Gaia’s Garden — polish edition podręcznik przydomowej permakultury wkrótce po polsku! Pomóż w wydaniu tej świetnej książki!

Sor­ry, this entry is only ava­ila­ble in Poli­sh.

Komentarze

 1. ORIENTACYJNE KOSZTY WYDANIA (z 20 MAJA 18):

  1. licen­cja: $1500 (ok. 5500 zł)
  2. tłu­ma­cze­nie: 7000 zł - pro­fe­sjo­nal­ne z dobrą redak­cją
  3. opra­wa gra­ficz­na i skład: 2000 zł
  4. druk (500 egz): 20000 zł - zale­ży nam na jako­ści wyda­nia, na dobrym papie­rze nie­po­cho­dzą­cym z wycin­ki.
  razem: 34500 zł (trzy­dzie­ści czte­ry tysią­ce pięć­set)


  Uak­tu­al­nio­ne kosz­ty wyda­nia z 30 wrze­śnia

  Roz­li­cze­nie finan­so­we z 22 września’18

  Chce­sz pomóc?
  Kup książ­kę ze wspar­ciem! lub w cenie pod­sta­wo­wej.
 2. DLACZEGO PROPONUJEMY TAKĄ CENĘ?
  DLACZEGO KSIĄŻKA NIE JEST TAŃSZA

  1. zale­ży nam na naj­wyż­szej jako­ści wyda­nia na papie­rze eko­lo­gicz­nym (nie­po­cho­dzą­cym z wycin­ki), z kolo­ro­wym dru­kiem, bo w książ­ce mamy zdję­cia ogro­dów.

  2. bio­rąc pod uwa­gę kosz­ty wyda­nia (patrz wyżej), aby nasz pro­jekt udo­stęp­nie­nia Gaia’s Gar­den po pol­sku zamknął się bez strat, przy cenie pod­sta­wo­wej 80 zł, nale­ży sprze­dać 432 książ­ki. Jeśli cena była­by niż­sza np. 60 zł, wte­dy ilo­ść egzem­pla­rzy do sprze­da­nia, zanim wydaw­nic­two cokol­wiek zaro­bi rośnie do 575.. — zwa­żyw­szy “niszo­wo­ść” śro­do­wi­ska per­ma w Pol­sce jest to nie­ma­łe wyzwa­nie. Kupu­jąc książ­kę ze wspar­ciem, obni­ża­sz nam nie­co poprzecz­kę ;-)

  3. cena pod­sta­wo­wa 80 zł za książ­kę dobrze wyda­ną i war­to­ścio­wą, z ogrom­ną ilo­ścią wie­dzy i wska­zó­wek (330 stron), za pod­ręcz­nik, do któ­re­go będzie­my czę­sto się­gać (i do któ­re­go wyda­nia się przy­ło­ży­li­śmy: 120 zł) to wca­le nie jest dużo :-)

 3. DO ODBIORU OSOBISTEGO
  TEMAT: DYSTRYBUCJA

  W nor­mal­nym try­bie książ­ka za dodat­ko­wą opła­tą (10 zł) będzie roz­sy­ła­na na poda­ny w zamó­wie­niu adres albo za dar­mo do odbio­ru oso­bi­ste­go. Ta dru­ga opcja kie­ro­wa­na jest przede wszyst­kim do zna­jo­my­ch, z któ­ry­mi się widu­je­my :-) ale mogą na nią zde­cy­do­wać się rów­nież inne oso­by, bo w pla­na­ch mamy pro­mo­cyj­ne tour­née po duży­ch mia­sta­ch Pol­ski zaraz po uka­za­niu się książ­ki, czy­li na począt­ku roku 19-go będzie moż­li­wo­ść odbio­ru oso­bi­ste­go w War­sza­wie, Pozna­niu, Wro­cła­wiu, Kato­wi­ca­ch, Kra­ko­wie i Lubli­nie..

  Poza tym zasta­na­wia­my się nad orga­ni­za­cją alter­na­tyw­nej sie­ci dys­try­bu­cji (na przy­kład w miej­sca­ch taki­ch jak Spół­dziel­nia Ogni­wo, czy Amba­sa­da Kra­ko­wian). Odpo­wied­ni­mi miej­sca­mi wyda­ją nam się koope­ra­ty­wy spo­żyw­cze takie jak np. “Dobrze” w War­sza­wie.. Jeśli uda nam się wej­ść we współ­pra­cę, będzie­my Was infor­mo­wać.
   Jeśli przy­cho­dzi Ci jakiś pomy­sł — napi­sz do nas.

 4. Cały dochód wydaw­nic­twa Permakultura.Edu.PL prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rze­cz suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej..
   Wyda­nie książ­ki Ogród Gai ma to wła­śnie na celu.

 5. Spra­woz­da­nie finan­so­we pro­jek­tu Ogród Gai
  - pro­jek­tu wyda­nia pol­skiej wer­sji Gaia’a Gar­den Toby Hemen­waya
  na dzień 22 września’18 — 136 dni od począt­ku akcji (10 maja’18)
  i na 79 dni przed zamknię­ciem przed­sprze­da­ży.


  Przed­sprze­da­ny­ch pod­ręcz­ni­ków: 173 egzem­pla­rzy
  ze wspar­ciem (120 zł): 130 egz.
  w cenie pod­sta­wo­wej (80 zł): 43 egz.
  daje sumę: 19 040 zł

  Orien­ta­cyj­ne kosz­ty wyda­nia: 34 500 zł — dla­cze­go tyle?
  bra­ku­je: 15 460 zł czy­li 194 egz.
  - licząc w cenie pod­sta­wo­wej 80 zł


  Każ­da książ­ka kupio­na ze wspar­ciem (120 zł) obni­ża poprzecz­kę wyze­ro­wa­nia kosz­tów przed­się­wzię­cia. Przy cenie pod­sta­wo­wej 80 zł za książ­kę, dla wyze­ro­wa­nia kosz­tów trze­ba było sprze­dać 432 egz. — na dzi­siaj dzię­ki wspar­ciu próg obni­żo­ny został do 366 egz..
   Z 500 egz. pla­no­wa­ne­go nakła­du pod­ręcz­ni­ka pozo­sta­je 134 egz. Sprze­daż tych ksią­żek w cenie pod­sta­wo­wej daje sza­co­wa­ny zysk Wydaw­nic­twa w wyso­ko­ści 10 720 zł minus 18% podat­ku od dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej dla naszej Rze­czy­po­spo­li­tej.. Pozo­sta­je 8790 zł.

  Cały dochód prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rze­cz Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej..
   Oczy­wi­ście o ten dochód trze­ba będzie się posta­rać roz­pro­wa­dza­jąc książ­ki, dla­te­go z mojej stro­ny mogę zagwa­ran­to­wać Wam nie­ustan­ną pro­mo­cję tema­tu :-)

  Zale­ży Ci na roz­wo­ju per­ma­kul­tu­ry? Chce­sz pomóc?
  Kup książ­kę ze wspar­ciem! lub w cenie pod­sta­wo­wej.


  Ear­th Care, People Care, Fair Sha­re!

 6. UAKTUALNIONE KOSZTY WYDANIA (z 30 WRZEŚNIA 18):

  1. licen­cja Chel­sea Gre­en Publi­shing: $1500
  2. tłu­ma­cze­nie Kasia Byłów: 7000 zł
  3. korek­ta Ewa Malec: …?
  4. okład­ka Pau­li­na Zie­lo­na: 1000 zł
  5. skład Pame­la Rud­nik: 1000 zł
  6. druk Arka Cie­szyn (nakład 500 egz): 22 500 zł - wyso­ka jako­ść wyda­nia, na papie­rze nie­po­cho­dzą­cym z wycin­ki.
  razem: 37 000 zł (trzy­dzie­ści sie­dem tysię­cy)


  Chce­sz pomóc?
  Kup książ­kę ze wspar­ciem! lub w cenie pod­sta­wo­wej.


  Roz­li­cze­nie finan­so­we z 22 września’18

Leave a Reply