(Polski) Kurs permakultury’18 społecznościowe webinaria projektowe

Sor­ry, this entry is only ava­ila­ble in Polish.

Komentarze

 1. ZASADY OPŁAT i FINANSOWANIA

  NA ŻYWO WEBINAR DOSTĘPNY ZA DARMO
  CO NIE ZNACZY ŻE REZYGNUJEMYCENY :)


  CENA WSPARCIA + MATERIAŁY EKSTRA:
  PAKIET 100 zł (w pakie­cie: nagra­nia pię­ciu webi­na­rów plus seria wideo Wykła­dów Per­ma­kul­tu­ry (eks­tra mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne posze­rza­ją­ce oma­wia­ną na webi­na­rach tema­ty­kę). Suge­ru­je­my dobro­wol­nym uczest­nicz­kom i uczest­ni­kom wyku­pie­nie pakie­tu na rzecz wspar­cia naszej ini­cja­ty­wy krze­wie­nia per­ma­kul­tu­ry :)

  CENA WSPARCIA ZA JEDEN WEBINAR: 20 zł (tyl­ko nagra­nie webi­na­ru, bez wideo kur­su).

  Cały dochód szko­ły Permakultura.Edu.PL prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej..

 2. PODSUMOWANIE WEBINARÓW 2018

  Dro­gie Kole­żan­ki i Kole­dzy! Dzię­ku­je­my za udział w Kur­sie Per­ma­kul­tu­ry i za wspar­cie finan­so­we, któ­re pomo­gło nam zor­ga­ni­zo­wać wyda­rze­nie i daje moż­li­wo­ści dal­sze­go dzia­ła­nia zgod­nie z prio­ry­te­tem kie­ru­ją­cym gene­ro­wa­ny dochód na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej.. (zasa­dy opłat).

  Wyni­ki: pod­czas całe­go kur­su wyda­ne zosta­ły 703 bile­ty z cze­go 480 było bez­płat­nych, do tego trans­mi­sje na Fb mia­ły śred­nio po 400 wyświe­tleń – super! niech zasięg per­ma­kul­tu­ry rośnie!

  Peł­ny kurs (wraz z wykła­da­mi) opła­ci­ło 167 osób, ponad­to wyku­pio­nych zosta­ło 56 jed­no­ra­zo­wych bile­tów wspar­cia, co dało razem 17 820 zł!

  Z kasy jaką dosta­li­śmy w pierw­szej kolej­no­ści zosta­ły opła­co­ne kosz­ty przed­się­wzię­cia:
    • tech­ni­ka: 1187,36 zł (pro­gra­my Zoom i Scre­en­cast)
    • usłu­gi gra­ficz­ne: 2300 zł
    • pro­mo­cja na Fb: 200 zł
    • oraz poda­tek: 2818,01 zł..
  Kosz­ty razem wynio­sły: 6505,37 zł

  Pozo­sta­ły dochód 11314,63 zł został roz­dzie­lo­ny nastę­pu­ją­co:
    • Wol­na Edu­ka­cja otrzy­ma­ła: 4000 za logi­sty­kę, pro­mo­cję i obsłu­gę tech­nicz­ną
    • Permakultura.Edu otrzy­ma­ła resz­tę: 7314,63 zł

  Pie­nią­dze jakie zosta­ły zaro­bio­ne dają nam moż­li­wość dal­sze­go dzia­ła­nia: z 7 tys. docho­du Permakultura.Edu inwe­stu­je 1500 $ (to jest ponad 5 tys.) w kup­no praw do książ­ki Gaia’s Gar­den – bar­dzo dobre­go pod­ręcz­ni­ka per­ma­kul­tu­ry, jaki dzię­ki uczest­nicz­kom i uczest­ni­kom webi­na­rów będzie po pol­sku. Książ­ka zgod­nie z pla­nem wyj­dzie zimą 2019 roku, przed nowym sezo­nem ogro­do­wym.

  Dzię­ku­je­my i zachę­ca­my do współ­pra­cy. Niech zdro­wie eko­sys­te­mu rośnie razem z Wami! :-)

  Ben Lazar
  pro­wa­dzą­cy i koor­dy­na­tor wyda­rze­nia

Leave a Reply