Permakultura Polska instrukcja i formularz wpisowy

Celem mapy jest sie­cio­wa­nie i kon­so­li­da­cja
spo­łecz­no­ści per­ma w Pol­sce i zagra­ni­cą
.


↑ Na mapie pod pinez­ka­mi (ikon­ka­mi z kieł­kiem) poza­zna­cza­ne są miej­sca per­ma­kul­tu­ry: gospo­dar­stwa, ogro­dy i inne ini­cja­ty­wy na róż­nym eta­pie roz­wo­ju – jest kil­ka pro­jek­tów, ale pro­jek­ty też war­to zazna­czać, jeśli są w reali­za­cji.. Aby dowie­dzieć się wię­cej wystar­czy klik­nąć na ikon­kę, otwo­rzy się dymek a w nim link albo na post na naszej stro­nie, gdzie moż­na zna­leźć wię­cej infor­ma­cji, albo na stro­nę pro­jek­tu, gospo­dar­stwa etc.
 Mapę moż­na roz­wi­nąć do peł­ne­go ekra­nu (słu­ży temu kwa­dra­cik w pra­wym dol­nym rogu), moż­na ją powięk­szać i zmniej­szać albo skro­lu­jąc mysz­ką (albo uży­wa­jąc +/- w gór­nym lewym rogu).
 Zapra­sza­my do eks­plo­ra­cji :-)


Chcesz zna­leźć się na mapie per­ma­kul­tu­ry?

Wypeł­nij for­mu­larz ↓: podaj współ­rzęd­ne google maps, by moż­na było zazna­czyć pinez­ką (ikon­ką) miej­sce na mapie; dodaj krót­ki, tre­ści­wy opis (waż­ne, by w opi­sie zna­la­zło się w jaki spo­sób reali­zu­jesz zasa­dy per­ma­kul­tu­ry); podaj rów­nież kon­takt, by oso­by zain­te­re­so­wa­ne mogły zgła­szać się do Cie­bie bez­po­śred­nio.

Opis Two­je­go gospo­dar­stwa, ogro­du, miej­sca, ini­cja­ty­wy itp. znaj­dzie się w osob­nym poście na naszej stro­nie (przy­kład), do któ­re­go będzie pro­wa­dził link pod pinez­ką (ikon­ką) na mapie – wszyst­kie wpi­sy moż­na przej­rzeć pod zakład­ką: miej­sca.


FORMULARZ WPISOWY
For­mu­larz wysy­ła treść na adres: kontakt@permakultura.edu.pl

Zga­dzam się na udo­stęp­nie­nie danych na Mapie Per­ma­kul­tu­ry zgod­nie z poli­ty­ką pry­wat­no­ści oraz akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez PermaKultura.Edu.PL wedle wymo­gów RODO.Masz pyta­nie odno­śnie mapy lub for­mu­la­rza?
Napisz.

Bill Mollison & Reny Mia Slay
WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY


Zależy Ci na rozwoju ekosystemowego myślenia i działania w Polsce?  ..na podnoszeniu własnych kompetencji?  Wesprzyj inicjatywę wydania po polsku podręcznika charyzmatycznego prekursora permakultury.  Książka już w przedsprzedaży!

..więcej o autorze, książce i projekcie wydania pod linkiem →