Wykłady Permakultury ’18 odwołane !! odwołane !! odwołane !! odwołane

Nie­ste­ty z powo­du nie­przy­chyl­nych oko­licz­no­ści tego­rocz­na edy­cja Objaz­do­we­go Kur­su Per­ma­kul­tu­ry zosta­ła odwo­ła­na. Na pocie­chę infor­mu­je­my, że przy­go­to­wy­wa­na jest wer­sja wideo wykła­dów, któ­re będą udo­stęp­nio­ne (wię­cej info wkrót­ce) na stro­nie Permakultura.Edu.PL i na kana­le youTube.

Nie­ja­ko w zamian od lute­go ’18 pla­nu­je­my uru­cho­mie­nie serii webi­na­rów (ze wzglę­dów logi­stycz­nych webi­na­ry są prost­sze niż podró­żo­wa­nie :) o per­ma­kul­tu­rze, pro­jek­to­wa­niu oraz życiu w zgo­dzie z Natu­rą. Webi­na­ry będą mia­ły za pod­sta­wę doświad­cze­nia zebra­ne pod­czas zeszło­let­nich warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go – omó­wi­my stwo­rzo­ne pro­jek­ty.. Zapo­wia­da się cie­ka­wa i żywa seria mają­ca na celu inte­gra­cję śro­do­wi­ska per­ma, przed­sta­wie­nie nowych ini­cja­tyw, oraz wzbo­ga­ce­nie budo­wa­nej przez nas mapy per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Wkrót­ce wię­cej info na pro­fi­lu Fb i w mailach do zainteresowanych :)


↓ Poni­żej nadal aktu­al­na (na przy­szły rok :) zajaw­ka odwo­ła­nych wykładów.

Seria wykła­dów z pre­zen­ta­cja­mi i dys­ku­sją jak przed rokiem – wszyst­ko o PER­MA­nent­nej kul­tu­rze w sze­ro­kim filo­zo­ficz­no- antro­po- etno- eko­sys­te­mo­wym uję­ciu :) od począt­ku stycz­nia w wybra­nych miastach.

Nowa edy­cja Objaz­do­we­go Kur­su Per­ma 1)↓ bazu­je na wykła­dach z zeszłej zimy, uak­tu­al­nio­nych i wzbo­ga­co­nych we wnio­ski z doświad­czeń minio­ne­go lata – przede wszyst­kim serii Warsz­ta­tów Pro­jek­to­wa­nia Per­ma, pro­jek­to­wa­nia natu­ral­ne­go, dzia­łań na rzecz Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej i Alter­na­tyw­nych Spo­łecz­no­ści w Pol­sce (w tym odwie­dzin Osa­dy Twór­ców Coha­bi­ta­tu i festi­wa­lu natu­ral­ne­go budo­wa­nia OSBN‑u, a tak­że objaz­du z gru­pą wyszeh­radz­ką per­ma-miejsc w Cze­chach, Sło­wa­cji i Węgrzech :)
Na wykła­dach nie zapo­mni­my jed­nak o tym co było wcze­śniej – korze­nie Ruchu, filo­zo­fia i ety­ka Per­ma będą sta­no­wić teo­re­tycz­ną bazę kursu.

TEMATYKA HASŁOWO:
Per­ma­kul­tu­ra jako holi­stycz­na nauka o eko­sys­te­mie, jej wymiar glo­bal­ny i lokal­ny, tech­nicz­ny (jak uspraw­nić i wyko­nać) oraz spo­łecz­ny i kul­tu­ro­wy… Zdro­we rol­nic­two, meto­dy upra­wy i spo­so­by dys­try­bu­cji żyw­no­ści, ich wpływ na śro­do­wi­sko. Agro­eko­lo­gia zako­rze­nio­na w nauko­wej teo­rii Gai — Zie­mia jako orga­nizm, bios­fe­ra i życie dążą­ce do home­osta­zy, w tym czło­wiek i glo­bal­ne ocie­ple­nie… Histo­ria idei per­ma­kul­tu­ry, aż po sta­ro­żyt­ną filo­zo­fię; antro­po­lo­gia, ego-eko­lo­gia świa­do­mo­ści w tym roślin i grzy­bów. Die­ta, wege­ta­ria­nizm… Świę­ta geo­me­tria i nowe tech­no­lo­gie… Psy­cho­lo­gia trans­per­so­nal­na oraz sym­bio­tycz­na eko­no­mia współ­pra­cy w zasa­dach pro­jek­to­wa­nia (per­ma­cul­tu­re design) i, co naj­waż­niej­sze: ety­ka umia­ru rzą­dzą­ca per­ma­kul­tu­rą. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WKRÓTCE (W PREZI :)

Suwe­ren­ność Żyw­no­ścio­wa 2)↓ pro­po­no­wa­ne na wykła­dach holi­stycz­no-eko­sys­te­mo­we uję­cie per­ma­kul­tu­ry nie omi­nie tego waż­ne­go tema­tu rów­nież w aspek­cie pro­jek­to­wa­nia nasze­go miej­sca w Przy­ro­dzie i popra­wy sta­nu śro­do­wi­ska i zdro­wia Pla­ne­ty – o czym będzie mowa po czę­ści na wszyst­kich wykła­dach.. bo „nie samym chle­bem czło­wiek żyje” :) Wię­cej o suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej na stro­nie Nyele­ni Pol­ska.


PROWADZĄCY: Ben Lazar
wędrow­ny nauczy­ciel per­ma­kul­tu­ry, ogrod­nik filo­zof, ani­ma­tor Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska oraz Jur­tow­nia – kam­pus. Na zdję­ciu z Ada­mem, pod­czas warsz­ta­tów w Nowi­nie :)


GDZIE:
(do uru­cho­mie­nia spo­tkań potrzeb­na sala i mini­mum osób, pytaj­ni­ki przy dniach tygo­dnia zna­czą, że nie ma jesz­cze pew­no­ści, bo kolej­ność miast dyk­tu­je logi­sty­ka całe­go wyda­rze­nia)

 • LUBLIN
 • WSPÓLNA PRZESTRZEŃ, ul. Kowal­ska 1,
  ponie­dział­ki? 18–20-ta  pokaż listę

  1. Ewa Czar­nec­ka Fb
  2. Bar­tosz Przy­byś Fb
  3. Piotr Kęska
  4. Mile­na Bury
  5. Ewa Wojnowska
  6. Gosia Goławska
  7. Kata­rzy­na Patoła
  8. Anna Włodarczyk-Chwesiuk
  9. Rafał Przy­byś Fb
  10. Kon­rad Pomorski
  11. Agniesz­ka Bruszkiewicz
  12. San­dra Mar­ci­nów Fb
  13. Mag­da­le­na Nosek
  14. Alek­san­dra Liś­kie­wicz Fb
  15. Julia Gagaczowska


 • KRAKÓW
 • SPÓŁDZIELNIA „OGNIWO”, ul. Pau­liń­ska 28,
  wtor­ki? 18–20-ta  pokaż listę

  1. Anna Szczepańska
  2. Kata­rzy­na Mikulska
  3. Jolan­ta Hyt­kow­ska Fb
  4. Anna Ciecieręga
  5. Karo­li­na Górecka
  6. Mate­usz Ter­li­kow­ski Fb
  7. Julia Korzeń
  8. Mar­cin Truszel
  9. Grze­gorz Paszyński
  10. Adria­na Marglewska
  11. Jagna Leśniowska
  12. Rena­ta Szulczynska
  13. Mar­le­na Pachla
  14. Anna Dudzinska
  15. Klau­dia Kaj­zar Fb
  16. Mał­go­rza­ta Witczak
  17. Syl­wia Jędru­siń­ska Fb
  18. Janusz Ziółkowski
  19. Woj­ciech Nowak
  20. Tomasz Grzybczyk


 • WROCŁAW
 • EKOCENTRUM ul. św. Win­cen­te­go 25A,
  śro­dy? 18–20-ta  pokaż listę

  1. Joan­na Ozdo­ba Fb
  2. Ewa Zalewska
  3. Edy­ta Tracz-Fior Fb
  3. Joan­na Ciołek
  4. Tomasz Strzał­kow­ski Fb
  5. Mariusz Bernaś
  6. Dariusz Pio­trow­ski Fb
  7. Rena­ta Piotrowska
  8. Zofia Sozanska
  9. Dagna Lewandowska
  10. Anel Ramić
  11. Artur Boguc­ki Fb
  12. Kata­rzy­na Świę­ty Fb
  13. Kata­rzy­na Wajerowska
  14. Michał Sanec­ki Fb
  15. Krzysz­tof Jankowski
  16. Ali­cja Abramowicz
  17. Kata­rzy­na Mazur-Dyńska
  18. Jacek Dynski
  19. Agniesz­ka Szymkowiak


 • WARSZAWA
 • OGRÓD BOTANICZNY UW, Ale­je Ujaz­dow­skie 4,
  czwart­ki? 18–20-ta  pokaż listę

  1. Moni­ka Sad­kow­ska Fb
  2. Maciej Fron­czak Fb
  3. Zbi­gniew Bohdanowicz
  4. Kry­sty­na Słowik
  5. Seba­stian Kulis
  6. Anto­ni Bielawski
  7. Ewa Tworek
  8. Mar­ta Kuśnie­ruk Fb
  9. Mariusz Bocian
  10. Mał­go­rza­ta Stanowska
  11. Ali­cja Tobera
  12. Kata­rzy­na Komorowska
  13. Agniesz­ka Chołuj
  14. Mag­da Rachwald
  15. Karo­li­na Mysz­kow­ska Fb
  16. Joan­na Łałowska
  17. Wero­ni­ka Sobiepanek
  18. Beata Gaca
  19. Jacek Gaca


  1. Kata­rzy­na Gajewska
  2. Ali­na Białas
  3. Robert Białas
  4. Dariusz Lech Fb
  5. Janek Rutkowski
  6. Jacek Winc­kie­wicz Fb
  7. Sła­wo­mir Sudoł
  8. Łukasz Nowak Fb
  9. Nata­lia Muszyńska


  1. Joan­na Muniow­ska Fb
  2. Olga Chorąży
  3. Mar­ta Chmielecka
  4. Ostap Nožak Fb
  5. Bogu­mi­ła Łuczak-Fili­pek Fb


  1. Paweł Gubała
  2. Kasia Spi­sak Fb
  3. Emi­lia Maków­ka Fb
  4. Paweł Spisak
  5. Dag­ma­ra Kittler
  6. Michał Kowalik
  7. Elwi­ra Kosmała
  8. Anna Chęć Fb
  9. Agniesz­ka Szczepanik
  10. Alek­san­dra HarazinKIEDY: od począt­ku stycz­nia, regu­lar­nie co dwa tygo­dnie: w ponie­dział­ki w Lubli­nie, we wtor­ki w Kra­ko­wie, w śro­dy we Wro­cła­wiu i w czwart­ki w War­sza­wie?  3)↓ (dokład­ne daty wkrótce).

CZAS JEDNEGO SPOTKANIA:  +/- dwie godziny


CENA: jak zwy­kle suge­ro­wa­na (o co cho­dzi?)
200 zł za całość, 30 zł za jed­no spotkanie.


ZGŁOSZENIE
Wykła­dy zosta­ły odwo­ła­ne. For­mu­larz zgło­sze­nio­wy zamknięty.


perma_mapa_polski_logoMapa per­ma­kul­tu­ry
Wykła­dy Per­ma­kul­tu­ry (Objaz­do­wy Kurs po mia­stach) i spo­tka­nia im towa­rzy­szą­ce są czę­ścią pro­jek­tu sie­cio­wa­nia i mapo­wa­nia per­ma­kul­tu­ry w Polsce.
Zapra­sza­my do udziału!
Łącz­my się w realu :)

Refe­ren­ces
1 zachę­cam do zapo­zna­nia się z opi­nia­mi uczest­ni­ków zeszło­rocz­nej edycji
2 suwe­ren­ność żyw­no­ścio­wa to dostęp do zdro­we­go, lokal­nie pro­du­ko­wa­ne­go i eko­lo­gicz­ne­go jedzenia
3 pytaj­ni­ki przy dniach tygo­dnia zna­czą, że nie ma jesz­cze pew­no­ści, bo kolej­ność miast dyk­tu­je logi­sty­ka całe­go wydarzenia

Komentarz

 1. ZASADY OPŁAT I FINANSOWANIA

  Kurs per­ma­kul­tu­ry jest otwar­ty i moż­na przy­cho­dzić nawet jeśli nie ma się kasy albo uwa­ża, że jest za dro­go.. ale cena suge­ro­wa­na 30 zł zna­czy, że coś wypa­da dać, oczy­wi­ście moż­na dać wię­cej ;) nie­ko­niecz­nie pie­nię­dzy, zapła­ta przyj­mo­wa­na jest rów­nież w for­mie wymia­ny np. na wła­sne, zdro­we prze­two­ry spożywcze :)

  Zachę­cam jed­nak do wpła­ty peł­nej sumy (cały kurs = 7 spo­tkań = 200zł) na star­cie. Oso­by, któ­re wpła­cą peł­ną sumę na star­cie par­ty­cy­pu­ją w zabez­pie­cze­niu finan­so­wym kur­su. Jest to mile widzia­na for­ma spo­łecz­nej ase­ku­ra­cji, tzw. gru­py wspar­cia na wzór rol­ni­cze­go RWS‑u: gru­pa umoż­li­wia zaist­nie­nie wyda­rze­nia i bie­rze w nim udział do koń­ca (na obec­ność osób któ­re wpła­cą moż­na liczyć? :)

  Dla osób, któ­re zde­cy­du­ją się na całość kur­su z góry, po jego ukoń­cze­niu prze­wi­dzia­na jest gra­ty­fi­ka­cja w for­mie dyplo­mu uczest­nic­twa z logo szko­ły i tak dalej :) oraz udo­ku­men­to­wa­nie na stro­nie Permakultura.Edu.PL (co jest lep­sze niż papier, bo moż­na łatwo podlinkować :)

  Cały dochód z kur­su prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żywnościowej;
   – jed­ną trze­cią sumy dosta­ją miej­sca: szko­ły i ośrod­ki spo­tkań w podzię­ce za współ­pra­cę :) na powyż­sze cele. Swo­ją część dosta­je oczy­wi­ście nasza Rzecz­po­spo­li­ta w podatkach.

Leave a Reply