Warsztaty zachowywania odmian ’22 warsztaty „szczepienia” drzew

Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian (bio­róż­no­rod­no­ści w ogro­dzie), w tra­dy­cyj­nym żar­go­nie ogrod­ni­czym: szcze­pie­nia drzew owo­co­wych, krze­wów i innych roślin rów­nież nowych..  ZGŁOŚ CHĘĆ UDZIAŁU

COJAK: Na warsz­ta­tach nauczy­my się i poćwi­czy­my „szcze­pie­nie” drze­wek, czy­li jed­ną z metod zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian drzew owo­co­wych. 1)↓ Dowie­my się przy oka­zji o innych meto­dach i spo­so­bach roz­mna­ża­nia roślin, gene­ra­tyw­nych (płcio­wych) i wege­ta­tyw­nych („klo­no­wań”). Na warsz­ta­tach zapew­nia­my zra­zy (rywi­ki) dobrych odmian, tak samo jak pod­kład­ki (dzicz­ki) oraz potrzeb­ne narzę­dzia (seka­to­ry i noży­ki). Na warsz­ta­ty zale­ca­ne wygod­ne (skó­rza­ne) ręka­wicz­ki ochron­ne; potrzeb­ne są tak­że pla­stry (BHP:)

Zobacz jak było zeszłą wio­sną 2019.

KIEDYGDZIE: Warsz­ta­ty odby­wać się będą week­en­do­wo co sobo­tę, począw­szy od 26-go lute­go 2022 roku 2)↓, w wybra­nych gospo­dar­stwach w Pol­sce – miej­sca jesz­cze nie usta­lo­ne, ale zna­my już ter­mi­ny:

TERMINYMIEJSCA WARSZTATÓW:

  Tru­skaw­ko­we Pola12 mar­ca
  Adres: Huby 11, 64–720 Dębe

  Lista obec­no­ści 🌿
  Maciej Malinowski
  Mar­ta Wojtysiak
  Moni­ka Czajka
  Jacek Werbowski
  Kami­la Wysocka


  Far­ma Mar­ty­ni­ka19 mar­ca
  Adres: Jaro­szów­ka 59, 59–225 Chojnów

  Lista obec­no­ści 🌿
  Mał­go­rza­ta i Krzysz­tof Lorenz
  Mar­ta i Maciek Kłobus
  Joan­na Pustel­ny i Maciej
  Mał­go­rza­ta Gurdziel


  • Dobre Miej­sce26 mar­caPROGRAM: Warsz­ta­ty jednodniowe.
Zaczy­na­my o 10-tej, zapo­zna­niem i przy­po­mnie­niem czę­ści teo­re­tycz­nej 3)↓ po czy przy­stę­pu­je­my do prak­ty­ki.. o trzy­na­stej godzin­na prze­rwa na cie­pły posi­łek, po któ­rym kon­ty­nu­uje­my prak­ty­kę. Koń­czy­my oko­ło 17-tej.

CENA: 300 zł
W cenie warsz­ta­tów drzew­ka (jabłon­ki 5 szt. zaszcze­pio­ne wła­sno­ręcz­nie eko­lo­gicz­ny­mi odmia­na­mi do upra­wy w ogro­dzie) oraz domo­wy posi­łek.

PROWADZĄCY: Ben Lazar nauczy­ciel i pro­mo­tor per­ma­kul­tu­ry, opie­kun Ogro­du Gai na Pod­le­siu, ini­cja­tor Mapy Per­ma­kul­tu­ry, ani­ma­tor ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej; wię­cej Bio.


ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Jeste­śmy w trak­cie usta­la­nia miejsc. Pro­si­my o zgła­sza­nie zain­te­re­so­wa­nia – ilość warsz­ta­tów zale­ży od ilo­ści chęt­nych – oso­bom zare­je­stro­wa­nym będą wysy­ła­ne infor­ma­cje na poda­ne­go w for­mu­la­rzu maila :)

  Zapo­zna­łæm się z zasa­da­mi warsz­ta­tów i poli­ty­ką pry­wat­no­ści.
  Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
  Chcę otrzy­my­wać dal­sze informacje.

  (for­mu­larz wysy­ła treść na adres: kurs@permakultura.edu.pl)


  ZGŁOSZENIE MIEJSCA
  Szu­ka­my atrak­cyj­nych gospo­darstw z moż­li­wo­ścią prze­pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów dla oko­ło 20 osób, w tym posi­łek :) mile widzia­ny ogród i kil­ka sta­rych drzew owocowych..
  ..pro­si­my o kon­takt.
  perma_mapa_polski_logo

  Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian są czę­ścią pro­jek­tu sie­cio­wa­nia i mapo­wa­nia per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Zapra­sza­my do udzia­łu! Łącz­my się na mapie, ale też w realu :)

  Refe­ren­ces
  1 W cza­sach nad­cho­dzą­cych zmian kli­ma­tu, odpor­ne odmia­ny z Połu­dnia na przy­kład z Czech są rów­nie dobre, a czę­sto lep­sze od tych legen­dar­nych na przy­kład Koszteli
  2 musi­my zakoń­czyć przed star­tem wege­ta­cji (zanim ruszą soki), by szcze­pie­nia się przyjęły 🌿
  3 patrz: webi­nar

  Komentarze

  1. BHP
   Na warsz­ta­tach pra­cu­je­my bar­dzo ostry­mi narzę­dzia­mi – noże do szcze­pień są jak brzy­twy! Zapi­su­jąc się na warsz­ta­ty nale­ży mieć to na uwa­dze i zabrać ze sobą wygod­ne ręka­wicz­ki ochron­ne (skó­rza­ne).
    Albo moż­na w zamian pro­fi­lak­tycz­nie przy­nieść ze sobą pla­stry (w rol­ce i z gazą) – owi­ja­my nimi i zabez­pie­cza­my pal­ce szcze­gól­nie nara­żo­ne na skaleczenie.

   powrót

  2. ZRAZY (SZCZEPY)
   (gałąz­ki odmian do zaszczepienia)

   Permakultura.Edu zapew­nia na warsz­ta­ty zra­zy dobrych odmian, tak samo jak pod­kład­ki (dzicz­ki).

   Jeże­li chce­cie zaszcze­pić na warsz­ta­tach drzew­ka wła­sny­mi odmia­na­mi, pamię­taj­cie: zra­zy, żeby się przy­ję­ły, muszą być w odpo­wied­nim sta­nie i for­mie, tzn. powin­ny to być pędy jed­no­rocz­ne tzw. wil­ki, oraz powin­ny być pobra­ne z drze­wa zanim ruszą soki, czy­li w sta­nie peł­ne­go zimo­we­go uśpie­nia (moż­na już w stycz­niu), a potem odpo­wied­nio prze­cho­wa­ne (w chłod­nym i ciem­nym miejscu).

   powrót

  Możliwość komentowania została wyłączona.

  przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

  WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

  WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL