Wprowadzenie do permakultury Projekt wydania podręcznika

uaktualnienie z dnia 31 grudnia 2019
Książ­ka zosta­ła zło­żo­na do dru­ku. Powin­na uka­zać się w poło­wie stycz­nia. Wte­dy roz­pocz­nie się wysył­ka zamó­wio­nych egzemplarzy..


Trwa (dobie­ga koń­ca) przed­sprze­daż kolej­ne­go 1)↓ fun­da­men­tal­ne­go pod­ręcz­ni­ka per­ma­kul­tu­ry. Tym razem kla­syk autor­stwa austra­lij­skie­go pre­kur­so­ra Bil­la Mol­li­so­naReny Mia Slay. Żaden prak­ty­kant czy pasjo­nat­ka per­ma­kul­tu­ry nie może tej książ­ki nie mieć w biblio­tecz­ce i w uży­ciu!

O KSIĄŻCE:
Intro­duc­tion to Per­ma­cul­tu­re to obec­nie kla­sycz­na już pozy­cja książ­ko­wa będą­ca dosko­na­łym wpro­wa­dze­niem do per­ma­kul­tu­ry oraz myśli jej austra­lij­skie­go pre­kur­so­ra Bil­la Mol­li­so­na 2)↓. Książ­ka jest praw­dzi­wym kom­pen­dium wie­dzy stwo­rzo­nym na pod­sta­wie dwóch pierw­szych pod­ręcz­ni­ków per­ma­kul­tu­ry: Per­ma­cul­tu­re One (Mol­li­son i Holm­gren, 1978)Per­ma­cul­tu­re Two (Mol­li­son, 1979), sta­no­wiąc ich rze­czo­we i spraw­dzo­ne w prak­ty­ce pod­su­mo­wa­nie. Bazu­ją­ce na poprzed­nich książ­kach Intro­duc­tion.. zosta­ło ponad­to wzbo­ga­co­ne o mate­riał pocho­dzą­cy z pod­ręcz­ni­ka Per­ma­cul­tu­re: A Desi­gners’ Manu­al (z tzw. biblii per­ma­kul­tu­ry) oraz o notat­ki i uwa­gi z kur­sów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ry pro­wa­dzo­nych przez Bil­la Mol­li­so­na (1981, 1986) i Lea Har­ri­son (1985). Całość zre­da­go­wa­na zosta­ła przez Reny Mia Slay co jest dodat­ko­wą zale­tą tej książ­ki zwa­żyw­szy dosyć trud­ny i „suchy”, pozba­wio­ny ele­men­tów lek­kiej nar­ra­cji cha­rak­ter pisar­stwa Bil­la Mol­li­so­na :-) Książ­ka jest typo­wym pod­ręcz­ni­kiem podzie­lo­nym na osiem roz­dzia­łów poprze­dzo­nych krót­kim wstę­pem. Każ­dy roz­dział koń­czy lista źró­deł wraz z posze­rza­ją­cą temat bibliografią.

DANE AUSTRALIJSKIEGO ORYGINAŁU
Wyda­nie popra­wio­ne (1 sierp­nia 1997)
216 stron, w tym rysun­ki i wykresy
Roz­miar: 20 x 28 x 1,3 cm.
Wydaw­ca: Taga­ri Publications

Przed­mo­wa
Czym jest Permakultura
Wpro­wa­dze­nie
1. Zasa­dy Per­ma­kul­tu­ry 1.1. Wstęp 1.2. Umiej­sca­wia­nie rela­cyj­ne 1.3. Każ­dy ele­ment speł­nia wie­le funk­cji 1.4. Każ­dą waż­ną funk­cję speł­nia wie­le ele­men­tów 1.5. Pla­no­wa­nie wydaj­ne­go wyko­rzy­sta­nia ener­gii 1.6. Wyko­rzy­sta­nie zaso­bów bio­lo­gicz­nych 1.7. Obieg ener­gii 1.8. Inten­syw­ne sys­te­my na małą ska­lę 1.8. Przy­spie­sze­nie suk­ce­sji i ewo­lu­cji 1.10. Róż­no­rod­ność 1.11. Efek­ty kra­wę­dzi 1.12. Zasa­dy wyni­ka­ją­ce z nasta­wie­nia 1.13. Biblio­gra­fia i dodat­ko­wa literatura 
2. Ogól­ne zasa­dy pro­jek­to­wa­nia tere­nu 2.1. Wstęp 2.2. Roz­po­zna­nie zaso­bów 2.3. Ukształ­to­wa­nie tere­nu (topo­gra­fia) 2.4. Kli­mat i mikro­kli­mat 2.5. Gle­by 2.6. Woda 2.7. Roz­miesz­cze­nie waż­nej infra­struk­tu­ry 2.8. Pro­jek­to­wa­nie z myślą o kata­stro­fach 2.8. Biblio­gra­fia i dodat­ko­wa literatura
3. Zro­zu­mieć wzor­ce 3.1. Wstęp 3.2. Wzor­ce natu­ry 3.3. Wzor­ce w pro­jek­to­wa­niu 3.4. Biblio­gra­fia i dodat­ko­wa literatura
4. Budow­le 4.1. Wstęp 4.2. Dom w kli­ma­cie umiar­ko­wa­nym 4.3. Dom w stre­fie tro­pi­kal­nej 4.4. Dom w kli­ma­cie suchym 4.5. Zie­lo­ne domy 4.6. Odpa­dy gospo­dar­stwa domo­we­go jako zaso­by 4.7. Stra­te­gie tech­no­lo­gicz­ne 4.8. Biblio­gra­fia i dodat­ko­wa literatura
5. Pro­jek­to­wa­nie przy­do­mo­we­go ogro­du 5.1. Wstęp 5.2. Układ ogro­du 5.3. Ogród bły­ska­wicz­ny 5.4. Miej­ski i pod­miej­ski ogród per­ma­kul­tu­ro­wy 5.5. Pro­jekt ogro­du dla zim­ne­go kli­ma­tu 5.6. Ogro­dy w stre­fie tro­pi­kal­nej 5.7. Ogro­dy w stre­fach suchych 5.8. Biblio­gra­fia i dodat­ko­wa literatura
6. Sady, agro­le­śnic­two, upra­wy zbo­żo­we 6.1. Sady 6.2. Upra­wy leśne 6.3. Upra­wy roślin zbo­żo­wych i bobo­wa­tych 6.4. Pali­wa z gospo­dar­stwa 6.5. Sys­te­my komer­cyj­ne 6.6. Biblio­gra­fia i dodat­ko­wa literatura
7. Zwie­rzę­ta w per­ma­kul­tu­rze i akwa­kul­tu­ra 7.1. Wstęp 7.2. Zwie­rzę­ta ze stre­fy I 7.3. Sys­te­my cho­wu dro­biu 7.4. Sys­te­my cho­wu świń 7.5. Kozy 7.6. Upra­wy pastwi­sko­we i duże sys­te­my pro­duk­cji pasz dla zwie­rząt 7.7. Akwa­kul­tu­ra i tere­ny pod­mo­kłe 7.8. Biblio­gra­fia i dodat­ko­wa literatura
8. Stra­te­gie miej­skie i wspól­no­to­we 8.1. Upra­wa żyw­no­ści w mia­stach 8.2. Pro­jek­to­wa­ne obsza­ry pod­miej­skie (osiedla–wioski) 8.3. Wspól­no­to­wy recy­kling odpa­dów 8.4. Wspól­no­to­wa upra­wa zie­mi 8.5. Eko­no­mia we wspól­no­tach 8.6. Etycz­na inwe­sty­cja 8.7. Wspól­no­ta per­ma­kul­tu­ro­wa 8.8. Biblio­gra­fia i dodat­ko­wa literatura
Doda­tek A: Wybra­ne, uży­tecz­ne w per­ma­kul­tu­rze rośliny
Doda­tek B: Lista gatun­ków z podzia­łem na przy­dat­ne kategorie
Doda­tek C: Pol­ski i łaciń­ski spis nazw roślin
Doda­tek D: Słow­nik pojęć
Doda­tek E: Dwa per­ma­kul­tu­ro­we projekty
 Noty biograficzne
 O wydawnictwach
 Indeks


OPINIE CZYTELNICZEKCZYTELNIKÓW

To jest naj­lep­sza książ­ka spo­śród pod­ręcz­ni­ków, jaką prze­czy­ta­łam od cza­sów stu­diów, a może kie­dy­kol­wiek. Poucza­ją­ca i instruk­ta­żo­wa, wyja­śnia­ją­ca w pro­sty spo­sób kon­cep­cje i spo­so­by wdra­ża­nia per­ma­kul­tu­ry w wie­lu róż­nych sytu­acjach. Ta książ­ka zain­spi­ro­wa­ła mnie do posze­rze­nia wie­dzy w dzie­dzi­nie per­ma­kul­tu­ry. Jestem bar­dzo wdzięcz­na za to, cze­go się dzię­ki niej nauczy­łam i co mogę teraz sku­tecz­nie reali­zo­wać! Tes­sa

Sądząc, że „Wpro­wa­dze­nie do Per­ma­kul­tu­ry” jest w rze­czy­wi­sto­ści zbio­rem arty­ku­łów i skryp­tów sta­no­wią­cych pod­sta­wę kur­su per­ma­kul­tu­ry pro­wa­dzo­ne­go przez Bil­la Mol­li­so­na w 1981 roku, pomy­śla­łem, że wystar­czy tę książ­kę przej­rzeć.. Ależ się pomy­li­łem! Ten pod­ręcz­nik jest pełen inspi­ru­ją­cych pomy­słów, któ­re spra­wia­ją że napraw­dę mamy ocho­tę spró­bo­wać reali­za­cji. Mol­li­son jest geniu­szem. David Koblos

Pró­bo­wa­łam prze­czy­tać tę książ­kę, kie­dy po raz pierw­szy zetknę­łam się z per­ma­kul­tu­rą. Wte­dy poczu­łam się przy­tło­czo­na jej tre­ścią i doło­ży­łam na pół­kę. Się­gnę­łam po nią póź­niej, gdy mia­łam już na kon­cie tro­chę prak­tycz­nych doświad­czeń oraz wię­cej roz­mów na temat z inny­mi doświad­czo­ny­mi w per­ma­kul­tu­rze, i dopie­ro wte­dy napraw­dę ją doce­ni­łam (i zro­zu­mia­łam). Mimo, że ma to być wpro­wa­dze­nie, zale­cam prze­czy­ta­nie jej po zapo­zna­niu się z inny­mi auto­ry­te­ta­mi per­ma­kul­tu­ry i być może po prze­czy­ta­niu Ogro­du Gai Toby Hemen­waya, któ­ry moim zda­niem jest znacz­nie bar­dziej przy­stęp­ny na począ­tek. Jena Buc­kwell

Intro­duc­tion to Per­ma­cul­tu­re w nie­sa­mo­wi­ty bo wyjąt­ko­wo tech­nicz­ny spo­sób pozwa­la spoj­rzeć na nasze rela­cje z zie­mią. Obej­mu­je on widok na funk­cję każ­de­go budyn­ku, każ­de­go skraw­ka tere­nu pod wypo­czy­nek, zago­nu pod upra­wę, każ­de­go kawał­ka lasu czy łąki, za któ­re możesz być odpowiedzialna/y, i zoba­czyć zara­zem jak te wszyst­kie kawał­ki do sie­bie pasu­ją. Książ­ka jest bar­dzo obszer­na i zde­cy­do­wa­nie posze­rzy­ła moją per­spek­ty­wę podej­ścia do tego, z czym będę pra­co­wać. War­to poszu­kać wła­snej zie­mi, cho­ciaż rady zawar­te moż­na sto­so­wać na każ­dym nie­waż­ne jak małym podwór­ku i ogród­ku – wizja jest wystar­cza­ją­co ela­stycz­na, odpo­wied­nia dla arów i hek­ta­rów. Che­ryl

Porad­nik jak wcho­dzić w inte­rak­cje i orga­ni­zo­wać wszyst­kie skład­ni­ki zie­mi (gle­ba, wiatr, świa­tło, stok, roślin­ność, woda) w zło­żo­ne, pozy­tyw­ne sprzę­że­nia zwrot­ne, inte­rak­tyw­ne cykle i stre­fy. PRAGMATYCZNIE. Sfor­mu­ło­wa­ne przez ojca idei Bil­la Mollisona..
 Przej­rzy­sta, mądra książ­ka do prze­czy­ta­nia przez wszyst­kich myślą­cych poważ­nie o zrów­no­wa­żo­nym życiu i zain­te­re­so­wa­nych meto­da­mi eko­lo­gicz­ne­go gospo­da­ro­wa­nia z ele­men­ta­mi sur­wi­wa­lu. K Luglia­ni


AUTORZY:
Reny Mia Slay i Bill Mollison

Bill Mol­li­son (1928–2016) pre­kur­sor i współ­twór­ca per­ma­kul­tu­ry; uro­dził się w małej rybac­kiej wio­sce Stan­ley w Tasma­nii. Gdy miał 15 lat, porzu­cił naukę w szko­le, by pomóc rodzi­nie w pro­wa­dze­niu pie­kar­ni. Nie­dłu­go potem został ryba­kiem łowią­cym reki­ny, póź­niej pra­co­wał jako leśni­czy, mły­narz, tra­per i przy­rod­nik. W 1954 roku zaczął pra­cę w Oddzia­le Badań nad Fau­ną i Flo­rą Orga­ni­za­cji Badań Nauko­wych i Prze­my­sło­wych Wspól­no­ty Naro­dów (Com­mon­we­alth Scien­ti­fic and Indu­strial Rese­arch Orga­ni­sa­tion, CSIRO) i przez następ­ne dzie­więć lat, jako star­szy urzęd­nik ds. tech­nicz­nych, pro­wa­dził bada­nia nad sta­nem rol­nic­twa i lasów odle­głych czę­ści Austra­lii. W 1963 roku peł­nił obo­wiąz­ki kusto­sza Muzeum Tasma­nii, po czym wró­cił do pra­cy w tere­nie jako czło­nek Komi­sji ds. Rybo­łów­stwa Śród­lą­do­we­go, w któ­rej zaj­mo­wał się bada­niem nad ujścia­mi rzek i fau­ną dróg wodnych.

W 1966 roku wró­cił do for­mal­nej edu­ka­cji, jed­no­cze­śnie utrzy­mu­jąc się z naj­róż­niej­szych doryw­czych zajęć: poga­nia­cza bydła, bram­ka­rza na zaba­wach tanecz­nych, poła­wia­cza reki­nów i nauczy­cie­la w eks­klu­zyw­nych szko­łach dla dziew­cząt. Stu­dio­wał m.in. bio­ge­ogra­fię i psy­cho­lo­gię spo­łecz­ną, a po uzy­ska­niu dyplo­mu został wykła­dow­cą stu­diów dok­to­ranc­kich na Uni­wer­sy­te­cie Tasmań­skim na kie­run­ku ochro­na śro­do­wi­ska, a głów­nym obsza­rem jego zain­te­re­so­wań w tym cza­sie było oddzia­ły­wa­nie śro­do­wi­ska na zacho­wa­nia popu­la­cji krę­gow­ców. Na uczel­ni tej pro­wa­dził opra­co­wa­ny przez sie­bie kurs, w któ­rym łączył osią­gnię­cia psy­cho­lo­gii stre­su z wie­dzą na temat funk­cjo­no­wa­nia ukła­du hor­mo­nal­ne­go. W 1974 roku wspól­nie z Davi­dem Holm­gre­nem, wów­czas stu­den­tem tego uni­wer­sy­te­tu, opra­co­wał kon­cep­cję per­ma­kul­tu­ry, któ­ra sta­ła się pod­sta­wą ich książ­ki Per­ma­cul­tu­re One.

Porzu­ciw­szy karie­rę aka­de­mic­ką, Mol­li­son zało­żył w 1978 roku Insty­tut Per­ma­kul­tu­ry i wydaw­nic­two Taga­ri Publi­ca­tions, by cał­ko­wi­cie poświę­cić się pro­pa­go­wa­niu zasad i stra­te­gii per­ma­kul­tu­ry na świe­cie. Swo­ją wie­dzę prze­ka­zał tysiąc­om stu­den­tów, pro­jek­to­wał, zakła­dał i finan­so­wał nie­zli­czo­ną licz­bę pro­jek­tów, wspól­not i insty­tu­tów na wszyst­kich kon­ty­nen­tach. Na mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cjach poświę­co­nych zrów­no­wa­żo­ne­mu roz­wo­jo­wi czę­sto wygła­szał prze­mó­wie­nia pro­gra­mo­we. Napi­sał wie­le arty­ku­łów, pro­gra­mów, rapor­tów i zale­ceń doty­czą­cych pro­jek­tów gospo­darstw, sku­pisk miej­skich i funk­cjo­no­wa­nia insty­tu­cji pań­stwo­wych. Jest lau­re­atem licz­nych nagród, takich jak:
 ● Ste­ward of Susta­ina­ble Agri­cul­tu­re, USA, 1966,
 ● The Bank­sia Envi­ron­men­tal Award Austra­lia, 1994, przy­zna­na za pro­mo­wa­nie zrów­no­wa­żo­nych sys­te­mów na świecie,
 ● Out­stan­ding Austra­lian Achie­ver Award, 1993,
 ● Vavi­lov Medal, Moskwa, 1991, medal Rosyj­skiej Aka­de­mii Nauk Rol­ni­czych za wkład w roz­wój rol­nic­twa zrów­no­wa­żo­ne­go i sys­te­mów wspólnotowych,
 ● hono­ro­we człon­ko­stwo Rosyj­skiej Aka­de­mii Nauk Rol­ni­czych, 1991, wyróż­nie­nie przy­zna­ne jako pierw­sze­mu obcokrajowcowi,
 ● Reco­no­ci­mien­to, Mek­syk, 1989, nagro­da przy­zna­na przez guber­na­to­ra sta­nu Sono­ra za pra­cę z bied­ny­mi rol­ni­ka­mi z obsza­rów wiej­skich i podmiejskich,
 ● Hono­ra­ry Fel­low of the Schu­ma­cher Socie­ty, Sur­rey, Wiel­ka Bry­ta­nia, 1989,
 ● Tree Tax Award, Holan­dia, 1988,
 ● Right Live­li­ho­od Award, 1981, nagro­da przy­zna­wa­na oso­bom, któ­re opra­co­wa­ły prak­tycz­ne i wzor­co­we roz­wią­za­nia powszech­nych pro­ble­mów spo­łecz­nych i śro­do­wi­sko­wych (nazy­wa­na alter­na­tyw­ną Nagro­dą Nobla).


Pod koniec lat dzie­więć­dzie­sią­tych Mol­li­son wyco­fał się z aktyw­no­ści dydak­tycz­nej, jed­nak do póź­ne­go wie­ku podró­żo­wał po świe­cie, pro­pa­gu­jąc swo­ją teo­rię zrów­no­wa­żo­nych sys­te­mów. Ostat­nie lata życia spę­dził w rodzin­nej Tasma­nii. Zmarł w wie­ku 88 lat.

Reny Mia Slay uczen­ni­ca i wie­lo­let­nia współ­pra­cow­ni­ca Bil­la Mol­li­so­na; wycho­wa­ła się na Wyspach Kana­ryj­skich. Jej ociec był nauczy­cie­lem i wła­ści­cie­lem gospo­dar­stwa warzyw­ne­go. Prze­pro­wa­dzi­ła się do Sta­nów Zjed­no­czo­nych, by tam roz­po­cząć stu­dia i we wcze­snych lat sie­dem­dzie­sią­tych zaan­ga­żo­wać się w ruch z powro­tem ku zie­mi (back to the land). Jest współ­au­tor­ką Home­ste­aders Hand­bo­ok, któ­ra pra­co­wa­ła sezo­no­wo w jed­nym z pierw­szych gospo­darstw eko­lo­gicz­nych z Kalifornii.

Po poby­cie zawo­do­wym w Mek­sy­ku tra­fi­ła do The Faral­lo­nes Insi­tu­te, któ­ry był pio­nier­skim ośrod­kiem dydak­tycz­nym i badaw­czym w dzie­dzi­nie tzw. odpo­wied­nich tech­no­lo­gii (appro­pria­te tech­no­lo­gy) i zrów­no­wa­żo­ne­go pro­jek­to­wa­nia. Była jed­no­cze­śnie kie­row­nicz­ką biu­ra, orga­ni­za­tor­ką warsz­ta­tów, prze­wod­nicz­ką wycie­czek i prak­ty­kant­ką w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia tere­nów upraw­nych (edi­ble land­sca­ping). Zain­spi­ro­wa­na teo­rią par­ma­kul­tu­ry prze­pro­wa­dzi­ła się do Tasma­nii i zosta­ła „zagra­nicz­ną przed­sta­wi­ciel­ką” Bil­la Mol­li­so­na i orga­ni­za­tor­ką jego wyjaz­dów do Euro­py, Nowej Zelan­dii, Sta­nów Zjed­no­czo­nych i Nepa­lu, a tak­że objaz­dów po Austra­lii. Do 1998 Reny Slay kie­ro­wa­ła wydaw­nic­twem Taga­ri Publi­ca­tions. Przez wie­le lat ści­śle współ­pra­co­wa­ła z Bil­lem Mol­li­so­nem nad wyda­niem ksią­żek o per­ma­kul­tu­rze. Reny Mia Slay reali­zo­wa­ła się rów­nież w sztu­ce jako artyst­ka o usta­lo­nej renomie.


PRZEDSPRZEDAŻ PODRĘCZNIKA
Kupu­jąc książ­kę w przed­sprze­da­ży poma­gasz ją wydać! Publi­ka­cja i wysył­ka pla­no­wa­ne na prze­ło­mie roku 19/20.. W tej chwi­li pra­cu­je­my nad tłu­ma­cze­niem, mamy już pro­jekt okład­ki (patrz niżej) oraz oczy­wi­ście zagwa­ran­to­wa­ne pra­wa do publi­ka­cji w języ­ku pol­skim, pod­pi­sa­ną umo­wę i wpła­co­ną zalicz­kę.. Tym­cza­sem zbie­ra­my kasę na opła­ce­nie resz­ty licen­cji, a następ­nie (w kolej­no­ści reali­za­cji): pra­cy tłu­ma­cza 3)↓, pra­cy kon­sul­tan­ta 4)↓ oraz korek­to­ra 5)↓, zbie­ra­my rów­nież na opła­ce­nie pra­cy gra­ficz­ki 6)↓ oraz pra­cy przy skła­dzie 7)↓, rzecz jasna naj­więk­szym kosz­tem publi­ka­cji jest druk.. (patrz sza­co­wa­ne kosz­ty wyda­nia).

Pro­po­nu­je­my dwie opcje ceno­we:   (dla­cze­go tyle?)

 • cena ze wspar­ciem wyda­nia: 90 zł  8)↓
  (nazwi­ska osób, któ­re kupią książ­kę w okre­sie przed­sprze­da­ży 9)↓ znaj­dą się na stro­nie pamiąt­ko­wej zaraz po tytu­ło­wej dedy­ko­wa­nej zacne­mu gro­nu wspie­ra­ją­ce­mu roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce w „trwal­szej niż ze spi­żu” podzię­ce i gra­ty­fi­ka­cji za pomoc w wyda­niu książki)

  przejdź do kio­sku i kup książ­kę w przedsprzedaży

 • cena pod­sta­wo­wa: 60 zł
  (zwy­kła cena, bez wpi­su nazwi­ska do książki..
  Zachę­ca­my do pierw­szej opcji wspie­ra­ją­cej – oka­zja, by zna­leźć się w pod­ręcz­ni­ku na stro­nie dedy­ko­wa­nej w zacnym gro­nie już się nie powtó­rzy! ..ale jeśli nie masz kasy, możesz oczy­wi­ście sko­rzy­stać z tej opcji i dostać książ­kę w cenie podstawowej).

  przejdź do kio­sku i kup książ­kę w przedsprzedażyNazwi­ska osób, któ­re kupią książ­kę w przed­sprze­da­ży za 90 zł (cena ze wspar­ciem) znaj­dą się w książ­ce na spe­cjal­nej stro­nie, zaraz po tytu­ło­wej, dedy­ko­wa­nej zacne­mu gronu :-)

DEDYKOWANA GRUPA WSPARCIA:
(zacne gro­no pol­skich Per­ma­kul­tu­ry­stek i Permakulturystów!:))

• Joan­na Wenska
• Kata­rzy­na Soło­wiej Rutkowska
Sie­dli­sko Per­ma­kul­tu­ry Zdrojewo
• Andrzej Górz
• Jacek Winc­kie­wicz – Tru­skaw­ko­we Pola
• Agniesz­ka Rafał Pin­del – Sie­dli­sko Per­ma­kul­tu­ro­we Dzi­kie Pola Kaleń
• Moni­ka Gawron
• Krzysz­tof Makowski
• Ane­ta Golus
• Mar­ta Mił­kow­ska – Far­ma Martynika
• Maria Przyszychowska
• Anna Polaniecka
• Joan­na i Marek Jacel – Dom na Wschodzie
• Andrzej Orzoł
• Woj­tek Kotliński
• Jola Hyt­kow­ska – Zagro­da Ławecz­ki Lanckorona
• Ewa i Rafał Janik
• Mag­da Arek Mar­cel Stręk
• Kamil Piątek
• Agniesz­ka Chmu­ra – Who Else
• Mar­ce­li­na Harem­za – Ogro­do­wa Alternatywa
• Justy­na Zaczek & Michał Uli­kow­ski – Chro­śni­ca 30
• Kaje­tan Krztoń
• Kata­rzy­na Czekalska
• Maciej Olchowik
• Kata­rzy­na Pac-Raszew­ska – Przed­szko­le Świe­tlik Montessori
• Dariusz Pio­trow­ski – ECOXPRESS
• Jakub F. – Jeden Ar Zdrowia
• Artur Moś – San­gha Dogen Zenji
• Kata­rzy­na Kiełbiowska
• Bar­tosz Chlebowski
• Michał Sanecki
• Tomasz Badura
• Darek Szpak
• Mar­ty­na Laskowska
• Piotr Marek – PM For­ge LTD
• Piotr Stachura
• Ali­cja Cykowska
• Doro­ta Oriol
• Anna Traut-Seliga
• Jacek Piotrowski
• Kasia Backiel
• Alek­san­dra Kos – Cen­trum Makro­bio­tycz­ne Akama
• Sła­wo­mi­ra Ruta
• Iwo­na i Andrzej Bryndza
• Anna Uszyńska
• Paweł Szymczak
• Mar­cin Lipnicki
• Dariusz Lech – LDstu­dio
• Ani­ta Swo­bo­da – Swo­bo­da
• Mag­da­le­na Baj­tlik – www.zdrowie.je
• Joan­na Bernacka
• Krzysz­tof Buchwald
• Krzysz­tof Burzmiński
• Krzysz­tof Landsberg
• Mał­go­rza­ta Łuczywo
• Marek Peda
• Agniesz­ka Maciejewska
• Tomasz Strzałkowski
• Eli­za Gir­guś – Ely­Pro­ject
• Bar­tosz Pod­gór­ski – www. glashaus.pl
• Doro­ta Drozdek
• Miko­łaj Podlaszewski
• Ser­hij Petryczenko
• Mar­le­na Saks-Miłosz
• Agniesz­ka Golińska
• Anna i Jan Lazar
• Mał­go­rza­ta Piechura
• Woj­ciech Zieliński
• Mał­go­rza­ta Wit­czak – Kom­po­stel­la
• Ewa Niernsee
• Syl­wia Sar­nec­ka Konarska
• Sara i Emin Gürcan
• Mate­usz Nowak
• Gra­ży­na Wesołowska
• Gosia Mul­tan i Jacek Dajda
• Anna Brzezińska-Hemperek
• Kasia Wal­czak – kozadomowa.pl
• Mał­go­rza­ta Gutowska-Adamczyk
• Maciej Adamczyk
• Łukasz Buj­now­ski – Raw­Plan­ta
• Ludwik Bracz­ko – Pasi­ko­nik
• Daniel Fra­ni­kow­ski – Pasie­ka Aniołki
• Mar­ta Pisarek
• Kry­stian Stem­pek – Per­ma­kul­tu­ra Chocianów
• Alek­san­dra Kostyra
• Roma­na Elmer
• Kata­rzy­na Olkowska
• Olga Pająk
• Michał Knychalski
• Ray­OfWorld- www.rayofworld.com
• Mariusz Cielenkiewicz
• Bar­ba­ra Chro­now­ska-Cho­le­wa – www.slonecznybalkon.pl
• Mar­ta i Lesław Paździorowie
• Andże­li­ka Zachara-Stachecka
• Lucy­na Meyer
• Piotr Macieja
• Łukasz Pala
• Lau­ra Piotrowska
• Mag­da­le­na Gór­ska – eKo­da­ma Architektura
• Dariusz Fenikowski
• Mar­ta Krukowska
• Bar­tosz Olesiński
• Ali­cja Mazur
• Filip Pod­win­ski – www.dolinaharmonii.pl
• Wan­da Kania z rodzicami
• Michał Bie­niek – smakesencjaharmonia.pl
• Aga­ta Pawlik
• Elż­bie­ta Drozdowska
• Marek Kamiński
• Lena Lewandowska
• Sto­wa­rzy­sze­nie War­to­ścio­wa Książka
• Joan­na Ornowska
• Prze­my­sław Jarocki
• Joan­na Pustelny
• Józe­fa Sury
• Mariusz Szymański
• Krzysz­tof Knapczyk
• Miro­sław Jakoniuk
• Prze­my­sław Suberlak
• Patry­cja Woźniak
• Kac­per Puchal­ski – uprawiaj.pl
• Łukasz Sady
• Doro­ta Kuczewska
• Joan­na Sym­ko – Sym­ko­gród
• Mag­da­le­na Dem­bow­ska – Bio­lo­gi­ka
• Moni­ka Czajka
• Jakub Morisson
• Joan­na Egit-Pużyńska
• Michał Kogut – Wide­oBlog KoguciaLaczka.pl
• Wan­da Szafrańska
• Jakub Tyra­ła – Raw Retre­ats Polska
• Moni­ka Szpyra
• Andrzej Kowalczuk
• Łukasz Dyląg
• Maria Wanat
• Marian­na Mysiorska
• Elż­bie­ta Wróblewska
• Mar­ty­na Laskowska
• Tomasz Musioł
• Łukasz Butkiewicz
• Kata­rzy­na Galla
• Doro­ta Kobierowska-Dębiec
• Zbi­gniew Lis – www.nightfox.pl
• Bar­ba­ra Kali­now­ska – Sto­wa­rzy­sze­nie WIOSNA
• Justy­na Hala­ma – Natu­ra­li­ca
• Dariusz Fijał­kow­ski – Pra­cow­nia Natu­ry Krupy
• Ewe­li­na Królicka
• Tere­sa Toczy­dłow­ska-Bań­kow­ska – ANTER Cen­trum Tera­pii i Edukacji
• Anna Ogonowska
• Joan­na Świerczyńska
• Łukasz Szy­dłak – www.zielonyblok.pl
• Mał­go­rza­ta Staniszewska
• Krzysz­tof Sztukowski
• Pau­la Buczyńska
• Mariusz Rusinek
• Mate­usz Krzewiński
• Grze­gorz Kamyk
• Modest Reszewicz
• Kata­rzy­na Grze­sik – Pod bza­mi
• Beata Kap
• Edy­ta Tracz-Fior
• Agniesz­ka Klu­za – Bała­gan Artystyczny
• Elż­bie­ta Kohut
• Rena­ta Kutyna
• Patry­cja Dziewolska
• Mag­da­le­na Kle­in – Eco Arte­mi­sja
• Elż­bie­ta Fojut-Gajewska
• Anel Ramić – Zeml­ja­ni
• Mar­cin Krze­szew­ski – Kal­pa­pāda
• Gabrie­la Moraw­ska – Sto­wa­rzy­sze­nie Milinda
• Marek Błażytko
• Mag­da­le­na Goworek
• Artur Kurek – www.mate.pl
• Mariusz Jankowski
• Agniesz­ka Zdu­nek – Jestem Zie­lo­na
• Mate­usz Terlikowski
• Doro­ta Kle­pac­ka-Suli­ma i Maciek Suli­ma Podlasie
• Łukasz Rachwał
• Woj­ciech Kraw­czyń­ski – Eko­lo­gicz­ne Gospo­dar­stwo Agro­tu­ry­sty­ka W Lesie
• Elż­bie­ta Szymaniak-Śliwa
• Nata­lia Sta­rzyk – Zwor­na Chata
• Żane­ta Geltz – HIPOALERGICZNI
• Jerzy Barycki
• Sła­wo­mir Pełkowski
• Miłosz Więckowski
• Jakub Eichelberger
• Maciej Wój­cik – Sto­wa­rzy­sze­nie Earthshiplife
• Elż­bie­ta Grzegorczyk
• Anna Zysk
• Juliusz Humienny
• Asia Pietruszka
• Daniel Chrząstek
• Domi­nik Kuczewski
• Bar­ba­ra Cio­sek – Bar­bio Chaszcze
• Justy­na Zajączkowska
• Ewa Wojciechowska
• Mariusz Olesiejuk
• Michał Werner
• Anna Książkiewicz-Bryła
• Agniesz­ka Jedlina
• Marian­na Bandych
• Arka­diusz Kociemba
• Kata­rzy­na Wrona
• Win­cen­ty Strutyński
• Karo­li­na Wysocka
• Nata­lia Szczęch
• Julia Kopycka
• Grze­gorz Kamyk
• Ali­cja Kowalska
• Ali­cja Krzewicka
• Tomasz Biskupski
• Paweł Spisak
• Ostap i Krzysz­tof Nożakowie
• Wie­sła­wa Kute­ra Nowak
• Anna Ślipiec
• Maria Czyżycka
• Ire­ne­usz Hendel
• Ola Juraszczyk
• Janek Juraszczyk
• Piotr Wielczyk
• Elwi­ra Swo­bo­da – Sie­dli­sko Swoboda
• Tomasz Głodek
• Syl­wia Gołdyn
• Syl­wia i Mie­czy­sław Łabędz­cy – Lawen­do­wa Barć pod Lasem
• Maciek Koterba
• Mał­go­rza­ta Stanowska
• Elż­bie­ta Gacek
• Piotr Mikucki
• Mar­ce­li Maniak
• Robert Stykowski
• Jakub Fry­drych – „Dobra Zie­mia” Tylin
• Nata­lia Zajdel
• Han­na Ozga
• Kata­rzy­na i Edga­ras Leichteris
• Agniesz­ka Mar­kiel & Prze­my­sław Gor­tat – Dom pod Macie­rzan­ko­wym Wzgórzem
• Mał­go­rza­ta Paszko
• Karo­li­na Kocięda
• Ariel Klo­skow­ski & Justy­na Woszczyk
• Wie­sław Bury
• Elż­bie­ta Zimnicka
• Bar­ba­ra Nocuń
• Edy­ta Wójcik
• Beata i Jacek Świątek
• Maciej Dyżewski
• Agniesz­ka Szymkowiak
• Anna Kraszewska
• Łukasz Nowak – Nowespojrzenie.pl
• Michał Styn
• Kama & Tomek Wietrzyk
• Krzysz­tof Łukasiak
• Michał i Justy­na Czyż
• Michał Łukow­ski – Pra­cow­nia Wspar­cia Tech­nicz­ne­go PANTALAR
• Boże­na Bartoś
• Mar­ta Jacaszek
• Artur Łoskot – Pra­cow­nia Zie­lo­ny Łoskot / Ślą­ska Fun­da­cja Permakultury
• Jędrzej Fiett
• Moni­ka Górska
• Mał­go­rza­ta Zię­tar­ska – GREEN MANAGEMENT
• Mie­czy­sław Maliński
• Igor Bokun – Aka­de­mia Przy­ziem­nych Umiejętności
• Nata­lia Szpakowska
• Joan­na Wojt­ko – Sza­fa z Książkami
• Syl­wia Siemienowicz
• Karo­li­na Jarońska
• Mag­da Barczyk
• Andrzej Burysz
• Bar­ba­ra Gawrońska-Cebulak
• Grze­gorz Sosa
• Hubert Zdunek
• Nata­lia Mar­tin – Boska Psz­czo­ła / www.boskapszczola.pl
• Rena­ta Rumia­now­ska – Rena­to­we Izby
• Mar­ty­na Próchniak
• Jakub Michalik
• Waw­rzy­niec Zięba
• Anna Kucharska
• Jerzy Jankowski
• Gabrie­la Kornet
• Danu­ta Nowak – Dom Spo­tkań Twór­czych „Pta­sia Dolina”
• Jakub Zwoliński
• Mar­cin Majew­ski i Mag­da­le­na Majew­ska-Celi z Dziećmi
• Mate­usz Cyra­nik – Tru­skaw­ko­we Pola
• Robert Wieczorek
• Mag­da­le­na Kosinska
• Moni­ka Kędzia
• Aga­ta Kopka
• Iza­be­la Winsz­tal – Fir­ma AmRest – Grun­waldz­ki Center
• Joan­na Borkowska-Kot
• Anna Anioła
• Mag­da­le­na Bardeli
• Seba­stian Krajewski
• Lukasz Grabowski
• Mał­go­rza­ta Feder-Żukowska
• Adam Poloczek
• Doro­ta Dyło
• Kata­rzy­na Dyło
• Leszek Gasiński
• Klau­dia Kosiorek
• Mag­da­le­na Dzieniesiewicz
• Ali­na i Kry­stian Palichleb
• Michał Brózda
• Małe ręce
• Tomasz Dudzik
• Krzysz­tof Czaplicki
• Ewa Klimaszewska
• Anna Zagała
• Piotr Micygiewicz
• Jan Bednarski
• Jola i Leszek Mroczyńscy
• Doro­ta Jaku­bow­ska i Maciej Mroczyński
• Wie­sław Mądry
• Żane­ta Knibba
• Tomasz Malczyk
• Ewa i Domi­nik Librowscy
• Remi­giusz Pankiewicz
• Doro­ta Kawęcka
• Mak­sy­mi­lian Fojtuch
• Mał­go­rza­ta Mysz­kow­ska – Skład Towa­rów Wiej­skich w Habdzinie
• Anna Gaya Nidzgorska
• Klau­dia i Mar­cin Tabała
• Joan­na Muniowska
• Robert Warykiewicz
• Emi­lia Socha
• Edy­ta Konopka
• Urszu­la Lisicka
• Aga­ta Sidz
• Ire­na Węglarzy
• Alek­san­dra Wróż
• Edy­ta Szymanska
• Kata­rzy­na Kaminska
• Mag­da i Syl­wek Świ­der­scy – Mali­nów­ka
• Ali­cja i Woj­tek – Nova­kóf­ka
• Aga­ta Winkowska
• Krzysz­tof Nasternak
• Dariusz Śmiechowski
• Leszek Mzyk
• Łukasz Wróbel
• Marek Pamuła
• Iza­be­la Napiecek
• Apo­li­na­ry Żuchowicz
• Aga­ta Gac­kow­ska i Maria Kipek – Jun­gle draft
• Bar­ba­ra Kapica
• Marek Nowic­ki – Wierz­bo­we Ranczo
• Domin­ka Parzniewska
• Elż­bie­ta Wołoszyńska-Wiśniewska
• Mag­da­le­na Chałupka
• Kami­la Konsek
• Tere­sa Lan­ge – rezerwatkolorow.pl
• Ewa Czap – Miesz­kaj Naturalnie
• Kami­la Pawel­ska – Rebel Gar­den
• Anna Buncler
• Marian­na Jolowicz
• Daria i Tomasz Andrzej­czak – www.w21w.pl
• Tere­sa i Mie­czy­sław Krawczyk
• Inez i Blan­ka Borys – www.edukacjadomowa.org
• Krzysz­tof Zabierowski
• Dariusz Kusz
• Elż­bie­ta Iwanejko-Boniszewska
• Ire­na Woź­niak – Pasie­ka Darz Ul


  Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych w bazie Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODOpoli­ty­ką pry­wat­no­ści.

  ..

  Refe­ren­ces
  1 kolej­ne­go po Ogro­dzie Gai Toby Hemenwaya
  2 Cicha rewo­lu­cja – wywiad z Bil­lem Mollisonem
  3 książ­kę tłu­ma­czy Robert Mitoraj
  4 tekst kon­sul­tu­je Woj­ciech Górny
  5 książ­kę kory­gu­je Bar­tosz Szpojda
  6 okład­kę pro­jek­tu­je Pau­li­na Zie­lo­na, autor­ka uda­nej i chwa­lo­nej okład­ki Ogro­du Gai
  7 nad skła­dem czu­wa Pame­la Rudnik
  8 opcja kup­na ze wspar­ciem zamknię­ta 22 grud­nia – książ­ka idzie do druku
  9 listę wspar­cia zamy­ka­my tuż przed zło­że­niem książ­ki do druku..

  Komentarze

  1. DLACZEGO PROPONUJEMY TAKĄ CENĘ?
   DLACZEGO KSIĄŻKA NIE JEST TAŃSZA

   1. zale­ży nam na naj­wyż­szej jako­ści wyda­nia na papie­rze eko­lo­gicz­nym (nie­po­cho­dzą­cym z wycinki).

   2. bio­rąc pod uwa­gę kosz­ty wyda­nia (patrz niżej), aby nasz pro­jekt udo­stęp­nie­nia Intro­duc­tion to Per­ma­cul­tu­re po pol­sku zamknął się bez strat, przy cenie pod­sta­wo­wej 60 zł, nale­ży sprze­dać 550 ksią­żek. Jeśli cena była­by niż­sza np. 50 zł, wte­dy ilość egzem­pla­rzy do sprze­da­nia rośnie do 660.. – zwa­żyw­szy „niszo­wość” śro­do­wi­ska per­ma w Pol­sce jest to nie­ma­łe wyzwa­nie. Kupu­jąc książ­kę ze wspar­ciem, obni­żasz nam nie­co poprzeczkę ;-)

   3. cena pod­sta­wo­wa 60 zł za książ­kę dobrze wyda­ną i war­to­ścio­wą, z ogrom­ną ilo­ścią wie­dzy i wska­zó­wek (220 stron), za pod­ręcz­nik, do któ­re­go będzie­my czę­sto się­gać (i do któ­re­go wyda­nia się przy­ło­ży­li­śmy: 90 zł) to nie jest dużo :-)

  2. BONUS DLA GRUPY WSPARCIA WYDAWNICTWA
   Oso­by, któ­re kupi­ły książ­kę Ogród Gai ze wspar­ciem i zna­la­zły się w zacnym gro­nie Ogrod­ni­czek i Ogrod­ni­ków, otrzy­ma­ją mailem (na adres, jaki został poda­ny przy zama­wia­niu pod­ręcz­ni­ka) kod raba­to­wy war­to­ści 10 zł na zakup Wpro­wa­dze­nia do per­ma­kul­tu­ry jako podzię­ko­wa­nie i zachę­tę do dal­sze­go wspie­ra­nia nasze­go per­ma­kul­tu­ro­we­go wydawnictwa.

  3. KOSZTY WYDANIA 2000 egz.
   (dnia 30 grud­nia 2019)

   licen­cja: 5500 zł (2000 AUD)
   tłu­ma­cze­nie: 8000 zł
   kon­sul­ta­cja: 2000 zł
   korek­ta: 700 zł
   skład i przy­go­to­wa­nie do dru­ku: 3000 zł
   okład­ka: 1500 zł
   druk, okład­ka ze skrzy­deł­ka­mi i wewnętrz­nym zadru­kiem: 28000 zł

   _____________
   razem: 48 700 zł

  4. STOPKA REDAKCYJNA
   _________________________________________________
   tytuł ory­gi­na­łu: Intro­duc­tion to Permaculture
   tłu­ma­cze­nie: Robert Mito­raj
   opra­co­wa­nie i redak­cja tek­stu: Ben­ja­min Lazar
   kon­sul­ta­cja mery­to­rycz­na: Woj­ciech Górny
   korek­ta: Bar­tosz Szpojda
   pro­jekt okład­ki: Pau­li­na Zielona
   skład: Pame­la Rudnik

  Leave a Reply