Permaculture in Poland w PolsceDobrze było by zma­po­wać per­ma­kul­tu­rę w Pol­sce i poza­zna­czać w jed­nym miej­scu wszyst­kie per­ma-gospo­dar­stwa, ogro­dy i inne przed­się­wzię­cia. Na począ­tek pro­po­nu­ję mapę poni­żej, nie­ch zaroi się kwiat­ka­mi :)
 Póź­niej moż­na by powo­łać Ogól­no­pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Per­ma­kul­tu­ry? Przy­da­ło by się, nie?
 Jeśli podo­ba Ci się pomy­sł, zaj­mu­je­sz się per­ma­kul­tu­rą i chce­sz zna­leźć się na mapie, wypeł­nij for­mu­la­rz. Dzię­ku­ję

Leave a Reply