(Polski) Kurs permakultury’18 społecznościowe webinaria projektowe

Sor­ry, this entry is only ava­ila­ble in Polish.

Komentarze

 1. PODSUMOWANIE WEBINARÓW 2018

  Dro­gie Kole­żan­ki i Kole­dzy! Dzię­ku­je­my za udział w Kur­sie Per­ma­kul­tu­ry i za wspar­cie finan­so­we, któ­re pomo­gło nam zor­ga­ni­zo­wać wyda­rze­nie i daje moż­li­wo­ści dal­sze­go dzia­ła­nia zgod­nie z prio­ry­te­tem kie­ru­ją­cym gene­ro­wa­ny dochód na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żywnościowej.

  Wyni­ki: pod­czas całe­go kur­su wyda­ne zosta­ły 703 bile­ty z cze­go 480 było bez­płat­nych, do tego trans­mi­sje na Fb mia­ły śred­nio po 400 wyświe­tleń – super! niech zasięg per­ma­kul­tu­ry rośnie!

  Peł­ny kurs (wraz z wykła­da­mi) opła­ci­ło 167 osób, ponad­to wyku­pio­nych zosta­ło 56 jed­no­ra­zo­wych bile­tów wspar­cia, co dało razem 17 820 zł!

  Z kasy jaką dosta­li­śmy w pierw­szej kolej­no­ści zosta­ły opła­co­ne kosz­ty przedsięwzięcia:
    • tech­ni­ka: 1187,36 zł (pro­gra­my Zoom i Screencast)
    • usłu­gi gra­ficz­ne: 2300 zł
    • pro­mo­cja na Fb: 200 zł
    • oraz poda­tek: 2818,01 zł..
  Kosz­ty razem wynio­sły: 6505,37 zł

  Pozo­sta­ły dochód 11314,63 zł został roz­dzie­lo­ny następująco:
    • Wol­na Edu­ka­cja otrzy­ma­ła: 4000 za obsłu­gę tech­nicz­ną i pomoc w promocji
    • Permakultura.Edu otrzy­ma­ła resz­tę: 7314,63 zł

  Zaro­bio­ne pie­nią­dze dają nam moż­li­wość dal­sze­go dzia­ła­nia: z 7 tys. docho­du Permakultura.Edu inwe­stu­je 1500 $ (to jest ponad 5 tys.) w kup­no praw do książ­ki Gaia­’s Gar­den – bar­dzo dobre­go pod­ręcz­ni­ka per­ma­kul­tu­ry, jaki dzię­ki uczest­nicz­kom i uczest­ni­kom webi­na­rów będzie po pol­sku. Książ­ka zgod­nie z pla­nem wyj­dzie zimą 2019 roku, przed nowym sezo­nem ogrodowym.

  Dzię­ku­je­my i zachę­ca­my do współ­pra­cy. Niech zdro­wie eko­sys­te­mu rośnie razem z Wami! :-)

  Ben Lazar
  pro­wa­dzą­cy i koor­dy­na­tor wydarzenia

Leave a Reply