grządka KeyHole (dziurka od klucza)

sys­tem grzą­dek KeyHole

..a tu pomysł na ogród przy­ku­chen­ny: opty­ma­li­za­cja prze­strze­ni z inten­syw­nym zago­spo­da­ro­wa­niem stre­fy przy­do­mo­wej tzw. „stre­fy 1”. Wię­cej o stre­fo­wa­niu ogro­du – klu­czo­wym aspek­cie pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go w pod­ręcz­ni­ku „Ogród Gai”.
Kup i udo­stęp­nij infor­ma­cję o spo­łecz­no­ścio­wej akcji wyda­nia tej poży­tecz­nej książki :) 

_________________
Wszyst­ko o pro­jek­cie wyda­nia „Ogro­du Gai” po pol­sku: https://permakultura.edu.pl/ogrod-gai/

..gdzie rów­nież moż­na kupić książ­kę ze wspar­ciem: https://permakultura.edu.pl/produkt/ogrod-gai-cena-ze-wsparciem/

Leave a Reply