Team PermaKultura.Edu.PL


REDAKCJA:
Ben Lazar
wędrow­ny nauczy­ciel per­ma­kul­tu­ry, pro­jek­tant eko­sys­te­mo­wych sie­dlisk i spo­łecz­no­ści, admin stro­ny. wię­cej patrz bio.

KONSULTACJA:
Woj­ciech Gór­ny
ich­tio­log, infor­ma­tyk, absol­went dwóch kur­sów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go; stro­na na fb: Pro­jek­to­wa­nie Per­ma­kul­tu­ro­we,
oraz permisie.pl, wię­cej patrz: bio.

WSPÓŁTWÓRCY:
Chcesz dołą­czyć? Inte­re­su­je Cię per­ma­kul­tu­ra, masz coś cie­ka­we­go do napi­sa­nia, przed­sta­wie­nia? Pro­si­my o kon­takt.

PERMAKULTURA.EDU.PL
posia­da zare­je­stro­wa­ną dzia­łal­ność edu­ka­cyj­no-wydaw­ni­czą
numer NIP: 548−213−42−55
numer REGON: 367676115
adres: 43–450 Ustroń, ul. Lipow­ska 53
https://permakultura.edu.pl

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą