Ładowanie Wydarzenia

« Nad­cho­dzą­ce Wyda­rze­nia

Warsztaty zachowywania starych odmian

15. 03. 2019 godz.11:0015. 04. 2019 godz.17:00

Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian drzew owo­co­wych – w żar­go­nie ogrod­ni­czym: „warsz­ta­ty szcze­pie­nia“ – odbę­dą się wcze­sną wio­sną 2019, tuż przed okre­sem wege­ta­cji, by „zaszcze­pio­ne“ drzew­ka mogły się przy­jąć w ogro­dach :)
Wszyst­ko o warsz­ta­tach na stro­nie
https://permakultura.edu.pl/warsztaty-szczepienia/

Szczegóły

Start:
15. 03. 2019 godz.11:00
Koniec:
15. 04. 2019 godz.17:00

Miejsce

Pol­ska
wybra­ne sie­dli­ska na tere­nie całe­go kra­ju


Zobacz: ARCHIWUM WYDARZEŃ