Ładowanie Wydarzenia

« All Wyda­rze­nia

Seria Warsztatów Projektowania Permakulturowego Siedliska

6 czerwca11 listopada

Nowa seria objaz­do­wych czte­ro­dnio­wych warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go sie­dli­ska (eko­sys­te­mu gospo­dar­stwa), z uwzględ­nie­niem wymia­ru spo­łecz­no­ścio­we­go — holi­stycz­ne nauko­­wo-filo­­zo­­fi­cz­ne podej­ście w myśl teo­rii Gai i głę­bo­kiej eko­lo­gii, z wyko­rzy­sta­niem meto­dy Dra­gon Dre­aming, zasad pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go i ćwi­czeń Ani­ma­te Earth.. :-)
Wszyst­ko o warsz­ta­tach:
https://permakultura.edu.pl/warsztaty-projektowania-2019/

Szczegóły

Start:
6 czerw­ca
Koniec:
11 listo­pa­da

Miejsce

Pol­ska
wybra­ne sie­dli­ska na tere­nie całe­go kra­ju


Zobacz: ARCHIWUM WYDARZEŃ