Kurs Permakultury’20 społecznościowe webinaria projektowe

Nowa seria webi­na­rów per­ma­kul­tu­ry! Pięć odcin­ków obej­mu­ją­cych temat w grun­cie rze­czy, nie pozba­wio­nych jed­nak zaawan­so­wa­nych wska­zó­wek tech­nicz­nych i dale­ko­sięż­nych, nauko­wo-holi­stycz­nych per­spek­tyw. Seria pomy­śla­na jako narzę­dzie edu­ka­cji oraz inte­gra­cji pol­skiej ekospołeczności.

Pierw­sza seria webi­na­rów (będą­ca pod­sta­wą nowej serii) upo­rząd­ko­wa­na była tema­tycz­nie wedle czte­rech żywio­łów: Ognia, Wody, Zie­mi i Powie­trza poprze­dzo­nych wstę­pem o tym, czym jest per­ma­kul­tu­ra i jak reali­zo­wa­na jest ta prak­tycz­na filo­zo­fia współ­pra­cy ze śro­do­wi­skiem w Pol­sce i na świe­cie.
 Nowa seria upo­rząd­ko­wa­na będzie ina­czej, zgod­nie z per­ma­kul­tu­ro­wą zasa­dą stre­fo­wa­nia pro­jek­tów – nie zmie­nia to fak­tu peł­ne­go i prze­kro­jo­we­go potrak­to­wa­nia całe­go tema­tu – o co cho­dzi, sta­nie się jasne pod­czas roz­po­czy­na­ją­ce­go serię odcin­ka ↓ :-)


TEMATY

 • STREFY PERMAKULTURY
 • 8 stycz­nia śro­da godz. 19-ta
  Inter­net, plat­for­ma Zoom

  Część pierw­sza wstęp­na serii 5‑u webi­na­rów będzie szyb­kim wpro­wa­dze­niem w pod­sta­wy per­ma­kul­tu­ry jako filo­zo­fii życia w zgo­dzie z Natu­rą i jej prak­ty­ki. Będzie o ety­ce postę­po­wa­nia, bez któ­rej każ­da nawet naj­lep­sza eko-meto­da może oka­zać się zgub­na dla śro­do­wi­ska. Będzie o pro­jek­to­wa­niu per­ma­kul­tu­ro­wym w celu ela­stycz­ne­go dosto­so­wy­wa­nia się do nie­ustan­nych zmian.. Będzie oczy­wi­ście o zasa­dzie stre­fo­wa­nia – zasa­dzie któ­ra pomo­że połą­czyć w spój­ną całość kolej­ne odcin­ki serii ;-) Będzie też Mapie per­ma­kul­tu­ry, o oddol­nej budo­wie miejsc, grup i eko­sys­te­mo­wych lokal­nych sie­ci. Posta­ra­my się by było inte­re­su­ją­co, lecz by pozo­stał rów­nież nie­do­syt przed kolej­ny­mi webi­na­ra­mi :) Zapraszamy
  Czas trwa­nia: 1,5 godziny

 • DOM – stre­fa zero, bezpośrednia
 • 15 stycz­nia śro­da godz. 19-ta
  Inter­net, plat­for­ma Zoom

  Tema­tem prze­wod­nim dru­gie­go webi­na­ru będzie dom jako stre­fa nasze­go naj­częst­sze­go byto­wa­nia, codzien­ne­go życia rów­nież towa­rzy­skie­go i spo­łecz­ne­go, ale tak­że roz­sąd­nej kon­sump­cji i prze­zor­ne­go gospo­da­ro­wa­nia zaso­ba­mi zwłasz­cza w per­ma­kul­tu­ro­wym otwar­tym na ludzi sie­dli­sku – ze sto­do­łą warsz­ta­to­wą i polem biwa­ko­wym – omó­wi­my kil­ka przy­kła­dów ;-) Oczy­wi­ście jeśli per­ma­kul­tu­ra to budow­nic­two natu­ral­ne czy­li sło­ma, kono­pie, tyn­ki gli­nia­ne, a tak­że weł­na jako ocie­ple­nia jur­ty. Domy okrą­głe na pla­nie man­da­li, domy w zło­tej pro­por­cjiŚwię­ta Geo­me­tria. Rów­nież ear­th­shi­pykom­po­sto­we toa­le­ty :-)
   Będzie bez wąt­pie­nia cie­ka­wie i budu­ją­co, mimo to pozo­sta­nie nie­do­syt na następ­ne spo­tka­nie za dwa tygodnie..
  Czas trwa­nia: 1,5 godziny

 • OGRÓD PRZYDOMOWY – stre­fy bli­skie 1 i 2 
 • 22 stycz­nia śro­da godz. 19-ta
  Inter­net, plat­for­ma Zoom

  Poprzed­ni webi­nar był o domu ten będzie o przy­do­mo­wym ogro­dzie, a w nim spi­ra­li zio­ło­wej, o inspek­cie lub szkla­ren­ce, a więc o przy­go­to­wy­wa­niu roz­sad i grzą­dek (na przy­kła­dzie ogro­du w Osa­dzie w Mar­ci­no­wie). Będzie też o gle­bie więc i o kom­po­sto­wa­niu. Będzie o Wodzie: o jej prze­chwy­ty­wa­niu z dachów i w ogó­le z nie­ba.. Będzie też o rośli­nach, ich życiu i spo­ży­ciu, czy­li o wege die­cie :)
   War­to pozo­stać z nie­do­sy­tem, po to byście mie­li ocho­tę na następ­ne spo­tka­nie, któ­re będzie zwią­za­ne z kolej­ny­mi stre­fa­mi aż po Las.
  Czas trwa­nia: 1,5 godziny

 • OGRÓD LEŚNY – stre­fy dal­sze i graniczne
 • 29 stycz­nia śro­da godz. 19-ta
  Inter­net, plat­for­ma Zoom

  Zgod­nie z usta­lo­nym porząd­kiem czwar­ty w serii webi­nar dotrze z per­spek­ty­wy domu (naszej stre­fy zero) do kolej­nej per­ma stre­fy, któ­ra może sta­no­wić rów­nież gra­ni­cę nasze­go gospo­dar­stwa: ogród leśny typo­we dla per­ma­kul­tu­ry roz­wią­za­nie wyra­ża nasze łagod­ne podej­ście do Natu­ry, stąd na webi­na­rze omó­wi­my nie­in­wa­zyj­ne meto­dy upra­wy.. Będzie też o gil­diach roślin i współ­dzia­ła­niu zwie­rząt. Będzie o spo­so­bach roz­mna­ża­nia drzew i krze­wów (będzie to teo­re­tycz­ny wstęp do Warsz­ta­tów zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian), któ­re bez owa­dów nie wyda­ły­by owo­cu, dla­te­go na webi­na­rze nie zapo­mni­my o psz­czo­łach, ale też o kurach jako innym typo­wym per­ma przykładzie :-)
   Rzecz jasna nie uda się nam zaspo­ko­ić do koń­ca Waszej cie­ka­wo­ści, rów­nież po to, by pozo­sta­ła w Was ocho­ta na następ­ne spotkanie :)
  Czas trwa­nia: 1,5 godziny

 • STREFY ZEWNĘTRZNE – Natu­ra vs. Miasto
 • 5 lute­go śro­da godz. 19-ta
  Inter­net, plat­for­ma Zoom

  Zgod­nie z holi­stycz­nym podej­ściem (od gr. holos – całość) sto­so­wa­nym do przy­bli­że­nia per­ma­kul­tu­ry w naszej serii (patrz fil­mik poni­żej :) na ostat­nim webi­na­rze pod­su­mu­je­my i zepnie­my całość świa­to­po­glą­do­wą klam­rą nawią­zu­jąc do poru­szo­nych na wstę­pie cyklu zasad etycz­nych per­ma­kul­tu­ry (1. Tro­ska o Zie­mię, 2. Tro­ska o Innych i 3. Dzie­le­nie się dobra­mi) powie­my o ety­ce umia­ru i świa­do­mej, dobro­wol­nej pro­sto­cie. Pomo­że nam w tym krót­ki wykład Głę­bo­kiej Eko­lo­gia oraz Teo­rii Gai (nauko­wych fun­da­men­tów per­ma­kul­tu­ry jako nauki o eko­sys­te­mie) – tych tema­tów nie może zabrak­nąć na ostat­nim wykła­dzie. Się­ga­ją one bowiem do naj­dal­szych stref Wszech­świa­ta, będąc rów­no­cze­śnie rodem z naj­głęb­szych wewnętrz­nych, kosmicz­no-ducho­wych zakamarków..
   Ostat­ni webi­nar i cała seria nie pozo­sta­wi Was bez chę­ci na wię­cej. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że winie­sie­cie ze spo­tkań wie­le inspi­ra­cji i zachę­ty do dzia­ła­nia! Zapra­sza­my na całość i poszcze­gól­ne spotkania!
  Czas trwa­nia: 1,5 godziny


Seria webi­na­rów poświę­co­na jest życiu w zgo­dzie z Natu­rą oraz pro­jek­to­wa­niu zdro­we­go oto­cze­nia w tym sie­dlisk w ramach zasad per­ma­kul­tu­ry jako nauki holi­stycz­nej. Mate­ria­łem bazo­wym inter­ne­to­wych spo­tkań będą doświad­cze­nia zeszło­rocz­nych webi­na­rów, warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go, kur­su budo­wa­nia natu­ral­ne­go z eKo­da­ma, festi­wa­lu per­ma­kul­tu­ry w Pod­lo­dów­ku, Zie­lo­ne­go Let­nie­go Uni­wer­sy­te­tu, Obo­zu dla Kli­ma­tu, zlo­tu PAS w Brze­zin­ce, oraz całe­go sezo­nu w namio­cie w Osa­dzie w Mar­ci­no­wie, czy­li wio­sen­nych zało­żeń „tęczo­wych” grzą­dek, prac w mło­dym sadzie, agro­jo­gi, Klu­bu Kosia­rzy, lek­cji kosze­nia i wie­lu innych :-) Na pew­no webi­na­ry nie omi­ną odwo­łań do wyda­wa­ne­go po pol­sku pod­ręcz­ni­ka Gaia­’s Gar­den :-) Mapa per­ma­kul­tu­ry będzie na pew­no i nowe lokal­ne ini­cja­ty­wy w aspek­tach kon­kret­nych zagad­nień per­ma­kul­tu­ro­wych, tema­ty zwią­za­ne ze spo­łecz­no­ścią ludzi, zwie­rząt i roślin.. Będzie o Zie­mi, o jej odczu­wa­niu, będzie też o Kosmo­sie i Gra­niu Wodzie czy­li o wymia­rze ener­ge­tycz­no-ducho­wym, o naszej świa­do­mo­ści i Świa­do­mo­ści w Ogóle :-)
Zapo­wia­da się cie­ka­we i żywe jak w ubie­głym roku 1)↓ wyda­rze­nie ani­mu­ją­ce śro­do­wi­sko per­ma, wspie­ra­ją­ce roz­wój grup lokal­nych oraz budo­wa­ną przez nas mapę permakultury.


PROWADZĄCY: Ben Lazar wędrow­ny nauczy­ciel per­ma­kul­tu­ry, ogrod­nik filo­zof, ani­ma­tor Ruchu SŻ Nyele­ni Pol­skaMapy Per­ma­kul­tu­ry.

GDZIE: w Inter­ne­cie na plat­for­mie Zoom (po zalogowaniu)
oraz na Face­bo­ok (fan­pa­ge Permakultura.Edu.PL)
KIEDY: od począt­ku stycz­nia, regu­lar­nie co tydzień
(8 stycz­nia, 15 stycz­nia, 22 stycz­nia, 29 stycz­nia, 5 lute­go, godz. 19-ta)
CZAS JEDNEGO SPOTKANIA:  1,5 – 2 godziny


NA ŻYWO WEBINAR DOSTĘPNY ZA DARMO PROWADZONYFORMIE WYKŁADU Z PREZENTACJĄ, ZALOGOWANI UCZESTNICY MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIACZACIE. DLATEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ. OSOBY, KTÓRE ZDECYDUJĄ SIĘ NA JEDNORAZOWE WSPARCIE WYDARZENIA OTRZYMAJĄ NAGRANIE WEBINARUZAPIS CZATU. OSOBY, KTÓRE ZDECYDUJĄ SIĘ NA WSPARCIEPAKIECIE DOSTANĄ DODATKOWO DOSTĘP DO NAGRAŃ PIERWSZEJ SERII WEBINARÓW I TOWARZYSZĄCYCH WYKŁADÓW WIDEO.
DLA TYCH CO UCZESTNICZYLIPIERWSZEJ SERII WEBINARÓW
   ZNIŻKA 25 %

ZASADY OPŁAT I FINANSOWANIA


ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
WEBINAROWY KURS PERMAKULTURY’20
(for­mu­larz wysy­ła na kurs@permakultura.edu.pl)

  Zgła­szam chęć udzia­łu w webi­na­ro­wym Kur­sie Permakultury’20

  Zapo­zna­łæm się z zasa­da­mipoli­ty­ką pry­wat­no­ści.
  Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
  Chcę otrzy­my­wać dal­sze informacje.  perma_mapa_polski_logoMapa per­ma­kul­tu­ry
  Webi­na­ro­wy Kurs Per­ma­kul­tu­ry oraz towa­rzy­szą­ce Warsz­ta­ty Pro­jek­to­wa­nia sie­ciu­ją i łączą nie tyl­ko w necie i na na mapie per­ma­kul­tu­ry, rów­nież w realu :-)
  Zapra­sza­my do udziału!


  Uak­tu­al­nie­nia w new­slet­te­rze i na wyda­rze­niu Fb


  Refe­ren­ces
  1 Pod­su­mo­wa­nie webi­na­ro­we­go Kur­su Per­ma­kul­tu­ry 2018

  Komentarz

  1. ZASADY OPŁAT i FINANSOWANIA

   NA ŻYWO WEBINAR DOSTĘPNY ZA DARMO
   CO NIE ZNACZY ŻE REZYGNUJEMYCENY :)


   WSPARCIEPAKIECIE
   (jesz­cze niedostępne)
   CENA: 100 zł
   (w pakie­cie: nagra­nia wszyst­kich nowych webi­na­rów + pięć Webi­na­rów 2018 + seria wideo Wykła­dów Per­ma­kul­tu­ry – eks­tra mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne posze­rza­ją­ce oma­wia­ną na webi­na­rach tema­ty­kę).


   WSPARCIE JEDNORAZOWE
   (jesz­cze niedostępne)
   CENA: 20 zł
   (nagra­nie webi­na­ru – dostęp­ne po emi­sji oraz
   20 % bonus na peł­ny pakiet )
   .


   Dobro­wol­nym uczest­nicz­kom i uczest­ni­kom suge­ru­je­my wyku­pie­nie pakie­tu na rzecz wspar­cia naszej ini­cja­ty­wy krze­wie­nia per­ma­kul­tu­ry :) Zbu­do­wa­ne dzię­ki Wam zabez­pie­cze­nie finan­so­we pozwo­li nam spo­koj­nie zre­ali­zo­wać całe, pię­cio­od­cin­ko­we wydarzenie.

   Oso­by któ­re opła­ci­ły udział w pierw­szej serii webi­na­rów Kurs permakultury18 otrzy­ma­ją mailo­wo kody raba­to­we :-) (-25%)


   Cały dochód szko­ły Permakultura.Edu.PL prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żywnościowej..

  Leave a Reply

  przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

  WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

  WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL