Zielona Perspektywa/Budujemy z Gliny Anna & Arek Bochen | Roztocze, Huta Różaniecka

Jeste­śmy Ania i Arek. Pisząc to jesz­cze miesz­ka­my w Irlan­dii ale spro­wa­dza­my się na nasze nowo wybu­do­wa­ne sie­dli­sko już w maju tego roku. Wybu­do­wa­li­śmy z gli­ny i sło­my gospo­dar­stwo eko­tu­ry­stycz­ne: dom miesz­kal­ny i trzy cało­rocz­ne dom­ki dla gości. Oprócz tego mamy też u sie­bie sto­lar­nię, osob­ną kuch­nię let­nia, jeden staw kąpie­lo­wy, jeden staw hodow­la­ny. Budyn­ki sto­ją na 4‑hektarowej dział­ce oto­czo­nej lasem. Część dział­ki pora­sta las sosno­wy a część olchowy.

Spe­cja­li­za­cja: Dąży­my do stwo­rze­nia miej­sca w któ­rym będą mogły odby­wać się warsz­ta­ty zwią­za­ne z Per­ma­kul­tu­rą, budow­nic­twem natu­ral­nym, roz­wo­jem duchowym 

Etap roz­wo­ju: start up, osie­dla­my się i zaczy­na­my urzą­dzać w maju tego roku. Ofi­cjal­ne roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści pla­nu­je­my na sier­pień tego roku.

Wyzwa­nia: Zago­spo­da­ro­wać teren w prze­my­śla­ny spo­sób. Popra­wić jakość gleby. 

Suk­ce­sy:
– w prze­cią­gu ostat­nich 7 lat sami sys­te­mem gospo­dar­czym zbu­do­wa­li­śmy nasze gospo­dar­stwo [https://www.youtube.com/watch?v=gKXT53LthxU]
– przez kil­ka lat blo­go­wa­li­śmy o całym pro­ce­sie & opra­co­wa­li­śmy szcze­gó­ło­we stu­dium przy­pad­ku dla tech­no­lo­gii budo­wy natu­ral­nej któ­rą obra­li­śmy czy­li gli­ny lek­kiej [https://drive.google.com/file/d/0B_7rAI6iqm-Sd3ZaclpudW1nRFk/view]

Wizja: Two­rze­nie gospo­dar­stwa, któ­re­go funk­cjo­no­wa­nie opar­te jest na zasa­dach Per­ma­kul­tu­ry i dąże­niu do samo­wy­star­czal­no­ści z posza­no­wa­niem potrzeb ludzi i przyrody.

Misja: Two­rze­nie prze­strze­ni do odpo­czyn­ku i łado­wa­nia bate­rii dla wszyst­kich spę­dza­ją­cych tu czas.

Pla­ny na następ­ne kil­ka lat:
– zało­żyć ogród leśny
– zbu­do­wać szklar­nię i piw­ni­cę ziemną
– spraw­ne funk­cjo­no­wa­nie orga­ni­za­cyj­ne gospodarstwa
– stwo­rze­nie zapla­no­wa­nej infra­struk­tu­ry potrzeb­nej do spraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia gospo­dar­stwa i przyj­mo­wa­nia gości (np. budo­wa sau­ny rosyj­skiej, budo­wa wia­ty dla potrzeb warsz­ta­tów etc)
– stwo­rze­nie infra­struk­tu­ry do hodow­li koni
– dąże­nie do nie­za­leż­no­ści żywieniowej

Infra­struk­tu­ra: Dostęp­na infra­struk­tu­ra warsz­ta­to­wa od sierpnia: 

- wykoń­czo­ny jeden domek (5 oso­bo­wy) z łazien­ką & anek­sem kuchennym
– w razie nie­po­go­dy dostęp­ne będą 2 kolej­ne dom­ki, jesz­cze nie wykoń­czo­ne ale będzie moż­na w nich pro­wa­dzić zaję­cia czy też noco­wać w śpi­wo­rach w przy­pad­ku ulew­ne­go deszczu
– miej­sca pod namiot
– zada­szo­na wia­ta z miej­scem na ognisko
– toa­le­ta kompostowa
– staw kąpielowy

Oko­li­ca: Gospo­dar­stwo jest na tere­nie osa­dy leśnej, na pola­nie w Pusz­czy Solskiej. 

Dział­ka jest przy­siół­kiem wsi Huta Różaniecka.Do wsi jest ok 3km.We wsi jest sklep spo­żyw­czy i schro­ni­sko PTSM. Gospo­dar­stwo znaj­du­je się na pola­nie w Pusz­czy Sol­skiej. Jest oto­czo­ne lasem. Do naj­bliż­szych zabu­do­wań ok 100 m ‑leśni­czów­ka i daw­na osa­da leśna. W przy­siół­ku miesz­ka na sta­łe 12 osób. Las w naj­bliż­szej oko­li­cy to bory i bory mieszane.ok 4 km na wschód na żyź­niej­szych gle­bach zaczy­na­ją się buczy­ny (rezer­wat buko­wy las). Na tere­nie dział­ki i w oko­li­cy jest kil­ka źró­dlisk z któ­rych bio­rą począ­tek stru­mie­nie. W oko­li­cy jest spo­ro sta­wów hodow­la­nych. Dział­ka jest na grun­tach 5 i 6 klasy.

Doświad­cze­nie z per­ma­kul­tu­rą: Na tym eta­pie mamy doświad­cze­nie tyl­ko teo­re­tycz­ne. Zaczę­li­śmy pra­cę nad leśnym ogro­dem, przy­go­to­wu­je­my teren.

Żyw­ność: Wspie­ra­my korzy­sta­nie z lokal­nych zaso­bów. W sierp­niu tego roku jesz­cze nie będzie­my w sta­nie nakar­mić uczest­ni­ków bazu­jąc tyl­ko na swo­ich pro­duk­tach. Spro­wa­dza­my się i zacznie­my się urzą­dzać dopie­ro w maju tego roku. Posta­ra­my się zatem o lokal­ne pro­duk­ty. Zaj­mie­my się świa­do­mym goto­wa­niem i wszyst­ki­mi spra­wa­mi zwią­za­ny­mi z wyżywieniem.

Cze­go oczekujesz:
Naj­waż­niej­sze jest dla nas pozy­tyw­ne doświad­cze­nie warsz­ta­tów dla wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych (dla Was, dla nas i dla warsztatowiczów).
Ania zadba o ludzi, Arek o zie­mię, a Joasia & Ben podzie­lą się wiedzą :)
Byli­by­śmy bar­dzo szczę­śli­wi gdy­by nasze gospo­dar­stwo zosta­ło włą­czo­ne do tego jak też i innych o podob­nej natu­rze jakie będą mieć miej­sce w przyszłości.
Pozdra­wia­my i cze­ka­my na odpowiedź
Miej­cie się dobrze!
Anna & Arek

Kon­takt:
info@zielonaperspektywa.com.pl
http://zielonaperspektywa.com.pl/

Leave a Reply