(Pol­ski)

GLEBA, KOMPOST, OGRÓD ORAZ STREFOWANIE PERMAKULTUROWE na pod­sta­wie pro­jek­tu ogro­du spo­łecz­no­ścio­we­go KOS na Krze­mion­kach w Kra­ko­wie: pre­zen­ta­cja wykła­du, biblio­gra­fia + mate­ria­ły extra…