Gaia’s Garden — polish edition podręcznik przydomowej permakultury wkrótce po polsku! Pomóż w wydaniu tej świetnej książki!

Sor­ry, this entry is only ava­ila­ble in Poli­sh.

Komentarze

 1. ORIENTACYJNE KOSZTY WYDANIA:

  1. licen­cja: $1500 (ok. 5500 zł)
  2. tłu­ma­cze­nie: 7000 zł - pro­fe­sjo­nal­ne z dobrą redak­cją
  3. opra­wa gra­ficz­na i skład: 2000 zł
  4. druk: 20000 zł - zale­ży nam na jako­ści wyda­nia, na dobrym papie­rze nie­po­cho­dzą­cym z wycin­ki.
  razem: 34500 zł (trzy­dzie­ści czte­ry tysią­ce pięć­set)


  W tym momen­cie mamy opła­co­ną tyl­ko licen­cję.. Na resz­tę zbie­ra­my w przed­sprze­da­ży. Chce­sz pomóc?
  Kup książ­kę ze wspar­ciem!

 2. DLACZEGO PROPONUJEMY TAKĄ CENĘ?
  DLACZEGO KSIĄŻKA NIE JEST TAŃSZA

  1. zale­ży nam na naj­wyż­szej jako­ści wyda­nia na papie­rze eko­lo­gicz­nym (nie­po­cho­dzą­cym z wycin­ki), z kolo­ro­wym dru­kiem, bo w książ­ce mamy zdję­cia ogro­dów.

  2. bio­rąc pod uwa­gę kosz­ty wyda­nia (patrz wyżej), aby nasz pro­jekt udo­stęp­nie­nia Gaia’s Gar­den po pol­sku zamknął się bez strat, przy cenie pod­sta­wo­wej 80 zł, nale­ży sprze­dać 432 książ­ki. Jeśli cena była­by niż­sza np. 60 zł, wte­dy ilo­ść egzem­pla­rzy do sprze­da­nia, zanim wydaw­nic­two cokol­wiek zaro­bi rośnie do 575.. — zwa­żyw­szy “niszo­wo­ść” śro­do­wi­ska per­ma w Pol­sce jest to nie­ma­łe wyzwa­nie. Kupu­jąc książ­kę ze wspar­ciem, obni­ża­sz nam nie­co poprzecz­kę ;-)

  3. cena pod­sta­wo­wa 80 zł za książ­kę dobrze wyda­ną i war­to­ścio­wą, z ogrom­ną ilo­ścią wie­dzy i wska­zó­wek (330 stron), za pod­ręcz­nik, do któ­re­go będzie­my czę­sto się­gać (i do któ­re­go wyda­nia się przy­ło­ży­li­śmy: 120 zł) to wca­le nie jest dużo :-)

 3. DO ODBIORU OSOBISTEGO
  TEMAT: DYSTRYBUCJA

  W nor­mal­nym try­bie książ­ka za dodat­ko­wą opła­tą (10 zł) będzie roz­sy­ła­na na poda­ny w zamó­wie­niu adres albo za dar­mo do odbio­ru oso­bi­ste­go. Ta dru­ga opcja kie­ro­wa­na jest przede wszyst­kim do zna­jo­my­ch, z któ­ry­mi się widu­je­my :-) ale mogą na nią zde­cy­do­wać się rów­nież inne oso­by, bo w pla­na­ch mamy pro­mo­cyj­ne tour­née po duży­ch mia­sta­ch Pol­ski zaraz po uka­za­niu się książ­ki, czy­li na prze­ło­mie stycz­nia i lutego’19 będzie moż­li­wo­ść odbio­ru oso­bi­ste­go w War­sza­wie, Pozna­niu, Wro­cła­wiu, Kato­wi­ca­ch, Kra­ko­wie i Lubli­nie..

  Poza tym zasta­na­wia­my się nad orga­ni­za­cją alter­na­tyw­nej sie­ci dys­try­bu­cji (na przy­kład w miej­sca­ch taki­ch jak Spół­dziel­nia Ogni­wo, czy Amba­sa­da Kra­ko­wian). Odpo­wied­ni­mi miej­sca­mi wyda­ją nam się koope­ra­ty­wy spo­żyw­cze takie jak np. “Dobrze” w War­sza­wie.. Jeśli uda nam się wej­ść we współ­pra­cę, będzie­my Was infor­mo­wać.
   Jeśli przy­cho­dzi Ci jakiś pomy­sł — napi­sz do nas.

 4. Cały dochód wydaw­nic­twa Permakultura.Edu.PL prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rze­cz suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej..
   Wyda­nie książ­ki Ogród Gai ma to wła­śnie na celu.

Leave a Reply