Webinary 2019 przedsprzedaż od 1 stycznia’19


Przed­sprze­daż bile­tów na KURS PERMAKULTURY’19 – opcja jed­no­ra­zo­wa jak i w pakie­cie –  
ruszy 1 stycz­nia 2019 roku
.
 Tym­cza­sem proś­ba o reje­stra­cję ↓ otrzy­masz infor­ma­cję o uru­cho­mie­niu sprze­da­ży wraz z nowo­rocz­nym new­slet­te­rem :-)


ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
WEBINAROWY KURS PERMAKULTURY’19
(for­mu­larz wysy­ła na kurs@permakultura.edu.pl)

Zgła­szam chęć udzia­łu w webi­na­ro­wym Kur­sie Permakultury’19

Zapo­zna­łæm się z zasa­da­mipoli­ty­ką pry­wat­no­ści.
Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
Chcę otrzy­my­wać dal­sze infor­ma­cje.