Zachowywanie Odmian Wstęp do warsztatów

Webi­na­ro­we wpro­wa­dze­nie w tema­ty­kę i prak­ty­kę zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian 1)↓ jest rów­nież teo­re­tycz­nym wstę­pem do warsz­ta­tów, jakie w mar­cu tego roku odby­wać się będą w wybra­nych gospo­dar­stwach na tere­nie nasze­go pięk­ne­go kraju..

Treść webi­na­ru, sta­no­wią­ca część teo­re­tycz­ną warsz­ta­tów, obej­mu­je tema­ty: zacho­wy­wa­nia i pod­no­sze­nia bio­róż­no­rod­no­ści – w kon­tek­ście pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go, histo­rię hodow­li i selek­cjo­no­wa­nia odmian upraw­nych oraz taj­ni­ki roz­mna­ża­nia roślin istot­ne dla rozu­mie­nia pro­ce­su i metod zacho­wy­wa­nia odmian, wśród któ­rych znaj­dą swo­je miej­sce kon­tro­wer­sje zwią­za­ne z bio­tech­no­lo­gią, przy oka­zji przed­sta­wi­my tra­dy­cyj­ne narzę­dzia (noże i seka­to­ry), a tak­że zwią­za­ne z nimi BHP pra­cy (ogrod­ni­cza agro­jo­ga :) No i oczy­wi­ści suwe­ren­ność żyw­no­ścio­wa – aktu­al­ny, poli­tycz­no-spo­łecz­ny aspekt zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian, jak­że waż­ny w obli­czu nad­cho­dzą­cych zmian kli­ma­tu!

Jak wszyst­kie inne wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­ne przez Per­ma­Kul­tu­ra Edu, webi­nar i idą­ce w ślad za nim warsz­ta­ty prak­tycz­ne, mają na celu inte­gra­cję śro­do­wi­ska per­ma­kul­tu­ro­we­go w Pol­sce, dla­te­go pod­czas nasze­go spo­tka­nia 8 lute­go przed­sta­wi­my rów­nież pokrót­ce impo­nu­ją­cą ubie­gło­rocz­ną serię: 12 gospo­darstw, 13 warsz­ta­tów, ponad 200 uczest­ni­czek / uczest­ni­ków.. Wszyst­kim im nale­ży podzię­ko­wać wspie­ra­jąc w ogrod­ni­czej prak­ty­ce, do któ­rej teo­ria zacho­wy­wa­nia sta­rych (i nowych) odmian ‑wątek prze­wod­ni webi­na­ru – jest wpro­wa­dze­niem i zachę­tą do dzia­ła­nia w tro­sce o bio­róż­no­rod­ność ogro­dów, śro­do­wi­ska oraz naszą i Waszą suwe­ren­ność żywnościową.

PROWADZĄCY: Ben Lazar – zajawka ↓

KIEDY: 29 lute­go 2020, godz. 18-ta, czas: 1,5 – 2h.
Pierw­sza (prób­na) emi­sja odby­ła się 8 lute­go 2020 :)

GDZIE: pokój webi­na­ro­wy na plat­for­mie Zoom 2)↓

OPCJE UCZESTNICTWA:

🌿 za dar­mo – w cza­sie emi­sji webi­nar będzie dostęp­ny za dar­mo na Fb na stro­nie PermaKultura.Edu.PL (bez widocz­ne­go cza­tu dia­lo­go­we­go uczestniczek/uczestników).

🌿 ze wspar­ciem – wpła­ca­jąc 25 zł otrzy­masz moż­li­wość zalo­go­wa­nia na plat­for­mę Zoom i bra­nia udzia­łu w cza­cie, wymia­ny zdań mię­dzy uczestniczkami/uczestnikami oraz zada­wa­nia pytań pro­wa­dzą­ce­mu – w cenie bile­tu nagra­nie webi­na­ru, zapis cza­tu oraz 10% zniż­ki na warsz­ta­ty).


  ZAREJESTRUJ SIĘ (ZAMÓW BILET) NA WEBINAR

  Zapo­zna­łæm się z zasa­da­mi i poli­ty­ką pry­wat­no­ści.
  Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
  Pro­szę o dal­sze informacje.

  (for­mu­larz wysy­ła treść na adres: kontakt@permakultura.edu.pl)

  Zachę­ca­my do wspar­cia przed­się­wzię­cia i wyku­pie­nia bile­tu – Wasz wkład finan­so­wy pozwa­la nam uru­cho­mić wyda­rze­nie, roz­wi­jać dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną, pro­mo­wać per­ma­kul­tu­rę, bio­róż­no­rod­ność i suwe­ren­ność żyw­no­ścio­wą w Polsce.


  UCZESTNICYUCZESTNICZKI WEBINARU:
  (oso­by, któ­re wspar­ły orga­ni­za­cję i wyku­pi­ły bilet)

  1. Kon­rad Karwowski
  2. Mate­usz Terlikowski
  3. Łukasz Dyląg
  4. Adam Poloczek
  5. Agniesz­ka Król
  6. Moni­ka Czajka
  7. Kata­rzy­na Bizacka
  8. Jeanet­te Knibba
  9. Oli­wia Brzuszczak
  10. Anna Zyśk
  11. Mał­go­rza­ta Feder-Żukowska
  12. Bar­ba­ra Szymańska
  13. Kata­rzy­na Stojowska
  14. Elż­bie­ta Zimnicka
  15. Ewe­li­na Królicka
  16. Anna Majewska
  17. Boże­na Bartoś
  18. Moni­ka Matl
  19. Piotr Micygiewicz
  20. Mał­go­rza­ta Żyła
  21. Nata­lia Starzyk
  22. Mał­go­rza­ta Godlewska
  23. Sła­wo­mi­ra Ruta
  24. Wik­tor Polak
  25. Jola Hytkowska
  26. Lucjan­na Mionskowska
  27. Mar­ta Wojtysiak
  28. Ewa Wojciechowska
  29. Agniesz­ka Kluza
  30. Beata Jakoniuk-Wojcieszak
  31. Artur Bielecki
  32. Maria Przyszychowska
  33. Moni­ka Goszczyńska
  34. Łukasz Cuprzyński
  35. Krzysz­tof Sztukowski

  36. Mar­ta Kolasińska
  37. Nor­bert Wolniewicz-Całka
  38. Michał Sanecki
  39. Michał Kowalik
  40. Justy­na Zajączkowska
  41. Mag­da­le­na Kormańska
  42. Tomasz Strzałkowski
  43. Joan­na Salwicka
  44. Grze­gorz Pater
  45. Joan­na Moniewska
  46. Zosia Stecka
  47. Joan­na Egit-Pużyńska
  48. Anna Zagała
  49. Juliusz Kublik
  50. Daniel Chrząstek
  51. Tomasz Grzybczyk
  52. Woj­ciech Zieliński
  53. Miro­sła­wa Chęcińska
  54. Michał Piszczała
  55. Anna Ślipiec
  56. Doro­ta Dyło
  57. Agniesz­ka Chołuj
  58. Zofia Romańska
  59. Mar­cin Truszel
  60. Dariusz Ciesielski


  Zalaj­kuj, udo­stęp­nij i zaznacz: „wezmę udział” w wydarzeniu ↓


  Refe­ren­ces
  1 przede wszyst­kim drzew owocowych
  2 Zoom to pro­sty pro­gram słu­żą­cy do inter­ne­to­wych tele­kon­fe­ren­cji i webi­na­rów, wyma­ga zain­sta­lo­wa­nia lek­kie­go opro­gra­mo­wa­nia – dzie­je się to auto­ma­tycz­nie, za zgo­dą użyt­kow­ni­ka, po klik­nię­ciu linku

  Leave a Reply

  przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

  WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

  WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL