Polityka prywatności Permakultura.Edu.PL


SKRÓTOWO

Wypeł­nia­jąc for­mu­larz zaku­pu w naszym kio­sku, zapi­su­jąc się na warsz­ta­ty, webi­na­ry lub zgła­sza­jąc swo­je miej­sce na mapę per­ma­kul­tu­ry, zga­dzasz się by Two­je dane były prze­cho­wy­wa­ne w bazie Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO i niniej­szą poli­ty­ką prywatności.

Baza danych Permakultura.Edu.PL wyko­rzy­sty­wa­na jest wyłącz­nie do nasze­go new­slet­te­ra, do któ­re­go tra­fia­ją infor­ma­cje o dzia­ła­niach szko­ły oraz wydaw­nic­twa zgod­nie z przy­świe­ca­ją­cy­mi nam zasa­da­mi TRANSPARENCJI.

Jeże­li chcesz, by Two­je dane zosta­ły usu­nię­te z naszej bazy i nie chcesz otrzy­my­wać new­slet­te­ra..
Anu­luj sub­skryp­cję.


POLITYKA PRYWATNOŚCI W SZCZEGÓŁACH

Kiosk
Dane zbie­ra­ne w for­mu­la­rzu nasze­go kio­sku (imię nazwi­sko, adres, tele­fon oraz e‑mail), słu­żą do spraw­ne­go zre­ali­zo­wa­nia zamó­wie­nia i nie są wyko­rzy­sty­wa­ne do żad­nych innych celów poza adre­sem e‑mail, któ­ry tra­fia na listę kon­tak­tów new­slet­te­ra PermaKultura.Edu.PL, zgod­nie z naszą ogól­ną poli­ty­ką infor­ma­cyj­ną (patrz wyżej ↑).

Mapa per­ma­kul­tu­ry
Wypeł­nia­jąc for­mu­larz zgło­sze­nio­wy zga­dzasz się, by na naszej inter­ne­to­wej mapie ozna­czo­na zosta­ła pinez­ką loka­li­za­cja Two­je­go per­ma-miej­sca. Z tego powo­du w for­mu­la­rzu pro­si­my o poda­nie współ­rzęd­nych Google Maps lub dokład­ne­go adresu.

Mapa słu­ży infor­mo­wa­niu (czę­sto ano­ni­mo­wych) zain­te­re­so­wa­nych per­ma­kul­tu­rą o ist­nie­niu Two­je­go miej­sca, dla­te­go pro­si­my w for­mu­la­rzu o dane kon­tak­to­we, któ­re udo­stęp­nia­my na stro­nie (pod pinez­ką i w utwo­rzo­nym na stro­nie poście Two­je­go miejsca. 

Dane prze­cho­wy­wa­ne w bazie PermaKultura.Edu.PL nie są udo­stęp­nia­ne niko­mu w żaden inny spo­sób poza tym wyżej wyjaśnionym.

Jeże­li chcesz usu­nąć Two­je miej­sce z mapy pro­si­my o kon­takt.


przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL