Zakręt permakulturowy

Trzy wynie­sio­ne grząd­ki. Nasa­dze­nia zgod­ne z zasa­da­mi dobre­go sąsiedz­twa, koło pomi­do­rów znaj­dzie­cie seler oraz cebu­le. Grząd­ki pokry­wa­ją rów­nież nastur­cje i nagiet­ki. Na jed­nej z grzą­dek rośnie porzecz­ka.

Dodaj komentarz