Wydawnictwo PermaKultura.Edu.Pl

Poni­żej wyda­ne przez nas i dostęp­ne wysył­ko­wo książ­ki ↓   Nasza misja.


OGRÓD GAI - PODRĘCZNIK PRZYDOMOWEJ PERMAKULTURY
Numer jeden na świe­cie 1)↓ wśród pod­ręcz­ni­ków per­ma­kul­tu­ry. Książ­ka zna­ko­mi­te­go auto­ra Toby Hemen­waya, napi­sa­na przy­stęp­nie, dla począt­ku­ją­cych i zaawan­so­wa­nych, peł­na inspi­ru­ją­cych przy­kła­dów i podpowiedzi..
                   ..wię­cej o książ­ce↓   Zamów teraz!WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY
Fun­da­men­tal­ny pod­ręcz­nik per­ma­kul­tu­ry. Kla­syk pro­jek­to­wa­nia autor­stwa austra­lij­skie­go pre­kur­so­ra Bil­la Mol­li­so­na. Żaden prak­ty­kant czy pasjo­nat­ka per­ma­kul­tu­ry nie może tej książ­ki nie mieć w biblio­tecz­ce i w użyciu!
                   ..wię­cej o książ­ce↓   Zamów teraz!PROJEKTOWANIE PERMAKULTUROWE (PRZEDSPRZEDAŻ)
Pod­ręcz­nik – prze­wod­nik krok po kro­ku wpro­wa­dza­ją­cy w sztu­kę pro­jek­to­wa­nia czy­li w sed­no permakultury..
                   ..wię­cej o książ­ce↓   Zamów teraz!WEGETARIANIZM. ZARYS HISTORII (PRZEDSPRZEDAŻ)
Wega­nizm-wege­ta­ria­nizm sta­je się dzi­siaj nor­mą. Wycho­dząc naprze­ciw poszu­ki­wa­niom inte­li­gent­nych i wraż­li­wych adep­tów tego etycz­no-zdro­wot­ne­go sty­lu życia i odży­wia­nia, pro­po­nu­je­my dzie­ło Coli­na Spen­ce­ra, bry­tyj­skie­go, wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne­go i cenio­ne­go na świe­cie autora..
                   ..wię­cej o książ­ce i przed­sprze­da­ży
PEŁNA OFERTA NASZYM KIOSKUREALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Pro­po­no­wa­ne książ­ki dostęp­ne są tyl­ko w naszym kio­sku. Wysył­ka kurie­rem po zaksię­go­wa­niu wpła­ty. Zgod­nie z eko­lo­gicz­ną prak­ty­ką zero-waste, książ­ki paku­je­my w mate­ria­ły bio­de­gra­do­wal­ne 2)↓.


    Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych w bazie Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODOpoli­ty­ką pry­wat­no­ści.


    Refe­ren­ces
    1 pod wzglę­dem ilo­ści prze­kła­dów oraz sprze­da­nych egzemplarzy
    2 kar­to­no­we pudeł­ko zabez­pie­cza­my papie­ro­wy­mi taśma­mi pakunkowymi

    Leave a Reply