Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wydarzenie Views Navigation

Czerwiec 2019

Seria Warsztatów Projektowania Permakulturowego Siedliska

6 czerw­ca11 listo­pa­da
Pol­ska, wybra­ne sie­dli­ska na tere­nie całe­go kra­ju

Nowa seria objaz­do­wych czte­ro­dnio­wych warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go sie­dli­ska (eko­sys­te­mu gospo­dar­stwa), z uwzględ­nie­niem wymia­ru spo­łecz­no­ścio­we­go — holi­stycz­ne nauko­wo-filo­zo­ficz­ne podej­ście w myśl teo­rii Gai i głę­bo­kiej eko­lo­gii, z wyko­rzy­sta­niem meto­dy Dra­gon Dre­aming, zasad pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go i ćwi­czeń Ani­ma­te Earth.. :-)  Wszyst­ko o warsz­ta­tach:  https://permakultura.edu.pl/warsztaty-projektowania-2019/

Dowiedz się wię­cej »

Październik 2019

Agro-Perma-Lab

18 paź­dzier­ni­ka28 paź­dzier­ni­ka
Eko­lo­gicz­ny Uni­wer­sy­tet Ludo­wy, Grzy­bów

10-dnio­we szko­le­nie liderów/ek, edukatorów/ek i aktywistów/ek agro­eko­lo­gii i per­ma­kul­tu­ry; wię­cej infor­ma­cji na stro­nie pod lin­kiem.

Dowiedz się wię­cej »

Styczeń 2020

Webinarowy Kurs Permakultury

08. 01. 202005. 02. 2020
Inter­net, plat­for­ma Zoom

Seria pię­ciu webi­na­rów o per­ma­kul­tu­rze. Spo­tka­nia co tydzień w inter­ne­cie na plat­for­mie Zoom. Część pierw­sza nowej serii pt.: STREFY PERMAKULTURY. Reje­stra­cja i wszyst­ko o webi­na­rach na stro­nie: https://permakultura.edu.pl/webinary19/

Dowiedz się wię­cej »
+ Export Events


Zobacz: ARCHIWUM WYDARZEŃ