Zakręt permakulturowy

Dynia Hoka­ido, któ­ra moż­na jeść ze skór­ka. Więk­szość nasion w moim ogro­dzie była nasa­dza­na z Bio­na­sion. Teraz cześć nasion mam swo­ich, mię­dzy inny­mi co roku zbie­ram nasio­na dyni, odpor­ne na mro­zy nasion­ka ruko­li, któ­ra opa­no­wa­ła mój ogród, rosnąc dzi­ko oraz pomi­do­rów, któ­re przez parę lat pięk­nie rosły w moim ogro­dzie. Cza­sa­mi kupu­ję rów­nież sadzon­ki od rol­ni­ków na tar­gu. Wolę sadzić drzew­ka ;)

Dodaj komentarz