warsztaty szczepienia

jed­no­rocz­ne świe­żo zaszcze­pio­ne dzicz­ki (pod­kład­ki z matecz­ni­ka wege­ta­tyw­ne­go). szcze­pie­nie „oban­da­żo­wa­ne” wstąż­ką. tak będą wyglą­dać zaszcze­pio­ne na warsz­ta­tach drzewka :) 

Leave a Reply