Zamówienie

[woocommerce_checkout]


WYSYŁKA

Zamó­wie­nia reali­zu­je­my po zaksię­go­wa­niu wpła­ty na kon­cie, książ­ki wysy­ła­my kurie­rem, zapa­ko­wa­ne zgod­nie z prak­ty­ką zero waste w czy­sty kar­ton i papie­ro­we taśmy klejące.

Opcja z odbio­rem oso­bi­stym w sie­dzi­bie wydaw­nic­twa w Ustro­niu na uli­cy Marii Konop­nic­kiej 19A/2.


[yop_poll id=„1”]

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą