Zachowywanie Odmian Teoria Warsztatowa

Na webi­na­rze przed­sta­wi­my część teo­re­tycz­ną serii Warsz­ta­tów Zacho­wy­wa­nia Sta­rych Odmian, jakie aktu­al­nie odby­wa­ją się w 13 wybra­nych loka­li­za­cjach na tere­nie nasze­go pięk­ne­go kra­ju.. Webi­nar kie­ro­wa­ny do tych któ­rym nie uda­ło się wziąć udzia­łu z powo­du bra­ku miej­sca, a tym któ­rzy byli albo będą – w celu przy­po­mnie­nia i upo­rząd­ko­wa­nia nota­tek, podzie­le­nia się na cza­cie uwa­ga­mi oraz odświe­że­nia zadzierz­gnię­tych w realu zna­jo­mo­ści 😏 warsz­ta­ty i webi­nar, tak jak wszyst­kie inne wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­ne przez Per­ma­Kul­tu­ra Edu pro­po­nu­ją inte­gra­cję śro­do­wi­ska per­ma­kul­tu­ro­we­go w Pol­sce, dla­te­go na webi­na­rze przed­sta­wi­my rów­nież pokrót­ce całe impo­nu­ją­ce wyda­rze­nie: ponad 200 uczestniczek/uczestników.. wszyst­kim im nale­ży podzię­ko­wać i wes­przeć w ogrod­ni­czej prak­ty­ce, do któ­rej teo­ria zacho­wy­wa­nia sta­rych (i nowych) odmian sta­no­wią­ca głów­ną treść webi­na­ru jest wpro­wa­dze­niem i zachę­tą do dzia­ła­nia w tro­sce o bio­ró­żo­rod­ność ogro­dów, śro­do­wi­ska oraz naszą i Waszą suwe­ren­ność żyw­no­ścio­wą 🌿

Pro­wa­dzą­cy: Ben Lazar.

Cena webi­na­ru 25 zł (opła­ta umoż­li­wia zalo­go­wa­nie na plat­for­mę Zoom i uczest­ni­cze­nie na żywo w cza­cie, wymia­nę zdań mię­dzy uczestniczkami/uczestnikami oraz zada­wa­nie pytań pro­wa­dzą­ce­mu – w cenie bile­tu nagra­nie webi­na­ru oraz zapis cza­tu). Bile­ty do naby­cia w kio­sku.

W cza­sie emi­sji webi­nar będzie dostęp­ny za dar­mo na pro­fi­lu Fb: PermaKultura.Edu.PL (bez widocz­ne­go cza­tu dia­lo­go­we­go uczestniczek/uczestników).

Zachę­ca­my do wspar­cia przed­się­wzię­cia i wyku­pie­nia bile­tu – Wasz wkład finan­so­wy pozwa­la nam uru­cho­mić wyda­rze­nie, roz­wi­jać sku­tecz­nie dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną, pro­mo­wać per­ma­kul­tu­rę, bio­róż­no­rod­ność i suwe­ren­ność żyw­no­ścio­wą w naszym kra­ju 🍎

Dzię­ku­je­my i zapra­sza­my na webi­nar.


Dodaj komentarz