KOS

Krakowski Ogród Społeczny Krzemionki perma projekt

per­ma­kul­tu­ro­we prio­ry­te­ty:

 • woda (prze­chwy­ty­wa­nie i zmniej­sze­nie strat)
 • upra­wa żywności
 • zago­spo­da­ro­wy­wa­nie odpa­dów (kom­post)

pro­po­zy­cje:

 • upra­wa żywności
 • 1. grząd­ka synergiczna

  Orto-sinergico-bancali-pacciamatura

  Syner­gia (efekt syner­gicz­ny, z gr. συνεργία „współ­pra­ca”) – współ­dzia­ła­nie róż­nych czyn­ni­ków, któ­re­go efekt jest więk­szy niż suma poszcze­gól­nych oddziel­nych dzia­łań. Ter­min ten jest poję­ciem ogól­nym, mają­cym zasto­so­wa­nie w wie­lu róż­nych dzie­dzi­nach, patrz rów­nież sym­bio­za (wiki)

  Syner­gi­stic Gar­den – Emi­lia Haze­lip (Masa­no­bu Fukuoka)

  Con­ti­nue reading