Wydawnictwo PermaKultura.Edu.PL

Poni­żej wyda­ne przez nas i dostęp­ne wysył­ko­wo książ­ki ↓   Nasza misja.


OGRÓD GAI - PODRĘCZNIK PRZYDOMOWEJ PERMAKULTURY
Naj­lep­szy na świe­cie 1)↓ pod­ręcz­nik per­ma­kul­tu­ry zna­ko­mi­te­go ame­ry­kań­skie­go auto­ra Toby Hemen­waya. Przy­stęp­nie napi­sa­na książ­ka, dla począt­ku­ją­cych i zaawan­so­wa­nych, peł­na inspi­ru­ją­cych przy­kła­dów i podpowiedzi..
                   ..wię­cej o książ­ce↓   Zamów teraz!WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY
Fun­da­men­tal­ny pod­ręcz­nik per­ma­kul­tu­ry. Kla­syk pro­jek­to­wa­nia autor­stwa austra­lij­skie­go pre­kur­so­ra Bil­la Mol­li­so­na. Żaden prak­ty­kant czy pasjo­nat­ka per­ma­kul­tu­ry nie może tej książ­ki nie mieć w biblio­tecz­ce i w użyciu!
                   ..wię­cej o książ­ce↓   Zamów teraz!OGRODY LEŚNE W PRAKTYCE
Ogród leśny to miej­sce, gdzie natu­ra i ludzie spo­ty­ka­ją się w pół dro­gi, mię­dzy koro­na­mi drzew a zie­mią pod sto­pa­mi. Nie musi on wyglą­dać jak las — waż­ne, aby natu­ral­ne pro­ce­sy mogły roz­wi­jać się z korzy­ścią dla roślin, ludzi i innych stwo­rzeń. Efek­tem tego jest jadal­ny ekosystem.
                   ..wię­cej o książ­ce↓   Zamów teraz!PROJEKTOWANIE PERMAKULTUROWE
Pod­ręcz­nik – prze­wod­nik krok po kro­ku wpro­wa­dza­ją­cy w sztu­kę pro­jek­to­wa­nia czy­li w sed­no permakultury..
                   ..wię­cej o książ­ce↓   Zamów teraz!
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Pro­po­no­wa­ne książ­ki dostęp­ne są tyl­ko w naszym kio­sku. Wysył­ka kurie­rem po zaksię­go­wa­niu wpła­ty. Zgod­nie z eko­lo­gicz­ną prak­ty­ką zero-waste, książ­ki paku­je­my w mate­ria­ły bio­de­gra­do­wal­ne 2)↓.

Refe­ren­ces
1 pod wzglę­dem ilo­ści prze­kła­dów oraz sprze­da­nych egzemplarzy
2 kar­to­no­we pudeł­ko zabez­pie­cza­my papie­ro­wy­mi taśma­mi pakunkowymi