Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Szu­kaj Wyda­rze­nia

Wydarzenie Views Navigation

Wydarzenia Search

Styczeń 2019

Webinarowy Kurs Permakultury – Start

16. 01. 2019 godz.19:0020:30
Inter­net, plat­for­ma Zoom

Seria pię­ciu webi­na­rów o per­ma­kul­tu­rze. Spo­tka­nia co dwa tygo­dnie w inter­ne­cie na plat­for­mie Zoom jak w zeszłym roku. Część pierw­sza nowej serii pt.: STREFY PERMAKULTURY. Reje­stra­cja i wszyst­ko o webi­na­rach na stro­nie: https://permakultura.edu.pl/webinary19/

Dowiedz się wię­cej »

Kurs Permakultury – Webinar 2

30. 01. 2019 godz.19:0020:30
Inter­net, plat­for­ma Zoom

Dru­ga część serii webi­na­rów pt.: DOM – stre­fa zero. Reje­stra­cja i wszyst­ko o serii na stro­nie: https://permakultura.edu.pl/webinary19/

Dowiedz się wię­cej »

Luty 2019

Kurs Permakultury – Webinar 3

13. 02. 2019 godz.19:0020:30
Inter­net, plat­for­ma Zoom

Trze­cia część serii webi­na­rów pt.: OGRÓD PRZYDOMOWY – stre­fa 1 i 2. Reje­stra­cja i wszyst­ko o serii na stro­nie: https://permakultura.edu.pl/webinary19/

Dowiedz się wię­cej »

Kurs Permakultury – Webinar 4

27. 02. 2019 godz.19:0020:30
Inter­net, plat­for­ma Zoom

Część czwar­ta serii webi­na­rów pt.: OGRÓD LEŚNY – kolej­ne stre­fy. Reje­stra­cja i wszyst­ko o serii na stro­nie: https://permakultura.edu.pl/webinary19/

Dowiedz się wię­cej »

Marzec 2019

Kurs Permakultury – Webinar 5

13. 03. 2019 godz.19:0020:30
Inter­net, plat­for­ma Zoom

Pią­ta i ostat­nia część serii webi­na­rów pt.: STREFY ZEWNĘTRZNE. Reje­stra­cja i wszyst­ko o serii na stro­nie: https://permakultura.edu.pl/webinary19/

Dowiedz się wię­cej »

Warsztaty zachowywania starych odmian

15. 03. 2019 godz.11:0015. 04. 2019 godz.17:00
Pol­ska, wybra­ne sie­dli­ska na tere­nie całe­go kra­ju

Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian drzew owo­co­wych – w żar­go­nie ogrod­ni­czym: „warsz­ta­ty szcze­pie­nia“ – odbę­dą się wcze­sną wio­sną 2019, tuż przed okre­sem wege­ta­cji, by „zaszcze­pio­ne“ drzew­ka mogły się przy­jąć w ogro­dach :)  Wszyst­ko o warsz­ta­tach na stro­nie  https://permakultura.edu.pl/warsztaty-szczepienia/

Dowiedz się wię­cej »

Kwiecień 2019

Warsztaty zachowywania starych odmian

01. 04. 2019 godz.11:0015. 05. 2019 godz.17:00
Pol­ska, wybra­ne sie­dli­ska na tere­nie całe­go kra­ju

Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian drzew owo­co­wych – w żar­go­nie ogrod­ni­czym: „warsz­ta­ty szcze­pie­nia“ – odbę­dą się wcze­sną wio­sną 2019, tuż przed okre­sem wege­ta­cji, by „zaszcze­pio­ne“ drzew­ka mogły się przy­jąć w ogro­dach :)  Wszyst­ko o warsz­ta­tach na stro­nie  https://permakultura.edu.pl/warsztaty-szczepienia/

Dowiedz się wię­cej »

Maj 2019

Kurs Naturalnego Projektowania – część I

01. 05. 2019 godz.17:0003. 05. 2019 godz.17:00
Gnie­wo­szów, Kotli­na Kłodz­ka

Kurs orga­ni­zo­wa­ny przez eKo­da­ma przy współ­pra­cy Permakultura.Edu (budow­nic­two natu­ral­ne i per­ma­kul­tu­ra). Peł­ne info, zapi­sy i reje­stra­cja na wyda­rze­niu Fb. https://www.facebook.com/events/902852063248153/

Dowiedz się wię­cej »

Warsztaty Projektowania Permakulturowego

15. 05. 2019 godz.00:0031. 05. 2019 godz.00:00
Pol­ska, wybra­ne sie­dli­ska na tere­nie całe­go kra­ju

Nowa seria objaz­do­wych czte­ro­dnio­wych warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go sie­dli­ska (eko­sys­te­mu gospo­dar­stwa), z uwzględ­nie­niem wymia­ru spo­łecz­no­ścio­we­go — holi­stycz­ne nauko­wo-filo­zo­ficz­ne podej­ście w myśl teo­rii Gai i głę­bo­kiej eko­lo­gii, z wyko­rzy­sta­niem meto­dy Dra­gon Dre­aming, zasad pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go i ćwi­czeń Ani­ma­te Earth.. :-)  Wszyst­ko o warsz­ta­tach:  https://permakultura.edu.pl/warsztaty-projektowania-2019/

Dowiedz się wię­cej »

Czerwiec 2019

Festiwal Wibracje 3.0

13. 06. 2019 godz.14:0016. 06. 2019 godz.14:00
War­sza­wa

PermaKultura.Edu będzie obec­na na kolej­nej edy­cji Festi­wa­lu Wibra­cje – nasze pro­po­zy­cje wykła­dów: Świa­do­mość Roślin i Świa­do­mość Wody w kon­tek­ście holi­stycz­nie ujmo­wa­nej filo­zo­fii życia. Peł­ne info na wyda­rze­niu Fb: https://www.facebook.com/events/2179186192295532/

Dowiedz się wię­cej »
+ Export Events


Zobacz: ARCHIWUM WYDARZEŃ