Zgłoszenie gospodarstwa na Warsztaty projektowania permakulturowego

PermaKultura.Edu.PL pro­wa­dzi nabór gospo­darstw do współ­pra­cy przy nowej serii czte­ro­dnio­wych warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go sie­dli­ska (eko­sys­te­mu gospo­dar­stwa), któ­re odbę­dą się w sezo­nie czer­wiec-sier­pień (wszyst­ko o warsz­ta­tach pod lin­kiem).
 Ter­min zgło­szeń do 5 lute­go 2019.

  Cze­go oczekujemy:
 1. pomoc w orga­ni­za­cji i pro­mo­cji wydarzenia.
 2. przy­go­to­wa­nie i ogar­nia­nie prze­strze­ni warsztatowych.
 3. przy­go­to­wa­nie posił­ków (die­ta wege­ta­riań­ska) z lokal­nych: wła­snych lub sąsiedz­kich pro­duk­tów (w mia­rę moż­li­wo­ści nie z super­mar­ke­tu) w zgo­dzie z zasa­da­mi pro­mo­wa­nej przez nas suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej.
 4. miła atmos­fe­ra i zaopie­ko­wa­nie się uczestnikami/uczestniczkami: przej­rzy­ste infor­ma­cje dojaz­do­we, zapew­nie­nie noc­le­gu, itd..
  Bene­fi­ty gosz­cze­nia i współ­pra­cy przy warsztatach:
 1. kon­sul­ta­cja per­ma­kul­tu­ro­wa – w ramach warsz­ta­tów two­rzo­ny będzie per­ma­kul­tu­ro­wy pro­jekt sie­dli­ska, a tak­że wykła­da­ne prak­tycz­ne zasa­dy permakultury.
 2. pro­mo­cja gospo­dar­stwa w sie­ci na stro­nach i gru­pach 1)↓ PermaKultura.Edu.PL przy oka­zji pro­mo­cji serii warsz­ta­tów i ich loka­li­za­cji oraz miej­sce na mapie per­ma­kul­tu­ry.
 3. two­rze­nie zaląż­ka RWS‑u 2)↓
 4. trwa­ła reali­za­cja – pro­po­nu­je­my budo­wę spi­ra­li zio­ło­wej albo inne­go ele­men­tu eko­sys­te­mu sie­dli­ska, jaki pozo­sta­nie na gospo­dar­stwie po warsz­ta­tach 3)↓
 5. środ­ki na pokry­cie kosz­tów, któ­re przy odpo­wied­nich wła­snych zaso­bach, mogą stać się zarob­kiem 4)↓

Zachę­ca­my do udzia­łu i wypeł­nie­nia for­mu­la­rza ↓ oraz prze­ka­zy­wa­nia dalej infor­ma­cji o akcji PermaKultura.Edu.PL i warsz­ta­tach pro­jek­to­wa­nia 🌿 (przy­ci­ski udo­stęp­nia­nia na dole stro­ny).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Zga­dzam się na udo­stęp­nie­nie danych na stro­nie Warsz­ta­tów Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go i map­ce loka­li­za­cji zgod­nie z poli­ty­ką pry­wat­no­ści oraz akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez PermaKultura.Edu.PL wedle wymo­gów RODO.


  (for­mu­larz wysy­ła treść na adres: kontakt@permakultura.edu.pl)

  Refe­ren­ces
  1 Kurs Permakultury19, Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków, Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa, Per­ma­kul­tu­ra Poznań, Per­ma­kul­tu­ra Wrocław
  2 mamy na myśli gru­pę uczest­ni­czek i uczest­ni­ków warsz­ta­tów, któ­ra jeśli dobrze przy­ję­ta przez gospo­da­rzy może stać się zaląż­kiem tzw. gru­py wspar­cia gospo­dar­stwa w mode­lu RWS czy­li Rol­nic­twa Wspie­ra­ne­go przez Społeczność
  3 jaki to będzie ele­ment i czy w ogó­le powsta­nie zale­ży od woli gospo­da­rzy i przy­go­to­wa­nia potrzeb­nych mate­ria­łów do realizacji
  4 jeże­li gospo­da­rze nie muszą kupo­wać żyw­no­ści, bo posia­da­ją wła­sną, pozo­sta­ją im pie­nią­dze, jakie dosta­ją na pokry­cie kosz­tów – patrz: zasa­dy opłat i finansowania

  przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

  WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

  WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL