Zakręt permakulturowy Magdalena Górska

Na co dzień jestem archi­tek­tem, pro­jek­tu­ję budyn­ki eko, ele­men­ty per­ma­kul­tu­ry uży­wam też w projektowaniu :)
Ogród jest ogro­dem przy remon­to­wa­nym, sta­rym budyn­ku na mój dom. Prze­bu­do­wa domu jesz­cze się nie zakoń­czy­ła, pro­wa­dzo­na jest z uży­ciem tech­nik natu­ral­nych, tyn­ki gli­nia­ne, eko ocie­ple­nie ze sło­my, pie­cyk… i chy­ba jed­ne z pierw­szych w Pol­sce kle­pisk (2014 rok). Pozo­sta­ło jesz­cze ocie­ple­nie i wykoń­cze­nie ele­wa­cji. Tym­cza­sem ogród rośnie, peł­ny ziół, owo­ców i warzyw. Wszyst­ko upra­wia­ne według zasad per­ma­kul­tu­ry, bez che­mii. Wynie­sio­ne grząd­ki, kom­post, miko­ry­za, nastur­cje, dobre sąsiedz­two, suszo­ne zio­ła i zja­da­nie wszyst­kie­go co zie­lo­ne :). Natu­ral­nie! Zapra­szam na fili­żan­kę mię­ty na mój mały zie­lo­ny zakręt.

Stro­na web: Eko­da­ma

Leave a Reply