Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wydarzenie Views Navigation

Luty 2019

Gramy Wodzie

4 lute­go godz.16:3017:20
Świat, gdzie­kol­wiek jesteś

Zasta­na­wia­cie się co ma wspól­ne­go Gra­nie Wodzie z per­ma­kul­tu­rą? Wspól­ne­go ma wie­le, znacz­nie wię­cej niż budo­wa kom­po­stow­ni­ka :) Info akcji na stro­nie: https://permakultura.edu.pl/gramy-wodzie/ oraz na wyda­rze­niu Fb: http://bit.ly/GramyWodzie

Dowiedz się wię­cej »

Marzec 2019

Seria objazdowych Warsztatów Zachowywania Starych Odmian

2 mar­ca godz.10:007 kwiet­nia godz.17:00
Pol­ska, wybra­ne sie­dli­ska na tere­nie całe­go kra­ju

Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian drzew owo­co­wych – w żar­go­nie ogrod­ni­czym: „warsz­ta­ty szcze­pie­nia“ – odbę­dą się wcze­sną wio­sną 2019, tuż przed okre­sem wege­ta­cji, by „zaszcze­pio­ne“ drzew­ka mogły się przy­jąć w ogro­dach :)  Wszyst­ko o warsz­ta­tach na stro­nie  https://permakultura.edu.pl/warsztaty-szczepienia/

Dowiedz się wię­cej »

Maj 2019

Kurs Naturalnego Projektowania

1 maja godz.17:003 maja godz.17:00
Gnie­wo­szów, Kotli­na Kłodz­ka

Kurs orga­ni­zo­wa­ny przez eKo­da­ma przy współ­pra­cy Permakultura.Edu (budow­nic­two natu­ral­ne i per­ma­kul­tu­ra). Peł­ne info, zapi­sy i reje­stra­cja na wyda­rze­niu Fb. https://www.facebook.com/events/902852063248153/

Dowiedz się wię­cej »

Czerwiec 2019

Festiwal Wibracje 3.0

13 czerw­ca godz.14:0016 czerw­ca godz.14:00
War­sza­wa

PermaKultura.Edu będzie obec­na na kolej­nej edy­cji Festi­wa­lu Wibra­cje – nasze pro­po­zy­cje wykła­dów: Świa­do­mość Roślin i Świa­do­mość Wody w kon­tek­ście holi­stycz­nie ujmo­wa­nej filo­zo­fii życia. Peł­ne info na wyda­rze­niu Fb: https://www.facebook.com/events/2179186192295532/

Dowiedz się wię­cej »

Kurs Naturalnego Projektowania – cześć II

20 czerw­ca godz.18:0022 czerw­ca godz.18:00
Gnie­wo­szów, Kotli­na Kłodz­ka

https://facebook.com/events/2004725736264964/

Dowiedz się wię­cej »

Sierpień 2019

Kurs Naturalnego Projektowania

22 sierp­nia25 sierp­nia
Gnie­wo­szów, Kotli­na Kłodz­ka

https://www.facebook.com/events/2004725736264964/

Dowiedz się wię­cej »
+ Export Events


Zobacz: ARCHIWUM WYDARZEŃ