Komentarze

  1. Erra­ta
    Na stro­nie 79 Ogro­du Gai zda­rzył nam się błąd w prze­li­cze­niach ame­ry­kań­skich miar powierzch­ni i wagi: napi­sa­li­śmy, że dżdżow­ni­ce prze­wra­ca­ją rocz­nie sześć ton gle­by na jed­nym arze, a powin­no być sześć ton na dzie­się­ciu arach. Prze­pra­sza­my rów­nież (albo przede wszyst­kim) dżdżow­ni­ce 🍀

Leave a Reply

Sorry, this entry is only available in Polish.