Zakręt permakulturowy

Cza­sa­mi koszę na dział­ce ogród by uzy­skać bio­ma­sę do ściół­ko­wa­nia grzą­dek i zie­mi, cza­sa­mi nie koszę i wte­dy robi się prze­mi­le dzi­ko. Uni­kam ściół­ko­wa­nia sło­mą, wolę uży­wać bio­ma­sy z wła­sne­go ogro­du, któ­rej pocho­dze­nie znam. W ogro­dzie nie uży­wam żad­nej che­mii.

Dodaj komentarz