cja Sewe­ryn
  4. Halsz­ka Gasiń­ska
  5. Leszek Gasiń­ski
  6. Moni­ka Moel­ler
  7. Robert Janik **
  8. Kry­stian Walo­cha
  9. Krzysz­tof Burz­miń­ski
  10. Łukasz Soko­łow­ski
  11. Kata­rzy­na Wileń­ska
  12. Danu­ta Pilar­czyk
  13. Mał­go­rza­ta Wit­czak
  14. Mar­ta Tro­jan
  15. Alek­san­dra Kacz­ma­rek
  16. Michał Czar­nec­ki
  17. Aga­ta Woź­nicz­ka
  18. Agniesz­ka Wysoc­ka
  19. Kry­stian Pali­chleb
  20. 21. Agniesz­ka Hara­zin + dru­ga oso­ba

  Wer­stok – Dom Dobry23 mar­ca (już po)

  Adres: Wer­stok 30 D, 17–204 Dubi­cze Cer­kiew­ne
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obec­no­ści 🌿
  1. Elż­bie­ta Zim­noch
  2. Miro­sław Jako­niuk
  3. Anna Smyk-Koj­ło
  4. Joan­na Jacel
  5. Mał­go­rza­ta Koszow­ska
  6. Agniesz­ka Żmi­jew­ska
  7. Ryszard Biliń­ski
  8. Tomasz Zymer
  9. Mario­la Zio­mek
  10. Mag­da­le­na Mag­dziarz
  11. Joan­na Kovacs
  12. Kry­sty­na Skiep­ko-Wasiak
  13. Roman Wnuk
  14. 15. Bar­ba­ra Cio­sek + dru­ga oso­ba
  16. Mag­da­le­na Murat-Gro­ma­da
  17. 18. Joan­na Łapiń­ska + dru­ga oso­ba
  19. Lud­mi­ła Bogal­ska
  20. Kata­rzy­na Czu­rak

  Na Kar­cza­ku24 mar­ca (już po)

  Adres: Nowa Wieś 133 – kolo­nia Kar­czak, 19–104 Trzcian­ne
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obec­no­ści 🌿
  1. Adrian­na Dobrzań­ska Dud­kow­ska
  2. Robert Dud­kow­ski
  3. Agniesz­ka Pry­ma­ka
  4. Ewa Wra­żeń
  5. Alek­san­dra Plu­ta
  6. Bogu­mi­ła Zda­no­wicz
  7. Joan­na Pogoń­ska
  8. Michał Dem­ski
  9. Mał­go­rza­ta Mel­ler
  10. Moni­ka Same­isky
  11. Patry­cja Bukal­ska
  12. Win­cen­ty Sosna
  13. Agniesz­ka Piłat
  14. Kata­rzy­na Olkow­ska
  15. Mar­ta Baj­ko
  16. Jaku­bow­ski
  17. Danu­ta Var­gas
  18. 19. Urszu­la Zie­liń­ska + dru­ga oso­ba

  Aka­de­mia Sie­dli­ska pod Lipa­mi30 mar­ca (już po)

  Adres: 82–310 Elbląg gmi­na
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obec­no­ści 🌿
  1. Syl­wa­na Jan­ku­niec-Szmit
  2. Artur Gro­nek
  3. Ewa Goła­szew­ska
  4. Moni­ka Gór­ska
  5. 6. Kata­rzy­na Sta­siuk + dru­ga oso­ba
  7. Kata­rzy­na Leich­te­ris
  8. Agniesz­ka Mar­kiel
  9. Alek­san­dra Cacha
  10. Rafał Janik
  11. Anna Kra­iń­ska
  12. Aga­ta Zło­tow­ska
  13. Mar­ta Plich­ta
  14. Ludwik Bracz­ko
  15. Kata­rzy­na Buj­na
  16. Joan­na Paniec
  17. Paweł Paniec
  18. Doro­ta Pozor­ska
  19. Danu­ta Zbrosz­czyk
  20. Mag­da Kali­now­ska

  Dom Orga­nicz­ny31 mar­ca (już po)

  Adres: Smo­lar­nia 43, 96–315 Wiskit­ki
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obec­no­ści 🌿
  1. Mał­go­rza­ta Nie­wia­dom­ska
  2. Łukasz Owcza­rek
  3. Grze­gorz Stru­tyń­ski
  4. Kac­per Puchal­ski *
  5. Mał­go­rza­ta Zie­liń­ska
  6. Mał­go­rza­ta Gal
  7. Mariusz Orliń­ski
  8. Joan­na Pia­sek
  9. 10. Tomasz Chaj­ko + dru­ga oso­ba
  11. Kata­rzy­na Gajew­ska
  12. 13. Anna Książ­kie­wicz-Bry­ła + dru­ga oso­ba
  14. Patry­cja Woź­niak
  15. 16. Mał­go­rza­ta Zie­liń­ska-Paw­lak + dru­ga oso­ba

  Eko­mu­zeum Tkac­twa i Bar­wie­nia Natu­ral­ne­go5 kwiet­nia
   (już po)
  Far­ma Mar­ty­ni­ka6 kwiet­nia (już po)

  Adres: Jaro­szów­ka 59, 59–225 Choj­nów
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obec­no­ści 🌿
  1. Kami­la Bicz
  2. Jaro­sław Paw­lak
  3. Agniesz­ka Izbiń­ska
  4. Krzysz­tof Flis
  5. Dariusz Kusz
  6. Rena­ta Rumia­now­ska
  7. Syl­wia Sie­mie­no­wicz
  8. Piotr Sie­mie­no­wicz
  9. 10. Mał­go­rza­ta Zie­liń­ska + Prze­mek
  11. Doro­ta Maj­lich *
  12. Aga­ta Paw­lik
  13. Paweł Węgłow­ski
  14. Krzysz­tof Szo­kal­ski
  15. Wie­sław Mądry
  16. Eliasz Matu­ła
  17. Ewa Librow­ska
  18. Jędrzej Maciuk
  19. Edy­ta Tracz-Fior
  20. Paweł Jer­sak

  Far­ma Mar­ty­ni­ka7 kwiet­nia (już po)

  Adres: Jaro­szów­ka 59, 59–225 Choj­nów
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obec­no­ści 🌿
  1. 2. 3. Elż­bie­ta Łycz­ko + dwie oso­by
  4. Moni­ka Majew­ska
  5. Adam Mize­ra
  6. Miro­sław Jaskól­ski
  7. Kama Pawel­ska
  8. Mał­go­rza­ta Listwan
  9. Piotr Chmie­lew­ski
  10. Marek Wró­bel
  11. Joan­na Bis
  12. Mag­da­le­na Gór­ska **
  13. Mar­ta Dzie­re­wian­ko
  14. Kasia Lesz­czyń­ska-Suwa­ła
  15. Marian Bis
  16. Mar­ta Kiste­la
  17. Agniesz­ka Toma­la
  18. Mał­go­rza­ta Pan­kow­ska
  19. Prze­my­sław Jabłoń­ski *
  20. Tomasz Badu­ra
  21. Agniesz­ka
  22. Irek Rychliń­ski


perma_mapa_polski_logo

Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian są czę­ścią pro­jek­tu sie­cio­wa­nia i mapo­wa­nia per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Zapra­sza­my do udzia­łu! Łącz­my się na mapie, ale też w realu 🌿


dnia 15 marca 19
Zapra­sza­my na pod­su­mo­wu­ją­cy serię warsz­ta­tów webi­nar, 14 kwiet­nia (nie­dzie­la) godz. 18-ta..   Bile­ty w kio­sku.
Wię­cej info na wyda­rze­niu Fb lub na stro­nie

Komentarze

 1. ZRAZY (SZCZEPY)
  (gałąz­ki odmian do zaszcze­pie­nia)

  Permakultura.Edu zapew­nia na warsz­ta­ty zra­zy dobrych odmian, tak samo jak pod­kład­ki (dzicz­ki).

  Jeże­li chce­cie zaszcze­pić na warsz­ta­tach drzew­ka wła­sny­mi odmia­na­mi, pamię­taj­cie: zra­zy, żeby się przy­ję­ły, muszą być w odpo­wied­nim sta­nie i for­mie, tzn. powin­ny to być pędy jed­no­rocz­ne tzw. wil­ki, oraz powin­ny być pobra­ne z drze­wa zanim ruszą soki, czy­li w sta­nie peł­ne­go zimo­we­go uśpie­nia (moż­na już w stycz­niu), a potem odpo­wied­nio prze­cho­wa­ne (w chłod­nym i ciem­nym miej­scu).

  powrót

 2. PODKŁADKI
  (tzw. dzicz­ki czy­li mło­de drzew­ka, na któ­rych będzie­my szcze­pić „sta­re“, dobre odmia­ny)

  jabłon­ki:
    pod­kład­ka kar­ło­wa M9
    i śred­nio rosną­ce M26P14

  gru­sze:
    gru­sza kau­ka­ska (siew­ka nor­mal­nie rosną­ca)
    i pigwa (pod sła­bo rosną­ce drzew­ka)

  śli­wy (more­le, brzo­skwi­nie):
    szcze­pio­ne będą na siew­ce ały­czy

  cze­re­śnie i wiśnie:
    na siew­ce cze­re­śni pta­siej

  powrót

 3. RABAT NA NARZĘDZIA W SKLEPIE UPRAWIAJ.PL
  Uczest­ni­cy i uczest­nicz­ki Warsz­ta­tów zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian po wpła­cie na kon­to otrzy­ma­ją kupon raba­to­wy 7% zniż­ki na zakup narzę­dzi w skle­pie uprawiaj.pl.

  1. mam drew­nia­ny dom w Pusz­czy Boli­mow­skiej, oko­li­ce War­sza­wy 60km, Pry­wat­nie znam Panią Mar­tę Dziu­biak któ­ra w ogro­dzie w Powsi­nie przez lata zaj­mo­wa­ła się zacho­wa­niem sta­rych odmian w Pol­sce. Zapra­szam ;)

   1. mamy już dzie­sięć loka­li­za­cji, a cza­su nie­wie­le.. ale może coś wypad­nie. w kon­tak­cie.

 4. War­sza­wa koniecz­nie !
  Do koń­ca mar­ca koniecz­nie !
  Muszę ura­to­wać Grabsz­ty­ny, któ­re u moje­go sąsia­da prze­trwałt cudem ale są już baaaar­dzo sta­re

 5. Cze­mu niby „sło­wo szcze­pie­nie sta­ło się ostat­nio na tyle kon­tro­wer­syj­ne“? Nie obser­wu­ję tego

 6. Kie­dy odbę­dą się warsz­ta­ty w loka­li­za­cji Aka­de­mia Sie­dli­ska pod Lipa­mi?

 7. Ben, czy była­by moż­li­wość zaku­pu pod­ręcz­ni­ka Ogro­dy Gaji na warsz­ta­tach?

 8. Dzień dobry,
  a uda­ło by się w przy­szłym roku zor­ga­ni­zo­wać coś w Lubli­nie?
  Pozdra­wiam
  Mał­go­rza­ta Mało­cha

Odpowiedz na „Ben Lazar - organizatorAnuluj pisanie odpowiedzi

Bill Mollison & Reny Mia Slay
WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY


Zależy Ci na rozwoju ekosystemowego myślenia i działania w Polsce?  ..na podnoszeniu własnych kompetencji?  Wesprzyj inicjatywę wydania po polsku podręcznika charyzmatycznego prekursora permakultury.  Książka już w przedsprzedaży!

..więcej o autorze, książce i projekcie wydania pod linkiem →