Złoty Klon, Chotcza Kijanka Ewa, Pawel, Daniel i Szymon Karpinscy

Posia­da­my 8ha zie­mi. Pro­wa­dzi­my ogród według zasad per­ma­kul­tu­ry. Zbu­do­wa­li­smy wali­pi­ni, budu­je­my dom szkie­le­to­wy na bazie ośmio­ką­ta, ścia­ny ze sło­my, tyn­ko­wa­ny gliną.
Dzie­ci uczy­my meto­dą domo­we­go naucza­nia wpa­ja­jąc im war­to­ści takie jak sza­cu­nek do natu­ry. Przyj­mu­je­my wolon­ta­riu­szy i orga­ni­zu­je­my warsz­ta­ty z eko-budow­nic­twa oraz zakła­da­nia ogro­du. Szu­ka­my rów­nież osób, któ­re chcia­ły­by zamiesz­kać w oko­li­cy i roz­wi­jać naszą idę oraz wspie­rać się wzajemnie.

Stro­na web: http://www.zlotyklon.org

Leave a Reply